Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. finansowych w Urzędzie Gminy w Wąpielsku


Wójt Gminy Wąpielsk ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. finansowych

w Urzędzie Gminy w Wąpielsku.


 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk

 2. Określenie stanowiska: stanowisko ds. finansowych w Urzędzie Gminy w Wąpielsku – praca w pełnym wymiarze czasu pracy

 3. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:


         - Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane z zakresu rachunkowości i finansów, umożliwiające realizację zadań na ww. stanowisku,

 • staż pracy: co najmniej 5 letni staż pracy w administracji samorządowej,

 • obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • nieposzlakowana opinia,

 • stan zdrowia umożliwiający pełnienie obowiązków na ww. stanowisku,

 • znajomość regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz innych ustaw związanych z realizacją zadań na ww. stanowisku,

 • znajomość budżetu gminy, obiegu dokumentów finansowo – księgowych w Urzędzie Gminy oraz planu kont,

 • praktyczna znajomość obsługi komputera oraz oprogramowania finansowo – księgowego.


-Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,

 • dyspozycyjność, samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność, obowiązkowość, terminowość, systematyczność,

 • umiejętność analitycznego myślenia, koncentracji oraz pracy pod presją czasu,

 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,

 • umiejętność analizy i syntezy informacji,

 • umiejętność korzystania z przepisów prawa.


 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ds. finansowych:

 •   realizacja zadań z zakresu spraw finansowych,
 •   zapewnienie obsługi finansowo - księgowej urzędu,
 •   prowadzenie bieżącego nadzoru nad gospodarką finansową,
 •   sporządzanie okresowych sprawozdań związanych z gospodarką finansową,
 •   współpraca z sołtysami i rozliczanie funduszu sołeckiego,
 •   prowadzenie obsługi płacowej Urzędu Gminy (w szczególności: terminowe naliczanie wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, należności z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło, sporządzanie właściwych przelewów, obsługa rozliczeń z ZUS-em, urzędem skarbowym, PFRON, sporządzanie wszelkich informacji, deklaracji i sprawozdań przewidzianych prawem);
 •   współudział w opracowywaniu projektu budżetu gminy, projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz planu finansowego Urzędu Gminy, a następnie uchwał i zarządzeń zmieniających uchwałę budżetową i wieloletnią prognozę finansową,
 •   inne, z zakresu działania Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Gminy w Wąpielsku.


          4a. Informacja o warunkach pracy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 • pełny wymiar czasu pracy,

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


          4b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 • W miesiącu sierpniu 2016 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Wąpielsk, w rozumienie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.


 1. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • życiorys – curriculum vitae,

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających wymagany staż pracy,

 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy itp.),

 • kandydaci chcący skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, zobowiązani są do złożenia wraz z w/w dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

 • kopia dowodu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,

 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii, a także referencje, opinie innych pracodawców, urzędów lub firm współpracujących,

 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na ww. stanowisku,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.


 1. Dodatkowe informacje, mające wpływ na ocenę formalną:

 • kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

 • list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)”


         7. Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Aplikację można przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Wąpielsku. Oferty przesyłane pocztą oraz składane w Urzędzie Gminy muszą zawierać dopisek na kopercie: „Oferta na stanowisko ds. finansowych w Urzędzie Gminy w Wąpielsku”
 • Termin składania i przesyłania ofert: od dnia 22.09.2016 r. do dnia 04.10.2016 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Gminy w Wąpielsku). Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 • Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wąpielsk oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Wąpielsku.

Stanowisko ds. finansów (1369kB) pdf

dokumenty konkursowe ds. finansowych protokół (361kB) pdf

Protokół (523kB) pdf

Informacja o wyniku (159kB) pdf


Wytworzył: Wójt Dariusz Górski (21 września 2016)
Opublikował: Jacek Żywocki (21 września 2016, 16:20:20)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Wąpielsk

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (7 października 2016, 09:50:21)
Zmieniono: wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 921

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij