Strona główna  >  Zarządzenia  >  2018

Zarządzenie nr 63/2018
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 26 września 2018


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu programu współpracy gminy Wąpielsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLI/221/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeprowadzenie na terenie gminy Wąpielsk konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Wąpielsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”, w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 5a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Konsultacje odbędą się w terminie od 03 października 2018 roku do 17 października 2018 roku.
 
§ 3. Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza konsultacji:
a) drogą pocztową,
b) drogą elektroniczną na adres: a.ciecierska@wapielsk.pl i b.gabryszewska@wapielsk.pl,
c) osobiście w siedzibie urzędu gminy, pokój nr 2.
 
§ 4. Konsultacje społeczne przeprowadza się z wykorzystaniem formularza konsultacji stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 5.1. Wójt Gminy Wąpielsk ogłasza konsultacje społeczne i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do zapoznania się z projektem Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąpielsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
2. Ogłoszenie Wójta Gminy Wąpielsk o konsultacjach społecznych stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 6. Informacja o wyniku przeprowadzonych konsultacji zostanie opublikowana w ciągu 30 dni od dnia ich zakończenia na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wąpielsku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wąpielsk oraz zostanie przedstawiona Radzie Gminy Wąpielsk.
 
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wąpielsk, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wąpielsku oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wąpielsku.
 
 
  Zarządzenie nr 63/2018 (3747kB) pdf
 
 
    
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1
 do Zarządzenia Nr 63/2018
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 26 września 2018 roku
 
 
Projekt                
 
Rocznego Programu współpracy Gminy Wąpielsk
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2019
 
ROZDZIAŁ 1.
Postanowienia ogólne.
 
§ 1. Ilekroć w niniejszym „Programie” mowa o:
1)      ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.);
2)      organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3)      programie – rozumie się przez to Roczny Program współpracy Gminy Wąpielsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019;
4)      konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 
ROZDZIAŁ 2.
Cel główny i cele szczegółowe Programu.
 
§ 2. Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Wąpielsk a organizacjami pozarządowymi, służącego do efektywnego definiowania potrzeb mieszkańców gminy Wąpielsk i ich zaspokajania przez wspólną realizację zadań publicznych
§ 3. Celami szczegółowymi rocznego programu są:
1)      Kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych:
a)      organizowanie i wspieranie działań społecznych i inicjatyw obywatelskich na rzecz Gminy Wąpielsk i rozwoju więzi lokalnych oraz poczucia przynależności mieszkańców do społeczności lokalnej Gminy,
b)      tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców Gminy,
c)      umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną,
d)      promocję postaw obywatelskich i prospołecznych,
e)      zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
f)       przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu,
g)      wspieranie tworzenia infrastruktury społecznej,
2)      Podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych,
3)      Wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych  i zapewnienie im równych z innymi podmiotami szans w realizacji zadań publicznych,
4)      Prowadzenie nowatorskich i efektywnych działań na rzecz Gminy Wąpielsk oraz tworzenie systemowych rozwiązań dla ważnych problemów społecznych,
5)      Zwiększenie aktywności organizacji w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych,
 
 
ROZDZIAŁ 3.
  Zasady współpracy.
 
§4.  Współpraca Gminy Wąpielsk z organizacjami  odbywa się na zasadach:
 
1)      Pomocniczości – gmina gwarantuje organizacji pozarządowej samodzielność w podejmowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych oraz w sposobie realizacji zadań publicznych.
2)      Suwerenności – gmina i organizacje pozarządowe respektują swoją instytucjonalną niezależność.
3)      Partnerstwa – gmina i organizacje pozarządowe są równoprawnymi partnerami w pracy na rzecz rozwoju gminy.
4)      Efektywności – gmina wybiera najbardziej efektywny sposób realizacji zadań publicznych spośród proponowanych przez organizację pozarządową.
5)      Uczciwej konkurencji i jawności – gmina gwarantuje organizacjom pozarządowym równy dostęp do zadań publicznych zlecanych przez gminę, udziela wszystkim zainteresowanym tych samych informacji, stosuje jednakowe kryteria wspierania.
 
 
ROZDZAIŁ 4.
Zakres przedmiotowy.
 
§5. Przedmiotem współpracy Gminy Wąpielsk z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań w zakresie:
1)      ochrony i promocji zdrowia
2)      działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
3)      działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
4)      działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
5)      wypoczynku dzieci i młodzieży
6)      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
7)      wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
8)      działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
9)      przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
10)  określania potrzeb społecznych i sposobów ich zaspokajania
11)  podwyższania efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy.
 
ROZDZIAŁ 5.
Formy współpracy.
 
§ 6. Współpraca Gminy Wąpielsk z organizacjami pozarządowymi obejmuje współpracę o charakterze finansowym i pozafinansowym.
§7. Współpraca o charakterze finansowym polegać będzie na zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie.
§ 8. Zlecanie realizacji zadań publicznych, o których mowa w §7 ma formę:
 
1)      powierzanie realizacji zadania publicznego poprzez udzielanie dotacji na sfinansowanie jego realizacji,
2)      wspieranie realizacji zadania publicznego poprzez udzielanie dotacji na sfinansowanie jego realizacji,
§ 9. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na zasadach określonych w ustawie, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
 
§ 10. Współpraca o charakterze pozafinansowym polega na działaniach realizowanych poprzez:
 
1)       Tworzenie wspólnych zespołów doradczych i inicjatywnych, składających się z przedstawicieli samorządu i sektora pozarządowego;
2)       Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
3)       Udzielanie informacji o istnieniu możliwości pozyskania dofinansowania na działalność z różnych źródeł,
4)       Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności;
5)       Udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z gminą Wąpielsk, które ubiegają się o dotację z innych źródeł,
6)       Podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska,
7)       Obejmowanie patronatem przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe,
8)       Publikowanie na stronach internetowych gminy wszelkich ważnych informacji dotyczących zarówno działań podejmowanych przez samorząd, jak i przez organizacje pozarządowe,
9)       Prowadzenie i aktualizowanie bazy organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie gminy,
10)   Promocji osiągnięć i działalności organizacji pozarządowych na rzecz mieszkańców Gminy Wąpielsk oraz informowanie o organizowanych przez organizację projektach,
11)   Podejmowanie działań promujących Gminę
12)   Promocję działalności organizacji pozarządowych,
13)   Wspólne działanie mające na celu stworzenie warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, propagowanie prospołecznych postaw wśród przedsiębiorców,
14)   Wspieranie dialogu obywatelskiego i współpracy międzysektorowej w ramach współpracy Gminy i organizacji pozarządowych,
15)   Realizację zadań uzupełniających system pomocy społecznej i ekonomii społecznej w Gminie.
 
ROZDZIAŁ 6.
 Priorytetowe zadania publiczne.
 
§ 11.  Priorytetowymi zadaniami publicznymi dla Gminy Wąpielsk na 2019 rok, które Gmina będzie wspierać lub powierzać podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie są zadania z zakresu:
1) Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób;          
2) Działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
3) Ochrony i promocji zdrowia;
4) Działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
5) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
6) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
7) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
8) Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
9) Promocji i organizacji wolontariatu;
10) Turystyki i krajoznawstwa;
11) Wspierania osób starszych i organizacji działających na rzecz aktywności społecznej i kulturowej osób w wieku emerytalnym.
 
ROZDZIAŁ 7.
Okres realizacji programu.
 
§ 12.   Program ma charakter roczny i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
 
ROZDZIAŁ 8
Sposób realizacji Programu.
 
§ 13.  Program realizowany jest poprzez :
1)      wytyczenie polityki społecznej i finansowej gminy,
2)      realizację polityki społecznej i finansowej gminy,
3)      szczegółowe określanie zadań ze sfery zadań pożytku publicznego, przewidywanych do realizacji przy udziale organizacji pozarządowych,
4)      wspieranie organizacyjne i merytoryczne organizacji pozarządowych,
 
 
ROZDZIAŁ 9
Wysokość środków na realizację Programu.
 
§ 14.  Na realizację Programu w 2019 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości około 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy).
 
 
ROZDZIAŁ 10
Sposób oceny realizacji Programu.
 
§ 15.  1. Program podlega stałej ocenie w celu weryfikacji jego skuteczności oraz wprowadzenia ewentualnych poprawek w kolejnych latach współpracy.
2. Opinie dotyczące Programu wraz z uzasadnieniem, organizacje pozarządowe mogą zgłaszać w ciągu całego okresu realizacji programu, a zwłaszcza w ramach prowadzonych konsultacji społecznych.
 
 
ROZDZIAŁ 11
Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji.
 
§ 16. 1. Program powstał przy współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2. Harmonogram prac nad przygotowaniem programu określił terminy dotyczące:
1) składania przez organizację pozarządowe propozycji do projektu programu;
2) przygotowania przez właściwe merytorycznie referaty i jednostki organizacyjne Gminy propozycji do projektu programu,
3) opracowania projektu programu,
4) skierowania projektu programu do konsultacji,
5) rozpatrzenia złożonych opinii i uwag do Projektu,
6) przedłożenia projektu Programu pod obrady sesji Rady.
 
§ 17. W celu utworzenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi przeprowadzi się konsultacje społeczne, które odbędą się w dniach od 03 października 2018 roku do 17 października 2018 roku  na podstawie uchwały Nr XLI/221/17  Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 lipca 2017 roku, w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje przeprowadzi się w formie badania opinii organizacji pozarządowych poprzez umieszczenie projektu „Programu współpracy Gminy Wąpielsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”, na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wąpielsku oraz przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą poczty elektronicznej
 
§ 18. Po uchwaleniu przez Radę Gminy, program zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wapielsk.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wąpielsk.
 
ROZDZIAŁ 12.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej.
 
§ 19. Powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach następuje w trybie Zarządzenia Wójta Gminy Wąpielsk.
 
§ 20. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący.
 
§ 21. Komisja obraduje na posiedzeniach, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia komisji określa przewodniczący.
 
§ 22. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy pełnego składu osobowego.
 
§ 23. Komisja konkursowa dokonuje oceny na formularzu:,,Karta oceny oferenta”.
 
§ 24. Z prac komisji sporządza się protokół.
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2
 do Zarządzenia Nr 63/2018
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 26 września 2018 roku
 
FORMULARZ KONSULTACJI
 
Programu Współpracy Gminy Wąpielsk z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. 
 
1. Podmiot zgłaszający (nazwa organizacji, adres, nr rejestrowy). 
2. Osoba upoważniona do reprezentowania organizacji: -imię i nazwisko -nr telefonu -adres pocztowy/e-mail
 3. Działalność statutowa wnioskodawcy w zakresie regulowanym przez projekt przepisów prawa miejscowego (w tym treść właściwego artykułu statutu organizacji).
4. Wskazanie dotychczasowego zapisu w projekcie konsultowanego dokumentu, który wymaga zmiany (paragraf, ustęp, punkt).
5. Proponowane zmienione brzmienie zapisu lub treść nowego przepisu, do którego odnosi się uwaga.
6. Uzasadnienie wprowadzonych zmian

                                                                            
 
 
         ………………………………………                                                      ….....……………………………
                     data                                                      podpis osoby reprezentującej organizację
 
Załącznik nr 3
 do Zarządzenia Nr 63/2018
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 26 września 2018 roku
Ogłoszenie
Wójta Gminy Wąpielsk o konsultacjach społecznych
Gminy Wąpielsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt „Rocznego Programu Współpracy wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.
Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do zapoznania się z projektem Rocznego Programu oraz zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do referatu USC pokój nr 2 do dnia 17 października 2018 roku.
Termin rozpoczęcia konsultacji 03 października 2018 r.
Termin zakończenia konsultacji 17 października 2018 r.
Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza konsultacji:
a) drogą pocztową,
b) drogą elektroniczną na adres:a.ciecierska@wapielsk.pl i b.gabryszewska@wapielsk.pl,
c) osobiście w siedzibie urzędu gminy, pokój Nr 2.
 
Informacje o przeprowadzeniu konsultacji zostaną umieszczone:
a) na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
b) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wąpielsk,
c) przesłane drogą pocztową lub elektroniczną właściwym organizacjom pozarządowym.
Na miejsce konsultacji wyznacza się Urząd Gminy Wąpielsk.
Do pobrania:
1. Uchwała Rady Gminy Wąpielsk Nr XLI/221/17 z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 
2. Projekt: „Roczny Program Współpracy Gminy Wąpielsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.
3. Formularz konsultacji.

Opublikował: Marcin Rempuszewski (26 września 2018, 14:12:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 239

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij