Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Asystent Rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Asystent Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąpielsku w ramach realizacji Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2014 na podstawie art.247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz.135 z póżn.zm.)

Informacje ogólne:
1. Rodzaj umowy – umowa o pracę na czas określony 2. Czas trwania umowy – od dnia 1 maja do 31 grudnia 2014 r. 3. Wymiar czasu pracy – w ramach zadaniowego systemu czasu pracy

Asystentem rodziny może być osoba, która:
a) posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
d) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
e) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
f ) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
g) posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego

Wymagania dodatkowe:
1. prawo jazdy i własny samochód
2. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami
3. wysoka kultura osobista
4. równowaga emocjonalna 5. zdolność analitycznego rozwiązywania problemów, umiejętności interpersonalne 6. doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku
5. odporność na stres
6. odpowiedzialność
7. asertywność

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;
2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;©Kancelaria Sejmu s. 8/90 2014-01-28
16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn.zm.) lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Wymagane dokumenty:
1. życiorys zawierający szczegółowy opis dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji
2. kopia dowodu osobistego
3. kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje
4. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
7. oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona
8. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego
9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn.zm.)

Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane, a kopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku, Wąpielsk 59D, 87-337 Wąpielsk z dopiskiem na kopercie „Nabór na asystenta rodziny”do dnia 11 kwietnia 2014 r. do godz. 11,00

Informacje dodatkowe:
- praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy, co może oznaczać pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy.
- praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona. Asystent nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.
- nabór przeprowadzi komisja powołana przez kierownika jednostki.
- o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
- lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku.
- ofert odrzuconych nie zwracamy.
- z prowadzonego postępowania naborowego zostanie sporządzony protokół.
- informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w ciągu 7 dni od dnia zakończenia procedury naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku.
- kierownik GOPS może unieważnić nabór na w/w stanowisko bez podawania przyczyn.
- dodatkowych informacji udziela kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku Barbara Sponikowska – tel.56 49 383 21 w.55


Ogłoszenie (1008kB) pdf

Wytworzył: Barbara Sponikowska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku (25 marca 2014)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (25 marca 2014, 15:32:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4789

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij