UCHWAŁA NR XLI/221/17 RADY GMINY WĄPIELSK z dnia 25 lipca 2017 r.


UCHWAŁA NR XLI/221/17 RADY GMINY WĄPIELSK z dnia 25 lipca 2017 r.


 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, poz.1579, poz.1948, z 2017 r. poz. 730, poz.935) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817, z 2017 r. poz. 60, poz.573 ) uchwala się co następuje:
 
   §1. Określa szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  
                                                                                   Załącznik do Uchwały Nr XLI/221/17
                                                                                   Rady Gminy Wąpielsk
                                                                                   z dnia 25 lipca 2017 r.
 
szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 
    § 1. 1. Przedmiotem konsultacji są:
1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami pozarządowymi”.
2) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.
 
   § 2. Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem projektu aktu prawa miejscowego pod obrady Rady Gminy Wąpielsk.
 
  § 3.W konsultacjach uczestniczą organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Wąpielsk lub rada działalności pożytku publicznego, w przypadku jej utworzenia na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
  § 4.Konsultacje dotyczące zakresu ujętego w § 1 przeprowadzone są z inicjatywy Wójta Gminy Wąpielsk.
 
  § 5. Ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji określa:
1) przedmiot konsultacji;
2) termin przeprowadzenia konsultacji;
3) formy konsultacji;
4) sposób publikacji informacji o przeprowadzeniu konsultacji;
5) miejsce konsultacji
 
  § 6.1.Z wnioskiem o konsultację projektu aktu prawa miejscowego może wystąpić organizacja pozarządowa lub rada działalności pożytku publicznego działające na terenie Gminy Wąpielsk, których działalność statutowa obejmuje dziedzinę dotyczącą przygotowywanego projektu aktu prawa miejscowego.
  2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składa się w formie pisemnej, nie później niż trzy dni przed wyznaczonym terminem sesji.
  3. Zgłoszenia uwag i propozycji dotyczących projektu aktu prawa miejscowego poprzez wnioskodawcę odbywa się za pomocą formularza, złożonego nie później niż jeden dzień przed wyznaczonym terminem sesji.
 
  § 7.1.Informacje o rozpoczęciu konsultacji umieszcza się:
1) na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wąpielsk;
3) przesyła drogą pocztową lub elektroniczną właściwym organizacjom pozarządowym;
2. Informacja, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać konsultowany projekt aktu prawa miejscowego oraz dane wymienione w § 5.
 
  § 8. Informacja o rozpoczęciu konsultacji publikowana jest w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.
 
  § 9.1. Konsultacje mogą być przeprowadzone, w co najmniej jednej z podanych form:
1) pisemnej, z wykorzystaniem formularza konsultacji:
a) drogą pocztową,
b) drogą elektroniczną,
c) osobiście w siedzibie urzędu gminy;
2) otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych lub rady działalności pożytku publicznego.
2. Decyzje o formie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt Gminy Wąpielsk.
3. Z otwartego spotkania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 sporządza się protokół, do którego załącza się listę obecności uczestników spotkania.
 
  § 10. Termin prowadzenia konsultacji nie może być krótszy niż 14 dni, licząc od dnia opublikowania ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wąpielsk lub doręczenia organizacjom pozarządowym lub radzie działalności pożytku publicznego.
 
  § 11.1. Uwagi i opinie, które wpłynęły w ramach przeprowadzonych konsultacji rozpatruje Wójt Gminy Wąpielsk.
2. Wójt Gminy, przed zamknięciem ostatecznego stanowiska może przedłożyć zgłoszone uwagi i opinie właściwej komisji rady gminy w celu zaopiniowania.
 
  § 12.1. Wyniki konsultacji nie są wiążące i maja charakter opiniodawczy.
2. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób określony w niniejszej uchwale.
3. Konsultacje uważa się za przeprowadzone także wtedy, gdy rada działalności pożytku publicznego lub organizacje pożytku publicznego zrezygnują z prawa do wyrażenia opinii o przeprowadzonym projekcie aktu prawa miejscowego, w tym nie przedstawiają opinii w terminie.
4. Opinie i uwagi anonimowe lub niezawierające informacji o uczestnikach będą pozostawione bez rozpatrzenia.
 
  § 13.1. Wójt Gminy Wąpielsk przekazuje informację, o wynikach konsultacji Radzie Gminy Wąpielsk publikując równocześnie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu nie później, niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.
2. Organizacje pozarządowe lub rada działalności pożytku publicznego, które zgłosiły swoje uwagi i opinie, są informowane o wynikach konsultacji, z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.
  


 
Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI/221/17
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 25 lipca 2017 r.
 
     W związku z nowelizacją art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego nałożono obowiązek podjęcia uchwały określającej szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 
      Niniejsza uchwała określa sposób takiego konsultowania i dotyczy również rady działalności pożytku publicznego przewidzianej w art. 41e ustawy i znajdować będzie do niej zastosowanie w razie jej utworzenia w Gminie Wąpielsk.
 
      Uregulowanie zasad przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi lub radą działalności pożytku publicznego przyczyni się do wprowadzenia przejrzystych zasad uczestnictwa tych podmiotów w podejmowaniu istotnych decyzji. Konsultacje prowadzone według tych zasad będą stanowiły element wzajemnej edukacji i wymiany doświadczeń między sektorem pozarządowym a władzą samorządową, a także formę dialogu społecznego w sprawach dotyczących ogółu mieszkańców lub tez konkretnej grupy tożsamej z klientami organizacji samorządowej.
 
     W zaistniałym, więc stanie faktycznym i obowiązującym stanie prawnym podjęcie uchwały stało się konieczne i jest w pełni uzasadnione.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (20 września 2017)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (20 września 2017, 14:26:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 188