Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąpielsku

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku ogłasza nabór
 na stanowisko ASYSTENTA RODZINY
 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąpielsku

I. Forma zatrudnienia:
- umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to również pracę w godzinach popołudniowych, w dniu ustawowo wolne od pracy i weekendy;
- zatrudnienie na czas określony: od 15 czerwca 2015 do 31 grudnia 2015 r.

II. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
 lub
 praca socjalna lub wyższe w dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy określony przez Ministra właściwego do spraw rodziny
 lub
 wykształcenie średnie, uzupełnione szkoleniem zgodnym z wymaganiami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- dobry stan zdrowia,
- brak karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- posiadanie praw rodzicielskich,

III. Wymagania pożądane:
- znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych;
- umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności trudnym;
- wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
-  znajomość środowiska lokalnego oraz umiejętność współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;
- samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
- umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z rodziną;
- odporność na stres;
- wysoka kultura osobista;
- nieposzlakowana opinia;
- znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
- prawo jazdy kat. B,
- umiejętność pracy w grupie.

IV. Zakres wykonywania zadań:
- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
- opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi,
- wspieranie aktywności społecznej rodzin,
- motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
- udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
- dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku,
- monitorowanie funkcjonowania rodziny,
- sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
- współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art.9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. Nr 180, poz.1493 z późn. zm. ) lub innych podmiotów, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną,
-  sporządzanie sprawozdawczości.

V. Informacje dodatkowe:
- asystent rodziny wykonujący czynności w ramach swoich obowiązków korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych;
- praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona;
- asystent rodziny nie może prowadzić postępowań w zakresie świadczeń realizowanych przez gminę;
- asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz samokształcenie;
- asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę;
- jednostki administracji rządowej i samorządowej, właściwe organizacje pozarządowe, podmioty i osoby specjalizujące się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny lub podmioty, których pomoc przez wykonywanie zadań uzna za niezbędną, udzielając asystentowi rodziny odpowiedniej pomocy w wykonywaniu czynności zawodowych;
- asystentowi rodziny nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wykonywaniu czynności zawodowych;
- asystentowi rodziny nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejsca wykonywania przez niego usług asystenta rodziny.

VI. Wymagane dokumenty
- życiorys (CV),
- kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i ewentualny staż racy;
- kopie dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie;
- pisemne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- oświadczenie, że kandydat nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
- oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.

Dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:
   Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku 59D, 87-337 Wąpielsk lub przesłać pocztą na adres: Wąpielsk 59D, 87-337 Wąpielsk. W kopercie z dopiskiem „ Asystent rodziny ” w terminie do 12 czerwca 2015 r. do godziny 10:00 ( decyduje data wpływu do Ośrodka ).
   Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku lub pod numerem tel. 730 802 729 lub 56 493 83 21

VIII. Postanowienia końcowe:
- złożenie ofert nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron;
- oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy;
- kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
- informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku.

Asystent Rodziny (996kB) pdf
Wynik naboru (147kB) pdf

Wytworzył: Jolanta Szczepańska - Kierownik GOPS w Wąpielsku (8 czerwca 2015)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (9 czerwca 2015, 09:00:03)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (16 czerwca 2015, 09:30:39)
Zmieniono: Wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1035

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij