Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownika Referatu Budżetu i Finansów w Urzędzie Gminy w Wąpielsku

Wójt Gminy Wąpielsk ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Budżetu i Finansów w Urzędzie Gminy w Wąpielsku.

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk
2. Określenie stanowiska: Kierownik Referatu Budżetu i Finansów w Urzędzie Gminy w Wąpielsku – praca w pełnym wymiarze czasu pracy
3. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:
  1) Wymagania niezbędne:
a)  wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane ekonomiczne (specjalność finanse i rachunkowość) lub podyplomowe ekonomiczne, umożliwiające realizację zadań na ww. stanowisku,
b)  staż pracy: co najmniej 7 letni staż pracy, w tym 5 letnia praktyka w księgowości – preferowana na stanowisku głównego księgowego,
c) obywatelstwo polskie,
d) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
e) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) nieposzlakowana opinia,
g) stan zdrowia umożliwiający pełnienie obowiązków na ww. stanowisku,
h) znajomość regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz innych ustaw związanych z realizacją zadań na ww. stanowisku,
i) znajomość obiegu dokumentów finansowo – księgowych w Urzędzie Gminy oraz planu kont,
j)praktyczna znajomość obsługi komputera oraz oprogramowania finansowo – księgowego i płacowego.

2)Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność zarządzania i zdolności organizacyjne,
b) umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
c) dyspozycyjność, samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność,
d) umiejętność analitycznego myślenia, koncentracji oraz pracy pod presją czasu,
e) prawo jazdy kat. b.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Kierownika Referatu Budżetu i Finansów:
a) kieruje Referatem Budżetu i Finansów, przy pomocy którego realizuje właściwe mu zadania,
b) wykonuje zadania określone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Wąpielsku przypisane kierownikom komórek organizacyjnych,
c) organizacja pracy oraz właściwy podział zadań w Referacie,
d) nadzór nad należytym wykonywaniem obowiązków służbowych przez pracowników Referatu oraz prowadzenie bieżącej kontroli wewnętrznej w Referacie,
e) nadzór nad właściwym realizowaniem i terminowością spraw należących do kompetencji Referatu,
f) nadzór nad przygotowaniem spraw z zakresu zadań Referatu, obejmujących w szczególności takie zadania jak:
 1) realizacja zadań z zakresu spraw finansowych;
 2) zapewnienie obsługi finansowo - księgowej urzędu;
 3) prowadzenie bieżącego nadzoru nad gospodarką finansową;
 4) nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych i rozliczaniem inwentaryzacji;
 5) realizacja zadań z zakresu rachunkowości budżetowej;
 6) księgowanie dokumentów księgowych z zakresu dochodów i wydatków budżetowych;
 7) kontrola dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym, dekretacja – według kont, klasyfikacji budżetowej;
 8) prowadzenie kontroli kwot dokonywanych przelewów i wypłat środków oraz prawidłowość dekretacji na dokumentach;
 9) opracowywanie projektów uchwał budżetowych i związanych z budżetem
oraz sprawowanie nadzoru nad ich wykonaniem;
 10) analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie zmian w budżecie celem racjonalnego dysponowania środkami;
 11) zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb Gminy dochodami własnymi i zasilającymi;
 12) wymiar i pobór podatków innych opłat określonych w odrębnych przepisach oraz kontrola płatników tych podatków;
 13) sprawowanie nadzoru oraz kontroli nad gospodarka finansową Jednostek Organizacyjnych Gminy;
 14) prowadzenie rachunkowości dochodów i wydatków budżetowych;
 15) wydawanie oświadczeń o stanie majątkowym w zakresie podatków i opłat oraz wydawania oświadczeń o wysokości wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy;
 16) sprawowanie obsługi kasowej Urzędu Gminy;
 17) prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania;
 18) sporządzanie okresowych sprawozdań związanych z gospodarką finansową;
 19) dokonywanie rozliczenia wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy;
 20) prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług w tym ewidencja sprzedaży, rejestry, księgowanie;
 21) opracowywanie dochodów i wydatków Budżetu Gminy;
 22) przygotowywanie układu wykonawczego Budżetu Gminy;
 23) przygotowywanie wszelkiej sprawozdawczości i informacji, poza sprawozdawczością wynikającą z obowiązujących przepisów dla potrzeb Wójta Gminy, w tym także skróconego bilansu z wykonania Budżetu Gminy w cyklu miesięcznym i kwartalnym;
 24) prowadzenie w rozbiciu na poszczególne lata tytułów dłużnych jednostki według poszczególnych wierzycieli i okresów;
 25) sporządzanie kwartalnych sprawozdań z tytułów dłużnych;
 26) sporządzanie kwartalnych sprawozdań o nadwyżce, deficycie Budżetu Gminy;
 27) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego, jego sprzedaży na kontach rachunkowych i syntetycznych;
 28) prowadzenie obsługi funduszy i środków gminy;
 29) prowadzenie ewidencji syntetycznej podatków i opłat;
 30) prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników oraz ewidencji wynagrodzeń;
 31) przygotowywanie postępowań o zamówienie publiczne na zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego a także wyboru banku do obsługi finansowej Gminy;
 32) prowadzenie zadań dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 33) prowadzenie ewidencji środków trwałych.

g) Współdziałanie z urzędem skarbowym w zakresie planowania i rozliczeń należności budżetowych w zakresie dochodów realizowanych przez urząd skarbowy na rzecz budżetu gminy,
h) Współdziałanie z regionalną izbą obrachunkową,
i) Nadzór nad przygotowywaniem, aktualizacją oraz przekazywaniem materiałów podlegających publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie zadań Referatu,
j) Przygotowanie sprawozdań z wykonania uchwał Rady Gminy,
k) Przestrzeganie zasady dyscypliny pracy w Referacie,
l) Nadzór nad prawidłowym obiegiem, ewidencją i przechowywaniem dokumentów w Referacie, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją archiwalną,
m) Stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie zadań Referatu.

4a. Informacja o warunkach pracy:
1) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
2) pełny wymiar czasu pracy,
3) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
4) obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

4b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
 W miesiącu wrześniu 2015 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Wąpielsk, w rozumienie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum vitae,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5) kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających wymagany staż pracy,
6) kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy itp.),
7) kandydaci chcący skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, zobowiązani są do złożenia wraz z w/w dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
8) kopia dowodu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
9) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
11) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii, a także referencje, opinie innych pracodawców, urzędów lub firm współpracujących,
12) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na ww. stanowisku,
13) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

6. Dodatkowe informacje, mające wpływ na ocenę formalną:
1) kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
2) list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)”.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Aplikację można przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Wąpielsku. Oferty przesyłane pocztą oraz składane w Urzędzie Gminy muszą zawierać dopisek na kopercie: „Oferta na stanowisko Kierownika Referatu Budżetu i Finansów w Urzędzie Gminy w Wąpielsku”
 Termin składania i przesyłania ofert: od dnia 05.02.2016 r. do dnia 19.02.2016 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Gminy w Wąpielsku). Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wąpielsk oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Wąpielsku.

Ogłoszenie (2457kB) pdf
Protokół (1205kB) pdf
Protokół nr 2 (454kB) pdf
Wynik (204kB) pdf

Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (5 lutego 2016)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (5 lutego 2016, 13:51:24)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (26 lutego 2016, 09:10:35)
Zmieniono: Wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1231

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij