Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds. świadczenia wychowawczego (program Rodzina 500+) i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąpielsku


ODWOŁANIE
 naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds. świadczenia wychowawczego (program Rodzina 500+) i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąpielsku
 
            Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku odwołuje ogłoszony w dniu 18 marca 2016 r. nabór  na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. świadczenia wychowawczego (program Rodzina 500+) i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąpielsku, z uwagi na zmiany organizacyjne w jednostce (zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2016 Wójta Gminy Wąpielsk) dokonane po ogłoszeniu naboru, które spowodowały, iż odpadła potrzeba utworzenia określonego w ogłoszeniu, nowego (w konsekwencji wolnego) stanowiska urzędniczego.
Osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne na ww. stanowisko proszone są o ich odbiór w siedzibie jednostki.
 
 
Wąpielsk, dnia 24.03.2016 r.
 
 
 
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w WąpielskuKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wąpielsku ogłasza nabór  na wolne stanowisko urzędnicze
–– inspektor ds. świadczenia wychowawczego (program Rodzina 500+)
 i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Wąpielsku
 
 I. Wymagania niezbędne:
1.Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
2.Wykształcenie wyższe, przydatne na wskazanym stanowisku
3.Minimum 3–letni staż pracy.
4.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej określonym stanowisku.
5. Nieposzlakowana opinia.
II. Wymagania dodatkowe:
1.Referencje z poprzednich miejsc pracy.
2. Doświadczenie zawodowe i wykształcenie dotyczące pracy w administracji  publicznej, w tym samorządowej, znajomość niżej wymienionych przepisów prawa:
ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i aktów wykonawczych do tej ustawy tj.:
a) rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze,
b) rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo- finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego,
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o pracownikach samorządowych.ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 ( Dz.U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.)    ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w  administracji (Dz.U. z 2012 r. , poz.1015)           
3. Umiejętność pracy na komputerze i obsługi urządzeń biurowych.
4. Dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność, aktywność, samodzielność, zmysł organizacyjny, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.
5. Mile widziana osoba posiadająca  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
III. Zadania wykonywane na stanowisku ds. świadczeń wychowawczych.
1.Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia prawa do
świadczenia wychowawczego, w tym m.in.:
1)przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz korekt wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,
2)wzywanie do uzupełnienia ww. wniosków zawierających braki formalne,
3)przygotowywanie projektów decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, decyzji zmieniających, decyzji dotyczących zwrotu nienależnie pobranego świadczenia,
4) współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wąpielsku
w zakresie dotyczącym m.in. przeprowadzania wywiadu środowiskowego.
2.Prowadzenie ewidencji wydanych decyzji do celów rozliczeniowych.
3.Przygotowywanie list wypłat świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego.
4.Sporządzanie informacji o potrzebach w zakresie środków finansowych na realizację wypłat świadczenia wychowawczego.
5.Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu realizacji wypłat świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego.
6.Prowadzenie postępowania windykacyjnego dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
7.Współpraca z Kujawsko –Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy, Urzędem Skarbowym, Powiatowym Urzędem Pracy i innymi instytucjami w toku realizacji powierzonych zadań.
8.Wydawanie zaświadczeń i potwierdzeń o wypłaconych świadczeniach wychowawczych.
9.Przygotowywanie ogłoszeń, informacji i innych dokumentów dotyczących powierzonych zadań.
10.Udzielanie klientom OPS informacji o przysługujących im świadczeniach z funduszu alimentacyjnego
11.Przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
12.Przyjmowanie dokumentów potwierdzających dochody rodziny oraz uprawnienia do przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego
13. Sporządzanie decyzji związanych z przyznaniem lub odmową przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
IV. Warunki pracy na stanowisku pracy:
Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Stanowisko pracy zlokalizowane w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Stanowisko  pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku. Stanowisko zorganizowane jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
VII. Wymagane dokumenty:
·  CV wraz z listem motywacyjnym
·  Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach
·  Kserokopie dowodu osobistego
·  Oświadczenia:
- o niekaralności następującej treści: „Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne;
- o posiadaniu zdolności do czynności prawnych następującej treści:
 „ Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych”
- Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko –  inspektor  ds. świadczenia wychowawczego (program Rodzina 500+) i funduszu alimentacyjnego na rok 2016 zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
- Oświadczenie o stanie zdrowia o treści: „ Oświadczam, iż stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy na stanowisku inspektor ds. świadczenia wychowawczego (program Rodzina 500+) i funduszu alimentacyjnego ”.
Dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. 
VIII. Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie, w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk, z dopiskiem
Dotyczy naboru na stanowisko inspektor ds. świadczenia wychowawczego
i funduszu alimentacyjnego.
w terminie do dnia 30 marca 2016  roku do godziny 14:00
(decyduje data wpływu do urzędu)
 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Wąpielsku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Wąpielsk, oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku.
W ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury rekrutacyjnej, dokumenty można odebrać w Sekretariacie Urzędu Gminy. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną odesłane.
Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy w Wąpielsku lub telefonicznie  (56) 493 83 21 w godzinach pracy Urzędu Gminy/Gminnego Ośrodka Pomocy w Wąpielsku.
 
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wąpielsku

Wytworzył: Jolanta Szczepańska (18 marca 2016)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (18 marca 2016, 16:39:06)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (24 marca 2016, 14:31:12)
Zmieniono: Odwołanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 892

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij