Zarządzenie nr 64/2020Wójta Gminy Wąpielskz dnia 24 września 2020w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu programu współpracy gminy Wąpielsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021

Zarządzenie nr 64/2020
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 24 września 2020


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu programu współpracy gminy Wąpielsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. , poz. 713 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz Uchwały Nr XLI/221/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeprowadzenie na terenie gminy Wąpielsk konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Wąpielsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021”, w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 5a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Konsultacje odbędą się w terminie od 2 października do 16 października 2020 roku.
 
§ 3. Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza konsultacji:
a) drogą pocztową,
b) drogą elektroniczną na adres: m.przybyla@wapielsk.pl
c) osobiście w siedzibie urzędu gminy, pokój nr 13.
 
§ 4. Konsultacje społeczne przeprowadza się z wykorzystaniem formularza konsultacji stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 5.1. Wójt Gminy Wąpielsk ogłasza konsultacje społeczne i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do zapoznania się z projektem Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąpielsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
2. Ogłoszenie Wójta Gminy Wąpielsk o konsultacjach społecznych stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 6. Informacja o wyniku przeprowadzonych konsultacji zostanie opublikowana w ciągu 30 dni od dnia ich zakończenia na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wąpielsku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wąpielsk oraz zostanie przedstawiona Radzie Gminy Wąpielsk.
 
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wąpielsk, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wąpielsku oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wąpielsku.


Zarządzenie (3921kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (24 września 2020, 14:38:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 94