Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego w Wąpielsku

Wąpielsk, dnia 01.08.2016 r.

Ogłoszenie o naborze

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze –

kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego w Wąpielsku


Wójt Gminy Wąpielsk ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego w Wąpielsku

(umowa o pracę, liczba etatów – 1)

 1. Nazwa i adres jednostki: Samorządowy Zakład Budżetowy w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk

 2. Określenie stanowiska: kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego – praca w pełnym wymiarze czasu pracy


 1. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

  1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe, związane z zakresem zadań wykonywanych na ww. stanowisku, preferowane wykształcenie techniczne lub ekonomiczne,

 2. obywatelstwo polskie,

 3. co najmniej 3 – letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na ww. stanowisku,

 4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 5. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. nieposzlakowana opinia,

 7. brak ukarania zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168),

 8. znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych,

 9. znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej oraz ustaw związanych z realizacją zadań na ww. stanowisku,

 10. umiejętność obsługi aplikacji i programów biurowych,

 11. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.


  1. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zasad zarządzania i funkcjonowania instytucji działającej w formie zakładu budżetowego,

 2. umiejętność kierowania zasobem ludzkim, zapewnienia właściwej i terminowej organizacji pracy,

 3. znajomość Gminy Wąpielsk i strategii rozwoju,

 4. dyspozycyjność, odpowiedzialność, przedsiębiorczość,

 5. umiejętność analitycznego myślenia, koncentracji oraz pracy pod presją czasu,

 6. rzetelność, terminowość,

 7. umiejętność skutecznej komunikacji, zaangażowanie, inicjatywa,

 8. prawo jazdy kat. B.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego w Wąpielsku:

 1. prowadzenie i zarządzanie Samorządowym Zakładem Budżetowym w Wąpielsku,

 2. kierowanie całokształtem działalności Samorządowego Zakładu Budżetowego w Wąpielsku, organizowanie, zarządzanie i nadzorowanie jego funkcjonowania, czuwanie nad ciągłością pracy Zakładu,

 3. nadzór nad powierzonym Zakładowi mieniem komunalnym oraz gospodarką finansową Zakładu,

 4. wykonywanie obowiązków pracodawcy wobec pracowników Samorządowego Zakładu Budżetowego w Wąpielsku.

4a. Informacja o warunkach pracy:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 2. pełny wymiar czasu pracy,

 3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 4. obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

4b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu lipcu 2016 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Samorządowym Zakładzie Budżetowym w Wąpielsku, w rozumienie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys – curriculum vitae,

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

 5. kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy itp.),

 6. kopia dokumentów potwierdzających co najmniej 3 – letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na ww. stanowisku,

 7. kandydaci chcący skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, zobowiązani są do złożenia wraz z w/w dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

 8. kopia dowodu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

 9. kopia prawa jazdy,

 10. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 11. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,

 12. oświadczenie o braku ukarania zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168),

 13. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

 14. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na ww. stanowisku,

 15. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

 1. Dodatkowe informacje:

 1. kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

 2. list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)”.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Aplikację można przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Wąpielsku. Oferty przesyłane pocztą oraz składane w Urzędzie Gminy muszą zawierać dopisek na kopercie: „Oferta na stanowisko kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego w Wąpielsku”.

Termin składania i przesyłania ofert: od dnia 01.08.2016 r. do dnia 11.08.2016 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Gminy w Wąpielsku). Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wąpielsk oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Wąpielsku.


wolne stanowisko.pdf (1403kB) pdf

Protokół z dnia 11.08.2016 r. (226kB) pdf

Protokół z dnia 12.08.2016 r. (473kB) pdf

Wynik naboru (224kB) pdfWytworzył: Wójt Dariusz Górski (1 sierpnia 2016)
Opublikował: Jacek Żywocki (1 sierpnia 2016, 14:48:48)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Wąpielsk

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (12 sierpnia 2016, 13:12:14)
Zmieniono: załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 497

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij