Ogłoszenie


Ogłoszenie
Wójta Gminy Wąpielsk o konsultacjach społecznych

Gminy Wąpielsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt „Rocznego Programu Współpracy wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.
Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do zapoznania się z projektem Rocznego Programu oraz zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do referatu USC pokój nr 4 do dnia 11 października 2017 roku.
 
Termin rozpoczęcia konsultacji 27 września 2017 r.
Termin zakończenia konsultacji 11 października 2017 r.
Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza konsultacji:
a) drogą pocztową,
b) drogą elektroniczną na adres:a.ciecierska@wapielsk.pl i b.gabryszewska@wapielsk.pl,
c) osobiście w siedzibie urzędu gminy, pokój Nr 4.
 
Informacje o przeprowadzeniu konsultacji zostaną umieszczone:
a) na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
b) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wąpielsk,
c) przesłane drogą pocztową lub elektroniczną właściwym organizacjom pozarządowym.
Na miejsce konsultacji wyznacza się Urząd Gminy Wąpielsk.
Do pobrania:
1. Uchwała Rady Gminy Wąpielsk Nr XLI/221/17 z dnia 25 lipca 2017 r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2. Projekt: „Roczny Program Współpracy Gminy Wąpielsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.
3. Formularz konsultacji.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (21 września 2017)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (21 września 2017, 10:41:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 348