Zarządzenie nr 18/2011Wójta Gminy Wąpielskz dnia 16 grudnia 2011w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2011 rok Nr V/23/11 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 18 lutego 2011 roku z późniejszymi zmianami.

Zarządzenie nr 18/2011
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 16 grudnia 2011


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2011 rok Nr V/23/11 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 18 lutego 2011 roku z późniejszymi zmianami.


Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591; z późn.zm.) oraz art.257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), w związku z uchwałą Nr V/23/11 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 lutego 2011 r. dotyczącą uchwalenia budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2011 - Wójt Gminy Wąpielsk zarządza, co następuje:
 
§1
W uchwale Rady Gminy Nr V/23/11 z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2011 zmienionej:
Uchwałą Nr VI/29/11 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 31 marca 2011 r.
Uchwałą Nr VII/31/11 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 25 maja 2011 r.
Uchwałą Nr VIII/37/11 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 czerwca 2011 r.
Uchwałą Nr IX/42/11 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 lipca 2011 r.
Uchwałą Nr X/46/11 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 września 2011 r.
Zarządzeniem Nr 13/11 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 7 października 2011 r.
Uchwałą Nr XI/50/11 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 27 października 2011 r.
Uchwałą Nr XII/57/11 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 24 listopada 2011 r.
wprowadza się następujące zmiany:
 
§1 otrzymuje brzmienie:
1.    Ustala się dochody   w łącznej kwocie      14.736.661 zł
z tego:
a)  bieżące w kwocie             10.679.135 zł,
b)  majątkowe w kwocie          4.057.526 zł,
zgodnie z załączonym od niniejszego zarządzenia załącznikiem nr l.
2.      Ustala się wydatki   w łącznej kwocie         15.482.883 zł
z tego:
a)  bieżące w kwocie                  10.486.883 zł,
b)  majątkowe w kwocie               4.996.000 zł,
zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia załącznikiem nr 2 .


§2
1. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej (Przychody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej (Przychody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§3
Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach wydatków wynikających z § 2.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarządzenie nr 18/2011 (2789kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (22 grudnia 2011, 11:35:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1812