Ogłoszenie o wolnym stanowisku Główny Księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąpielsku i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąpielsku z siedzibą w Radzikach Dużych na okres zastępstwa w czasie nieobecności Księgowego

W związku z tym, że złożone dokumenty nie spełniały wymagań formalnych, Wójt Gminy w Wąpielsku przesuwa termin składania dokumentów do dnia 18 sierpnia 2015 r do godz. 14ºº. Pozostałe wymagania ujęte w ogłoszeniu o wolnym stanowisku nie zmieniają się.

Ogłoszenie o wolnym stanowisku Główny Księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąpielsku i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąpielsku z siedzibą w Radzikach Dużych na okres zastępstwa w czasie nieobecności Księgowego .


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsk i Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąpielsku z siedziba w Radzikach Dużych ogłasza o wolnym stanowisku Głównego Księgowego w/w jednostkach organizacyjnej gminy 1.Nazwa i adres; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku i Gminna Biblioteka Publiczna w Wąpielsku z siedzibą w Radzikach Dużych 87-337 Wąpielsk
2. Nazwa stanowiska – Główny Księgowy jednostki budżetowej,- czas pracy 0,75 etatu w GOPS i 0,25 etatu GBP
3. Wymagania;
 1) wymagania niezbędne;
  a) posiadanie obywatelstwa polskiego
  b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
  c) posiadanie dobrego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku
  d) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
  e) brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych , zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
  f) spełnienie jednego z poniższych warunków;
   - ukończenia ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3 letniej praktyki w księgowości,
   - jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
   - posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

2) wymagania dodatkowe;
 a) wiedza ogólna : znajomość przepisów prawa
 b) wiedza specjalistyczna; znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań
 c) umiejętność praktycznego stosowania prawa
 d) dobra umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, programu pakietu MS Office, BESTI@ i płatnik oraz programu księgowości budżetowej, rachunkowości
 e) predyspozycje osobowościowe; samodzielność, zaangażowanie, zdolności analityczne, organizacyjne, komunikacyjne, umiejętności kierowania zespołem, odporność na stres
 f) znajomość nowoczesnych technik zarządzania finansami
g)
4. Zakres wykonywanych zadań Głównego Księgowego zdania określone przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku i Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąpielsk z s. w Radzikach Dużych. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:
 1) przestrzeganie dyscypliny budżetowej
 2) dekretowanie dowodów księgowych
 3) sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu, sprawozdań dla GUS, sporządzanie bilansu i załączników
4) przygotowanie projektów zmian w budżecie
 5) przygotowanie materiałów informacyjnych z zakresu spraw finansowych i przedkładanie Kierownikowi jednostki
5. Wymagane dokumenty;
 1) list motywacyjny podpisany odręcznie,
 2) C.V. z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej podpisane odręcznie,
 3) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające doświadczenie zawodowe,
 5) kserokopie dokumentów ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7) oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia aktualnego "Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego);
 8) oświadczenie kandydata o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 9) oświadczenie lustracyjne lub informacje o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego- dotyczy to osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku,
 10) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalające na pracę na wskazanym stanowisku,

6. Informacje dodatkowe;
 1) list motywacyjny CV powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata; "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji wyłonienia kandydata na wolne stanowisko, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych"
 2) wymagane dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Dokumenty na stanowisko Głównego Księgowego jednostki Budżetowej", należy złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu lub doręczyć osobiście do dnia 31 lipca 2015 r do godz. 14ºº pod adres Urząd Gminy w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk
 
3) dokumenty, które wpłyną do Urzędu po w/w terminie lub będą niekompletne , nie będą rozpatrywane,
 4) dodatkowe informacje można uzyskać od Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku pod numerem tel. 730802729 i Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej pod nr telefonu 730802717

Ogłoszenie (774kB) pdf
Wynik naboru (117kB) pdf

Wytworzył: Jolanta Szczepańska - Kierownik GOPS w Wąpielsku (24 lipca 2015)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (24 lipca 2015, 13:49:47)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (22 października 2015, 08:41:45)
Zmieniono: wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1349

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij