Zarządzenie nr 13/2011Wójta Gminy Wąpielskz dnia 7 października 2011w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2011 rok Nr V/23/11 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 18 lutego 2011 roku z późniejszymi zmianami.

Zarządzenie nr 13/2011
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 7 października 2011


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2011 rok Nr V/23/11 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 18 lutego 2011 roku z późniejszymi zmianami.


Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591;z późn.zm.) oraz art.257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), w związku z uchwałą Nr V/23/11 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 lutego 2011 r. dotyczącą uchwalenia budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2011 - Wójt Gminy Wąpielsk zarządza , co następuje :
§1
W uchwale Rady Gminy Nr V/23/11 z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2011 zmienionej:
Uchwałą Nr VI/29/11 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 31 marca 2011 r.
Uchwałą Nr VII/31/11 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 25 maja 2011 r.
Uchwałą Nr VII/37/11 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 czerwca 2011 r.
Uchwałą Nr IX/42/l l Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 lipca 2011 r.
Uchwałą Nr X/46/l l Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 września 2011 r.
wprowadza się następujące zmiany:

§1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody   w łącznej kwocie      14.323.332 zł
z tego:
a) bieżące w kwocie           10.265.806 zł,
b) majątkowe w kwocie         4.057.526 zł,
zgodnie z załączonym od niniejszego zarządzenia załącznikiem nr l.

2. Ustala się wydatki   w łącznej kwocie         15.069.554 zł
z tego :
a) bieżące w kwocie               10.073.554 zł,
b) majątkowe w kwocie            4.996.000 zł,
zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia załącznikiem nr 2 .


§2
1.W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej (Przychody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2.W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej (Przychody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  w 2011 r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§3
Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach wydatków wynikających z § 2.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 13/2011 (2484kB) pdf


metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (14 października 2011, 09:56:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1855