zamówienie na:

usługa obejmująca swoim zakresem przywóz uczniów wraz z opiekunem do szkół i ich odwóz w Gminie Wąpielsk od 03 września 2012 roku do 28 czerwca 2013 roku

zamawiający: Zespół Administracyjny Szkół w Wąpielsku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: 224376
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 9 lipca 2012  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Zespół Administracyjny Szkół w Wąpielsku działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu „Usługa obejmująca swoim zakresem przywóz uczniów do szkół i ich odwóz w Gminie Wąpielsk od 03 września 2012 r. do dnia 28 czerwca 2013 r.” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy TOMKAS Firma Usługowo Handlowa Tomasz Schwertfeger ul. Kopernika 10 87-330 Jabłonowo Pomorskie, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 100%) - 100. Cena oferty wynosi 4,40 zł. brutto za jeden kilometr przywozu i odwozu. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując punktację: 1. TOMKAS Firma Usługowo Handlowa Tomasz Schwertfeger ul. Kopernika 10 87-330 Jabłonowo Pomorskie – 100,00 2. Firma Przewozowa RSBUS Elżbieta Rejentowicz ul. Działkowa 60 Wybudowanie Michałowo 87-300 Brodnica - 96,70 3. Usługi Transportowe „TRANS-ZAR” Andrzej Zarzyński Giżynek 43, 87-517 Brzuze – 90,53 4. Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. ul. Wieniecka 39 87-800 Włocławek Oddział w Brodnicy ul. Podgórna 66 a 87-300 Brodnica – 81,63 W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminu 10 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, czyli po dniu 29 lipca 2012 r. 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
którego przedmiotem jest usługa obejmująca swoim zakresem przywóz uczniów do szkół i ich odwoź w Gminie Wąpielsk od 03 września 2012 roku do 28 czerwca 2013 roku.

1. Zamawiający:
Zespół Administracyjny Szkół w Wąpielsku
87-337 Wąpielsk
tel. 0564938381 fax. 0564938322
osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Jan Kielik

2. Przedmiot postępowania:
Usługa obejmująca swoim zakresem przywóz uczniów do szkół i ich odwoź w Gminie Wąpielsk od 03 września 2012 roku do 28 czerwca 2013 roku.
 
3.Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony dla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.Termin realizacji zamówienia: od 03 września 2012 roku do 28 czerwca 2013 roku.

6.Kwota wadium: nie przewiduje się.

7.Warunki uczestnictwa:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena 100%

9. Warunki uzyskania dokumentów zamówienia:
W siedzibie Zamawiającego - codziennie w godz. 8-14. pokój nr 25 na stronie internetowej zamawiającego: www.bip.wapielsk.eu

10. Termin i miejsce składania ofert.
Do 09 lipca 2012 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 25.

11. Termin i miejsce otwarcia ofert.
09 lipca 2012 r. godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 31.

12.Język w którym można sporządzić ofertę : PL.

13.Termin związania ofertą - 30 dni.

14. Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 28 czerwca 2012 r. pod numerem 224376-2012

Ogłoszenie (275kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (883kB) pdf
Wynik postępowania (324kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (28 czerwca 2012, 09:15:17)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (19 lipca 2012, 07:55:58)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1352