Wójt Gminy w Wąpielsku ogłasza o wolnym stanowisku Skarbnika Gminy w Wąpielsku


Wąpielsk 27.03.2015 r

Ogłoszenie o wolnym stanowisku Skarbnika Gminy w Wąpielsku
W związku z tym, że złożone dokumenty na Skarbnika Gminy nie spełniały wymagań formalnych dotyczących trzyletniej pracy w księgowości, Wójt Gminy w Wąpielsku przesuwa termin składania dokumentów na stanowisko Skarbnika Gminy do dnia 07 kwietnia 2015 r do godz. 12ºº. Pozostałe wymagania ujęte w ogłoszeniu o wolnym stanowisku Skarbnika Gminy w Wąpielsku nie zmieniają się.


Wąpielsk 18.03.2015 rOgłoszenie o wolnym stanowisku Skarbnika Gminy w Wąpielsku


Wójt Gminy w Wąpielsku ogłasza o wolnym stanowisku Skarbnika Gminy w Wąpielsku

1. Nazwa i adres; Urząd Gminy w Wąpielsku 87-337 Wąpielsk


2. Nazwa stanowiska - Skarbnik Gminy w Wąpielsku


3. Wymagania;
 1) wymagania niezbędne;
  a) posiadanie obywatelstwa polskiego
  b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
  c) posiadanie dobrego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku Skarbnika Gminy
  d) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
  e) brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych , zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
  f) spełnienie jednego z poniższych warunków;
   - ukończenia ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3 letniej praktyki w księgowości,
   - jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
   - posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

2) wymagania dodatkowe;
 a) wiedza ogólna : znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz kodeksu postępowania administracyjnego
 b) wiedza specjalistyczna; znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań
 c) umiejętność praktycznego stosowania prawa
 d) dobra umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, programu pakietu MS Office, BESTI@ oraz programu księgowości budżetowej, rachunkowości
 e) predyspozycje osobowościowe; samodzielność, zaangażowanie, zdolności analityczne, organizacyjne, komunikacyjne, umiejętności kierowania zespołem, odporność na stres
 f) znajomość nowoczesnych technik zarządzania finansami


4. Zakres wykonywanych zadań Skarbnik Gminy wykonuje zadania określone przez Wójta. Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności:
 1) uczestnictwo w posiedzeniach Rady Gminy
 2) opracowanie projektu budżetu gminy, szczegółowego podziału wydatków i dochodów
 3) nadzór nad realizacją budżetu
 4) przestrzeganie dyscypliny budżetowej
 5) nadzór nad działalnością gospodarczo-finansową jednostek podporządkowanych Radzie Gminy
 6) dekretowanie dowodów księgowych
 7) sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu, sprawozdań dla GUS, sporządzanie bilansu i załączników
8) przygotowanie projektów zmian w budżecie
 9) przygotowanie materiałów informacyjnych z zakresu spraw finansowych i przedkładanie Radzie Gminy i jej organom
 10) akceptowanie rachunków do wyplaty Skarbnik Gminy jako kierownik Referatu Finansowego kieruje pracą podległego referatu, ponosi odpowiedzialność za prawidłową organizację i skuteczność pracy referatu oraz dokonuje podziału zadań pomiędzy podległych pracowników. Do zadań Referaty Finansowego należy prowadzenie spraw związanych z planowaniem i analizą realizacji budżetu gminy oraz ustalenie wymiaru podatków i opłat lokalnych, nadzór nad finansowaniem gminy, realizacja wpływów z podatków i opłat lokalnych i cywilnoprawnych, prowadzenie rachunkowości i księgowości podatkowej oraz budżetowej.5. Wymagane dokumenty;
 1) list motywacyjny podpisany odręcznie,
 2) C.V. z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej podpisane odręcznie,
 3) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające doświadzcenie zawodowe,
 5) kserokopie dokumentów ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)potwierdzające wykształcenie i kwalfikacje zawodowe,
 6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7) oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalnosci instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestepstwo skarbowe (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia orginału aktualnego "Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego);
 8) oświadczenie kandydata o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 9) oświadczenie lustracyjne lub informacje o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego- dotyczy to osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku,
 10) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalające na pracę na wskazanym stanowisku,


6. Informacje dodatkowe;
 1) list motywacyjny CV powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata; "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji wyłonienia kandydata na wolne stanowisko, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych"
 2) wymagane dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Dokumenty na stanowisko Skarbnika Gminy", należy złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu lub doręczyć osobiscie do dnia 26 marca 2015 r do godz. 14ºº pod adres Urząd Gminy w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk
 
3) dokumenty, które wpłyną do Urzędu po w/w terminie lub będą niekompletne , nie będą rozpatrywane,
 4) dodatkowe informacje można uzyskać od Wójta Gminy lub Sekretarza pod nr 56 4938321
 5) ze względu na zasady powoływania Skarbnika Gminy określonew art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym, osoba wybrana jako kandydat na stanowisko Skarbnika Gminy, zostanie przedstawiona jako kandydat do powołania przez Radę Gminy w Wąpielsku.


Ogłoszenie (1989kB) pdf

Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (19 marca 2015)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (19 marca 2015, 14:24:45)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (27 marca 2015, 12:05:47)
Zmieniono: przesunięcie terminu składania dokumentów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2811

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij