Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –referent ds. księgowości w Samorządowym Zakładzie Budżetowym przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku.


Wąpielsk, dnia 01.02.2018 r.
 
Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. księgowości
w Samorządowym Zakładzie Budżetowym przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku
 
 
Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko urzędnicze –referent ds. księgowości
 w Samorządowym Zakładzie Budżetowym przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku.
 
1.      Nazwa i adres jednostki: Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk
2.      Określenie stanowiska:  referent ds. księgowości w Samorządowym Zakładzie Budżetowym przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku – praca w pełnym wymiarze czasu pracy
3.      Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:
1)      Wymagania niezbędne:
a)      wykształcenie średnie, preferowane z zakresu rachunkowości i finansów, umożliwiające realizację zadań na ww. stanowisku,
b)      staż pracy: co najmniej roczny staż pracy w administracji samorządowej, mile widziany w księgowości budżetowej,
c)      obywatelstwo polskie,
d)      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
e)      niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f)       nieposzlakowana opinia,
g)      stan zdrowia umożliwiający pełnienie obowiązków na ww. stanowisku,
h)      znajomość regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz innych ustaw związanych z realizacją zadań na ww. stanowisku,
i)       znajomość funkcjonowania samorządowych zakładów budżetowych,
j)       praktyczna znajomość obsługi komputera oraz oprogramowania EKO+.
 
2)      Wymagania dodatkowe:
a)      umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
b)      dyspozycyjność, samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność, obowiązkowość, terminowość, systematyczność,
c)      umiejętność analitycznego myślenia, koncentracji oraz pracy pod presją czasu,
d)      umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
e)      umiejętność analizy i syntezy informacji,
f)       umiejętność korzystania z przepisów prawa.
4.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ds. księgowości:
1)      zapewnienie obsługi programu EKO+
2)      zapewnienie obsługi programu FAKTURA +
3)      prowadzenie windykacji należności
4)      realizacja zadań z zakresu rachunkowości budżetowej;
5)      kontrola dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym, dekretacja – według kont, klasyfikacji budżetowej;
6)      prowadzenie kontroli kwot dokonywanych przelewów i wypłat środków oraz prawidłowość dekretacji na dokumentach;
7)      sporządzanie okresowych sprawozdań, raportów i analiz,
8)      prowadzenie ewidencji osobowej pracowników
9)      sporządzanie umów zleceń, o dzieło inne
10)  prowadzenie dokumentacji ZUS -zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników i ich rodzin
11)  sporządzanie dokumentacji podatku dochodowego i rozliczeń pracowników z Urzędem skarbowym
12)  obsługa kancelaryjna dotycząca korespondencji SZB
13)  inne, z zakresu działania Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku.
 
4a. Informacja o warunkach pracy:
1)      zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
2)      pełny wymiar czasu pracy,
3)      praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
4)      obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 
4b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu styczniu 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Samorządowym Zakładzie Budżetowym przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku, w rozumienie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
 
5.      Wymagane dokumenty:
1)      list motywacyjny,
2)      życiorys – curriculum vitae,
3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4)      kserokopia dyplomu ukończenia szkoły
5)      kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających wymagany staż pracy,
6)      kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy itp.),
7)      kandydaci chcący skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, zobowiązani są do złożenia wraz z w/w dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
8)      kopia dowodu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
9)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10)  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
11)  oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii, a także referencje, opinie innych pracodawców, urzędów lub firm współpracujących,
12)  oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na ww. stanowisku,
13)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.
 
6.      Dodatkowe informacje, mające wpływ na ocenę formalną:
1)      kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
2)      list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)”.
 
7.      Termin i miejsce składania dokumentów:
Aplikację można przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Wąpielsku, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Wąpielsku. Oferty przesyłane pocztą oraz składane w Urzędzie Gminy muszą zawierać dopisek na kopercie: „Oferta na stanowisko referent ds. księgowości w Samorządowym Zakładzie Budżetowym przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku”. 
Termin składania i przesyłania ofert: od dnia 02.02.2018 r. do dnia 09.02.2018 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych  do Urzędu Gminy w Wąpielsku). Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne  określone w  ogłoszeniu  i zakwalifikują się do dalszego postępowania, zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wąpielsk oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Wąpielsku.

Protokół (175kB) pdf
Protokół z 20 lutego (301kB) pdf
Wynik naboru (167kB) pdf

Wytworzył: Izabela Lewandowska - Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku (1 lutego 2018)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (1 lutego 2018, 13:35:47)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (20 lutego 2018, 13:23:00)
Zmieniono: Wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 449

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij