zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wąpielsk

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: 271.3.2013
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 29 maja 2013  10:00
wynik postępowania: Wąpielsk 2013-06-12 RIOD 271/3-2/13 ZAWIADOMIENIE Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu ,,Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wąpielsk’’ na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Konsorcjum firm:Przedsiębiorstwo Komunalne ”KOMES” Sp. z o.o. ul. E .Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin, Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN” Sp. z o.o. Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 100%) - 100. Cena oferty wynosi 408 785,68 zł. brutto. Wykonawca - Zakład Usługowo – Handlowy „KARO” Józef Karczewski, ul. Szpakowa 12 A, 85-432 Bydgoszcz został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy. Wykonawca, pomimo wezwania na mocy art. 26 ust. 3 ustawy PZP w wyznaczonym terminie nie złożył informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy. Tym samym wykonawca nie udowodnił, że spełnia warunek udziału w zakresie sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania zgodnie z art. 180 ust. 2 pkt. 3 PZP, przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminu 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, czyli po dniu 2013-06-17. 
Wąpielsk: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wąpielsk
Numer ogłoszenia: 79921 - 2013; data zamieszczenia: 17.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Wąpielsk , 87-337 Wąpielsk, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4993921 w. 30, faks 056 4938322. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wapielsk.eu I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wąpielsk.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje wykonanie usługi na terenie Gminy Wąpielsk, polegającej na odbiorze z lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów pochodzących z nieruchomości stanowiących własność właścicieli oraz użytkowników lokali będących własnością innych osób a także nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne, które są wymienione w załączniku nr 7 do SIWZ oraz transporcie odpadów do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru i zagospodarowania również odpadów zgromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wąpielsku. Odpady objęte przedmiotem zamówienia przeznaczone do odbioru zostały sklasyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206 ze zm.) i mieszczą się w grupie oznaczonej kodem: 20 - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie i 15 - odpady opakowaniowe, 17- odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.51.32.00-8, 90.50.00.00-2, 90.53.30.00-2, 90.51.40.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM Informacja na temat wadium:
1. Wysokość wadium. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 4000,00 złotych, słownie: cztery tysiące złotych 00/100.
2. Termin wniesienia wadium. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:
a) wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert,
b) wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Kasie Urzędu Gminy Wąpielsk w pok. Nr 3 (parter) przed upływem terminu składania ofert.
3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym:
a) wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Wąpielsku w Banku Spółdzielczym w Kowalewie Pomorskim. O/Radziki Duże, nr rachunku: 45 9496 0008 0056 5394 2000 0010 z dopiskiem WADIUM - Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Wąpielsk Jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
b) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Kasie Urzędu Gminy Wąpielsk w pok. Nr 3 (parter) przed upływem terminu składania ofert.
3. Zwrot wadium lub jego zatrzymanie następuje zgodnie z art. 46 Prawa zamówień publicznych.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę jeżeli: a) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli na terenie gminy Wąpielsk zgodnie z art.9c ust. 1 ustawy o utrzymniu b) posiada numer rejestrowy nadany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 180, poz. 1495); c) posiada aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów oraz transport odpadów zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę jeżeli: a) Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie lub wykonuje co najmniej 2 usługi polegające na odbieraniu odpadów komunalnych w ilości nie mniejszej niż 300 Mg w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy
III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę jeżeli: a) dysponuje bazą magazynowo - transportową usytuowaną na terenie Gminy Wąpielsk lub w odległości nie większej niż 60 km od granic tej gminy. Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Teren bazy musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym. Miejsce do parkowania pojazdów na bazie powinno być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu. Na terenie bazy muszą być zabezpieczone miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które będą zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Teren bazy magazynowo - transportowej musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r., poz. 145, 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21). W zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego należy zapewnić, aby baza magazynowo - transportowa była wyposażona w: miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób, miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. Na terenie bazy powinny znajdować się także: punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów, miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów ( o ile czynności te nie będą wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy). Część transportowa oraz część magazynowa bazy mogą znajdować się na oddzielnych terenach, przy jednoczesnym spełnieniu w/w warunków. Na terenie bazy muszą znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania. Urządzenia te muszą być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym b) dysponuje co najmniej: 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 2 pojazdami do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej z urządzeniem hakowym i HDS. Pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Pojazdy i urządzenia muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku i transportu. Pojazdy i urządzenia muszą być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. Wykonawca musi posiadać aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie tych czynności. Na koniec każdego dnia roboczego pojazdy muszą być opróżniane i parkowane wyłącznie na terenie bazy. Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizująca oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. Dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych. Pojazdy do odbioru odpadów muszą mieć zamontowaną kamerę lub urządzenia rejestrujące z uwidocznioną datą wykonania zdjęcia lub filmu, która umożliwi monitorowanie i kontrolę segregacji odpadów na terenie poszczególnych nieruchomości lub wyposażenie brygad wywozowych w aparaty fotograficzne z funkcją nagrywania (uwidocznioną datą wykonania zdjęcia lub filmu). Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych przez Zamawiającego.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę jeżeli:
a) posiada własne środki finansowe lub posiada zdolność kredytową o minimalnej kwocie 250 000 zł;
b) posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 4.1 Wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 SIWZ; 4.2 Dowód wniesienia wadium; 4.2 W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 4.3 Pełnomocnictwo udzielone osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości zamawiający żąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. Dokumenty sporządzone powinny być w języku polskim, na maszynie, komputerze lub ręcznie w sposób zapewniajacy czytelność tekstu. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wapielsk.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wąpielsk Wąpielsk 20 87-337 Wąpielsk pokój nr 29. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wąpielsk Wąpielsk 20 87-337 Wąpielsk pokój nr 10. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie (79kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (192kB) pdf
Załącznik nr 1 (111kB) pdf
Załącznik nr 2 (79kB) pdf
Załącznik nr 3 (55kB) pdf
Załącznik nr 4 (76kB) pdf
Załącznik nr 5 (99kB) pdf
Załącznik nr 6 (109kB) pdf
Załącznik nr 7 (62kB) pdf
Wynik postępowania (577kB) pdf

W związku z wpłynięciem zapytań do treści SIWZ, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:
Kto prowadzi PSZOK?
Odp. 1 PSZOK prowadzony będzie przez Zamawiającego
Kto prowadzi PSZOK objazdowy? Odp. 2 Zamawiający nie przewiduje działalności PSZOK- a objazdowego
Dział III ust. 6 SIWZ – Prosimy o dprecyzowanie zapisu dotyczącego liczby osób wytwarzających odpady na terenie gminy; Czy wymienione budynki biurowe, apteki itp. pokrywają się z danymi z załącznika nr 7 do SIWZ?
Odp. 3 Wykaz będący załącznikiem nr 7 do SIWZ zawiera informacje z nieruchomości, których właściciele złożyli deklaracje. W Dziale III ust.6 Zamawiający podał szacunkowe ilości nieruchomości niezamieszkałych z których będą odbierane odpady. Szczegółowy wykaz nieruchomości niezamieszkałych z których odbierane będą odpady komunalne Wykonawca otrzyma przy podpisaniu umowy.
Dział III ust. 7.3 SIWZ – Prosimy o wykaz w podziale na budynki jednorodzinne i wielorodzinne z podziałem na miejscowości oraz liczbę mieszkańców; Ile jest koszy ulicznych i przystanków i w jakich miejscowościach; Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie częstotliwości odbioru odpadów z koszy ulicznych i przystanków pomiędzy SIWZ a Regulaminem utrzymania czystości i porządku.
Odp. 4 Kosze uliczne na terenie gminy Wąpielsk znajdują się na przystankach w ilości: Wąpielsk – 2 szt. Półwiesk Mały – 1 szt. Radziki Duże – 1 szt. Radziki Małe - 1 szt. Łapinóżek – 1 szt. Kiełpiny – 2 szt. Długie – 3 szt. Ruszkowo – 2 szt. Zamawiający nie widzi rozbieżności pomiędzy zapisami SIWZ a Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenied Gminy Wąpielsk.
WYKAZ MIEJSCOWOŚCI Z PODZIAŁEM NA BUDYNKI WIELORODZINNE I JEDNORODZINNE ORAZ SZACUNKOWA ILOŚCI OSÓB WYTWARZAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE (sporządzony na podstawie złożonych deklarcji o wysokości opłaty za odpady komunalne)

L. P.

Miejscowości

Ilość budynków jednorodzinnych

Ilość budynków wielorodzinnych

Szacunkowa ilość osób wytwarzających odpady

1

Wąpielsk I

77
3
411
2

Wąpielsk II

49

196
3

Długie I

88

315
4

Długie II

100
1
365
5

Ruszkowo

62
13
374
6

Radziki Duże

159
5
523
7

Radziki Małe

52

192
8

Półwiesk Duży

13

54
9

Półwiesk Mały

47

241
10

Tomkowo

32

142
11

Kierz Półwieski

28

112
12

Kierz Radzikowski

24

91
13

Łapinóżek

29

110
14

Lamkowizna

32

99
15

Kupno

14

48
16

Bielawki

22

94
17

Kiełpiny

75
4
333

RAZEM

903
26
3700Zamawiający dokonuje zmiany w Dziale III ust.6 otrzymuje on brzmienie:
6. Ogólna charakterystyka Gminy Wąpielsk w kontekście odbioru i zagospodarowania odpadów: Liczba nieruchomości z których odbierane będą odpady: Liczba budynków mieszkalnych ok. 929, w tym ok. 26 szt. wielorodzinne (z 4-roma i węcej lokalami) i 903 szt. jednorodzinne .
Dział III ust. 7.2 SIWZ – Prosimy o określenie, że odpady: opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne wielkogabarytowe, zużyte opony, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, tekstylia, opakowania po środkach ochrony roślin, odpady z czyszczenia ulic i placów, odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe z prowadzenia drobnych prac Wykonawca jest zobowiązany odebrać z PSZOK. Odp. 5 Zamawiający nie widzi potrzeby określania jakie odpady odbierane będą z PSZOK, zapis w Dziale III pkt. 4 zobowiązuje Wykonawcę do odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów zgromadzonych w PSZOK
Dział III ust. 7.7 SIWZ – W przypadku budynków wielorodzinnych prosimy o określenie komu Wykonawca ma przekazać worki pojemniki i od kogo uzyskać potwierdzenie ich odbioru?
Odp. 6 Wykonawca ma przekazać worki/pojemniki właścicielowi lub zarządcy nieruchomości
Dział III ust. 7.4 SIWZ – wnosimy o wykreślenie zapisów dotyczących zbierania w PSZOK komunalnych odpadów niesegregowanych (zmieszanych) oraz odpadów z czyszczenia ulic i placów gdyż takie odpady nie mogą być przyjmowane w PSZOK.
Odp. 7 Dział III ust. 7.4 SIWZ otrzymuje brzmienie: 7.4 Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Wąpielsk: - bioodpady, papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne wielkogabarytowe, zużyte opony, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, tekstylia, opakowania po środkach ochrony roślin, odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac (nie wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę oraz zgłoszenia robót budowlanych) – 1 raz w miesiący jednak z zastrzeżeniem iż ta częstotliwość może ulec zmianie w przypadku niedostatecznej ilości odpadów lub wczesniejszemu zapełnieniu pojemników w w/w odpady w takich przypadkach Zamawiający ustali telefonicznie z Wykonawcą termin odbioru odpadów.
Dział III ust. 7.5 SIWZ – brak załącznika na stronie internetowej Zamawiającego prosimy o opublikowanie lub doprecyzowanie.
Odp. 8 Dział III ust. 7.5 SIWZ otrzumje brzmienie: 7.5. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne: - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ
Pytanie do Załącznika nr 7 do SIWZ poz. 7 i 36 – prosimy o dopuszczenie możliwości wyposażenia nieruchomości w pojemnik 240 litrów i odbiór dwa razy w miesiącu. Odp. 9 Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany zmiany wielkości pojemników oraz częstotliwości ich odbioru.
Dział III ust. 7.6 SIWZ - Prosimy o zmianę zapisu z „za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy” na „za wyjątkiem świąt” z uwagi na to, iż sobota jest dniem ustawowo wolnym od pracy a Zamawiający dopuszcza pracę w soboty.
Odp. 10 Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie
Dział III ust. 7.7 SIWZ – Prosimy o doprecyzowanie zapisów, że Wykonawca odbiera tylko odpady z worków dostarczonych przez niego. Prosimy o ustalenie górnej granicy worków na odpady ulegające biodegradacji do 2 szt. w jednym cyklu. W przypadku większej ilości odpadów właściciel nieruchomości byłby zobowiązany je dostarczyć do PSZOK. Prosimy o doprecyzowanie zapisów w zakresie „potwierdzenia odbioru worków przez właściciela nieruchomości” zwłaszcza w przypadku nieruchomości niezamieszkanych. Co w przypadku, gdy właściciel nieruchomości będzie nieobecny? Co w tej sytuacji ma zrobić Wykonawca?
Odp. 11 Wykonawca zobowiazany jest do odbioru każdej ilosci zgromadzonych odpadów segeregowanych gromadzonych w workach. Ilość worków dostarczanych przez Wykonawcę zależna będzie od zgłoszonego przez właściela nieruchomości przy ostatnim odbiorze zapotrzebowania na worki. Nie przewiduje się ustalania górnej granicy ilości worków dla odpadów ulegających biodegradacji. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie przed pierwszym odbiorem odpadów worków w ilości określonej w ust. Dziale III ust. 7.7 SIWZ
Skąd Wykonawca uzyska informację, że właściciel nieruchomości zgłasza potrzebę posiadania pojemnika?
Odp. 12 Wykonawca takie informację może uzyskać bezpośrednio od właścicieli nieruchomości.
Jakie kroki podejmie Zamawiający gdy właściciel nieruchomości będzie uchylał się od zakupu pojemników?
Odp. 13 Zamawiający w przypadku niewyposażenia nieruchomości przez właściciela w pojemnik na odpady zmieszane podejmie odpowiednie działania przewidziane prawem w takich przypadkach.
Dział III ust. 7.13 SIWZ – Prosimy o dodanie zapisu, że szkody te powinny być udowodnione Wykonawcy.
Odp. 14 Zamawiajacy uważa zapisy Działu III ust. 7.13 SIWZ za wystarczające
Dział III ust. 7.12 SIWZ – Prosimy o doprecyzowanie zapisów dotyczących zbierania odpadów obok pojemników i altanek
Odp. 15 Zapisy Działu III ust. 7.12 SIWZ szczegółowo precyzują obowiązki Wykonawcy w tym zakresie.
Dział III ust. 7.15 część 1 SIWZ – Prosimy o dookreślenie, że w przypadku stwierdzenia iż właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, Wykonawca odbierze odpady w następnym terminie, w cyklu dla odpadów niesegregowanych. Wykonawca rozumie, że protokół będzie sporządzany przez Wykonawcę i nie wymaga podpisu właściciela nieruchomości.
Odp. 16 Wykonawca przypadku stwierdzenia iż właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, odpady traktuje jako zmieszna i odbiera je z nieruchomości w terminie nie przekraczajacym 7 dni od dnia stwierdzenia w/w sytuacji
Dział III ust. 7.9 SIWZ – Wykonawca proponuje zapis „wzrost ilości pojemników lub/oraz worków spowoduje proporcjonalny wzrost wynagrodzenia”
Odp. 17 Zamawiajacy nie przewiduje zmian w tym zakresie
Dział III ust. 7.19 pkt e) SIWZ – W jakiej formie Zamawiający wymaga adnotacji?
Odp. 18 W przekazywanych dokumentach o których mowa w Dziale III ust. 7.19 pkt e) SIWZ musi znalezć się wpis, że odpady pochodzą z terenu Gminy Wąpielsk
Dział III ust. 7.19 pkt g) SIWZ – W praktyce nie ma możliwości dokładnego wskazania ilości odpadów z każdej gminy oddzielnie, oddzielnego sortowania odpadów z każdej gminy. W DPR jest wskazany tylko przekazujący a nie konkretna gmina.
Odp. 19 Wykonawca ma obowiązek wykonywania zamówienia w taki sposób aby jednoznacznie można stwierdzić ilość odpadów przekazanych do recyklingu z Gminy Wąpielsk
Dział III ust. 7.20 pkt c) SIWZ – Prosimy o dopuszczenie, że w przypadku nieprzejezdności dróg Wykonawca odbiera odpady w następnym cyklu lub gmina zapewni dojazd do posesji.
Odp. 20 Zamawiajacy nie przewiduje zmian w tym zakresie. Wykonawca w przypadku czasowej nieprzejezdności dróg w okresie zimowym wznawia odbiór od właścicieli nieruchomości niezwłocznie po uzyskaniu przejezdności dróg gminnych. Utrzymanie przejezdności dojazdów do prywatnych posesji nie należy do obowiązków Gminy.
Dział XI ust. 4 SIWZ – Zamawiający podaje, że „wyjściowymi do obliczenia ceny ofertowej są informacje zawarte w pkt III SIWZ dot. przedmiotu zamówienia”. W pkt III SIWZ Zamawiający nie podaje żadnych danych dotyczących wytworzonych odpadów i odebranych od mieszkańców gminy Wąpielsk w bieżącym roku oraz w latach poprzednich. Brak też jest prognoz dotyczących potencjalnie wytworzonych, przez mieszkańców i inne podmioty zlokalizowane na terenie gminy, odpadów komunalnych w okresie zamówienia a tym bardziej ilości poszczególnych frakcji odpadów (wymienionych w załączniku ofertowym), które muszą być odebrane z nieruchomości. Prosimy zatem o podanie takich prognoz (z podziałem na frakcje i ich ilości w II połowie 2013 roku i w 2014 roku), które są niezbędne dla Wykonawcy aby mógł w najbardziej precyzyjny sposób przygotować ofertę przetargową. Pragniemy zauważyć, że Zamawiający w Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) w pkt 2 zamieścił oświadczenie Wykonawcy następującej treści: „Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia”. Prosimy więc o podanie koniecznych informacji.
Odp. 21 Ilości odpadów odebranych od mieszkańców gminy Wąpielsk: Za rok 2012 odpady zmieszane – 151,5 Mg opkowania z tworzyw sztucznych – 5,2 Mg opakowania z papieru i tektury – 5 Mg opakowania ze szkła – 17, 3 Mg Za I kwartał 2013 roku odpady zmieszane – 37 Mg opkowania z tworzyw sztucznych – 10,00 Mg opakowania z papieru i tektury – 1.00 Mg opakowania ze szkła – 3,1 Mg Informacje niezbędne do obliczenia ceny oferty zawarte są w Dziale III SIWZ .
Formularz oferty – Prosimy o doprecyzowanie zapisów formularza oferty. W ust. 8 Formularza Zamawiający wymaga określenia cen jednostkowych na podstawie których Wykonawca określił całkowitą cenę wynagrodzenia brutto a nie podaje prognozowanych ilości odpadów w podziale na frakcje dla okresu świadczenia usługi wobec czego Wykonawca nie ma możliwości oszacowania ceny ofertowej na podstawie załączonej tabeli. Proponujemy usunięcie tabeli z Formularza oferty z uwagi na brak jego spójności z ceną ofertową.
Odp. 22 Tabela w pkt. 8 Formularza ofertowego ma charakter wyłącznie informacyjny dla Zamawiajacego. Wykonawca kalkulując cenę oferty powinien uwzględniać koszt odbioru i zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów, w/w tabela nie będzie przedmiotem oceny przez Zamawiającego
§ 5 ust. 19 umowy – Prosimy o wykreślenie w całości zapisu.
Odp. 23 Zamawiajacy nie przewiduje zmian w tym zakresie.
§ 7 ust. 1 umowy - Prosimy o doprecyzowanie w umowie do kiedy Zamawiający przekaże Wykonawcy szczegółowy wykaz nieruchomości, z których będą odbierane stałe odpady komunalne. Sugerujemy, aby ze względu na konieczność wyposażenia tych nieruchomości w pojemniki i worki nastąpiło to nie później niż do 15.06.2013 roku.
Odp. 24 Zamawiajacy nie przewiduje zmian w tym zakresie. Informacja dotycząca przekazania wykazu nieruchomości Wykonawcy, znajduje się w Dziale III ust. 7 pkt. 7.10 SIWZ 25. § 8 ust. 6 i ust. 7 umowy – Proponujemy o wykreślenie zapisu ust. 6 w całości, natomiast w treści ust. 7 proponujemy dodać po słowie „umowy” zapisy: Pod warunkiem, że nie zmienią się częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości i/lub Nie wzrosną stawki opłaty marszałkowskiej i/lub stawki za przyjecie odpadów komunalnych do RIPOK co zostanie przez Wykonawcę udokumentowane Zamawiającemu w postaci faktury wystawionej przez RIPOK. Prosimy także o sprecyzowanie o ile procent może zmienić się kwota wynagrodzenia w sytuacji zaistnienia któregokolwiek z przypadków wymienionych powyżej. Odp. 25 Zamawiajacy nie przewiduje zmian w tym zakresie.
§ 9 ust. 2 pkt b) umowy – Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez sformułowanie: „wystąpienie innych niezależnych od Wykonawcy okoliczności powodujących, iż wykonanie Zamówienia w ustalonym terminie i/lub zakresie nie będzie możliwe”?
Odp .26 Zamawiający informuję, że pod sformuowaniem § 9 ust. 2 pkt b) należy rozumieć okoliczności których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć w momencie podpisania umowy.
27. § 10 ust. 1 pkt a) i ust. 2 umowy – Oczywista omyłka pisarska, prosimy o poprawienie.
Odp. 27 § 10 ust. 1 pkt a) i ust. 2 umowy otrzymuje nowe brzmienie:
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości trzykrotnego wynagrodzenia określonego w §8 ust. 2;

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (17 maja 2013, 10:46:44)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (12 czerwca 2013, 14:22:23)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1461