NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WĄPIELSKU

Nazwa i adres jednostki.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku 87-337 Wąpielsk , Wąpielsk 59 D


Określenie stanowiska urzędniczego.
Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąpielsku


Wymiar czasu pracy: 1 pełen etatMiejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku 87-337 Wąpielsk, Wąpielsk 59 D


Wymagania niezbędne: Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w art. 54 ust.2 ustawy o finansach publicznych.Wymagania niezbędne:
1. Posiada obywatelstwo polskie,
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Posiada nieposzlakowaną opinię.
5. Stan zdrowia umożliwiający pełnienie obowiązków na w/w stanowisku.
6. Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku i spełnia jeden z poniższych warunków:
- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości,
- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych , wydane na podstawie odrębnych przepisów
5. Posiada co najmniej 3 letni staż pracy w księgowości – preferowane na stanowisko głównego księgowego.Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości,
2. Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej , przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych.
3. Znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, kodeksu postępowania administracyjnego, zamówień publicznych, prawa pracy, ochrony danych osobowych,
4. Znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
5. Posiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenie prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia
6. Umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programów księgowych, sprawozdawczych i bankowych
7. Znajomość zasad księgowości budżetowej , planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych
8. Mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
9. Preferowane doświadczenie w GOPS na stanowisku wykazanym w/w ogłoszeniu
10. Znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania środków unijnych
11. Komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość, dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność
12. Predyspozycja do pracy na stanowisku Głównego Księgowego oraz do pracy w zespole, umiejętność organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi.Zakres wykonywania zadań na stanowisku.


1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2. Sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych,
3. Prowadzenie rozliczeń ZUS i US,
4. Przygotowanie i składnie deklaracji , zgłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
6. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki,
7. Opracowanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowo,
8, Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletność i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
9. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków,
10. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej,
11. Nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
12. Rozliczanie środków finansowych pozyskiwanych z dotacji lub konkursów
13. Rozliczanie dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
14. Kontrola prawidłowości inwentaryzacji przeprowadzonej w Ośrodku ( rozliczenie inwentaryzacji rocznej),
15. Zapewnienie terminowego ściągania należności,
16. Gromadzenie i przechowywanie dochodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
17. Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo- księgową jednostki,
18. Sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu i sprawozdawczości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa
19 Współpraca ze Skarbnikiem Gminy,
20. Prowadzenie rejestru dokumentów w obrębie prowadzonych spraw,
21. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań , które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Kierownika GOPS należą do kompetencji Głównego Księgowego.Wymagane dokumenty:
1) List motywacyjny,
2) Życiorys- CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
3) Kserokopia świadectwa pracy , kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
4) Opinie, referencje ( jeśli kandydat takie posiada),
5) Własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
- oświadczenie kandydata o treści „ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”.
6) Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem
7) List motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone następującą klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. Z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)”.


Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Praca w równoważonym systemie czasu pracy,
2. Praca przy komputerze.Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, poprzedzających ogłoszenie naboru.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzą cym datę upublicznienia ogłoszenia nie przekracza 6% w rozumieniu przepisów z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Miejsce i termin składania dokumentów:
Oferty należy składać w budynku Urzędu Gminy w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk , Wąpielsk 20, poniedziałek, środa, czwartek , piątek od 7:00 do 15:00 oraz wtorek od 8:00 do 16:00 lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko: Główny Księgowy w GOPS'' .


Wymagane dokumenty należy składać do dnia 08.08.2016. do godz. 12:00 ( decyduje data wpływu do Urzędu Gminy)
Dokumenty , które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub w części, przedłużenie terminu składnia ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Zastrzegamy sobie, że nadesłane oferty nie będą odsyłane.Wszelkie informacje o naborze będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej , na stronie internetowej Urzędu Gminy Wąpielsk
Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz opublikowane na stronie BIP Urzędu Gminy Wąpielsk
Postępowanie będzie się składać z:
 Etap I. Sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna.
 Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem .O terminie przeprowadzenia drugiego etapu konkursu, osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.Kierownik GOPS
 Jolanta Szczepańska
 Wąpielsk, dnia 22.07.2016 r.
Zarządzenie Nr 2/2016
Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wąpielsku
z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąpielsku. Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz atr. 12 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku zarządza co następuje:

§ 1.
Powołuje się Komisję w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąpielsku – stanowisko Główny Księgowy w GOPS w składzie: 1) Agnieszka Matyjasik – Sekretarz Gminy Wąpielsk – Przewodniczący Komisji 2) Jolanta Rzeszot – Skarbnik Gminy Wąpielsk – członek Komisji 3) Jolanta Szczepańska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku – członek Komisji

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wąpielsk oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
 w Wąpielsku


Wytworzył: Jolanta Szczepańska - Kierownik GOPS w Wąpielsku (22 lipca 2016)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (22 lipca 2016, 09:53:02)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (12 sierpnia 2016, 12:57:56)
Zmieniono: Wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 536

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij