Strona główna  >  Zarządzenia  >  2017

Zarządzenie nr 53/2017
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 22 września 2017


w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy Wąpielsk na 2018 r.


Na  podstawie art. 30 ustawy  z  dnia 8  marca  1990  roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.  U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zmianami), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.), art..70 ust.2 pkt 2, art. 80 ust.2 pkt 2, art.84 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. rok 2017 poz.59, poz.949), oraz Uchwały Rady Gminy Wąpielsk Nr X/47/11 z dnia 20 września 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
 
Wójt Gminy Wąpielsk
 zarządza, co następuje:
 
§1.
Materiały planistyczne do projektu budżetu na 2018 rok należy opracować w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i inne akty wewnętrzne, w tym w szczególności:
1. zasady ustalone w Uchwale Rady Gminy Wąpielsk Nr X/47/11 z dnia 20 września 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
2.ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2016 r. poz. 446 późn.zm.),
3. ustawę z dnia 21 sierpnia 2009 roku o finansach pub1icznych (t.j. Dz.U. z2016 r. poz. 1870 z późn.zm.)
4. ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2017 r.  poz. 1453),
5. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,  wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących za źródeł zagranicznych ( Dz. U. z 2014 r.poz.1053 z późn.zm.)
6. obowiązujące uchwały Rady Gminy Wąpielsk, mające wpływ  na budżet gminy,
7. warunki porozumień i umów zawartych przez Gminę Wąpielsk z innymi podmiotami.

§ 2.
Do opracowania projektu budżetu Gminy Wąpielsk na rok budżetowy 2018 roku należy przyjąć następujące wytyczne i wskaźniki:
1. założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na 2018 rok, w których zakłada się m.in. prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3%, wzrost PKB 3,8%
2. przy opracowaniu planu wynagrodzeń i pochodnych:
- wynagrodzenia osobowe kalkulować wg kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 1.09.2017 r., biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2017 roku oraz w 2018 roku.
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kalkulować wg zawartych i planowanych umów, ze wskazaniem przewidywanych kwot środków na realizacje każdej z nich.
- środki na podwyżki wynagrodzeń należy planować przy założeniu  do 5 % wzrostu (z wyłączeniem nauczycieli). Podwyżka wynagrodzeń zostanie wprowadzona w terminie i wysokości określonej przez wójta, przy uwzględnieniu sytuacji finansowej gminy.
- wynagrodzenia dla nauczycieli szkół oraz placówek oświatowych na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów,
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku 2.100,00 zł,
- jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) planowane do wypłaty w 2018 roku,
- w zakresie nagród kierować się danymi zawartymi w przepisach prawnych lub zarządzeniach wewnętrznych,
- wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się zgodnie ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz.2217 z późn.zm.),
- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy w wysokości określonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planować zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800 z późn.zm.). Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjąć kwotę bazową stosowaną w roku 2017. W odniesieniu do placówek oświatowych odpis na fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli planować zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz.1379 z późn.zm.). W celu naliczenia odpisu na ZFSS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, dyrektorzy jednostek oświatowych zobowiązani są do przedłożenia wraz z projektem  budżetu aktualnych wykazów.
4. wytyczne Ministerstwa Finansów wraz z załączoną informacją o wysokości subwencji  oraz udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok,
5. informacje wstępne o wysokości dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na  dofinansowanie  zadań  własnych  gminy  oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień, na podstawie informacji podanych przez właściwe organy lub w wysokości planu na 2017 r.
6. dochody z podatków i opłat lokalnych zakładając wzrost obecnie obowiązujących stawek podatkowych zgodnie ze wskaźnikami wynikającymi z komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i Obwieszczeń Ministra Rozwoju i Finansów, 
7. dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacować na podstawie obowiązujących stawek,
8. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu szacować na podstawie ilości zezwoleń na czas nieokreślony oraz przewidywanej ilości zezwoleń na sprzedaż jednorazową,
9. szacunki poszczególnych jednostek organizacyjnych zobowiązanych do opracowania materiałów planistycznych w zakresie różnych dochodów (w kalkulacji dochodów podatkowych należy uwzględnić stosowne ulgi i zwo1nienia; w zakresie dochodów z majątku gminy, w tym z dzierżawy, sprzedaży majątku itp. należy uwzględnić  obowiązujące umowy i planowane zmiany),
10. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i innych podatków  pobieranych przez urzędy skarbowe oraz opłatę skarbową na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku, z uwzględnieniem informacji o przewidywanych wpływach uzyskanych z urzędów skarbowych.
11. zapisy zawartych umów oraz złożone wnioski w zakresie wpływów z tytułu dofinansowania projektów realizowanych w ramach programów współfinansowanych  ze środków zewnętrznych,
12. zgłoszone potrzeby gminnych jednostek i instytucji kultury, rad sołeckich, radnych, kierowników referatów urzędu i organizacji pozarządowych,
13. wydatki rzeczowe we wszystkich jednostkach organizacyjnych na1eży planować w sposób celowy i oszczędny kierując się regułą wydatkową wydatki sztywne na dotychczasowym poziomie, a wydatki elastyczne ograniczać do niezbędnych,
14. wydatki   inwestycyjne  i  majątkowe na1eży planować uwzględniając dokończenie inwestycji rozpoczętych oraz planowanie nowych inwestycji, szczegó1nie tych, na które pozyskano dofinansowanie z zewnątrz.
15. wydatki sołectw planuje się według zasad ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, na przedsięwzięcia ujęte we wnioskach sołectw składanych do końca  września 2017 r.
16. wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, które należy oszacować w wysokościach prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
17. wydatki o charakterze dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na poziomie wynikającym z przedstawionego projektu planu finansowego instytucji kultury, zweryfikowanego pod względem ww. założeń,
18. wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które należy oszacować w wysokości kwot wynikających z zawartych umów lub porozumień skorygowanych o prognozowane zmiany.

§ 3.
Opracowane materiały planistyczne mają być, spisane zgodnie ze wzorem:
 
 Dział       Rozdział      Paragraf      Treść dochodu/wydatku    Kwota dochodu/wydatku
 
§4.
Materiały planistyczne należy opracować na podstawie wytycznych i wskaźników  określonych w §2, mając na uwadze realia finansowe, hierarchię potrzeb, celowość i ograniczenie wydatków do wydatków niezbędnych, zabezpieczając w pierwszej kolejności wydatki obligatoryjne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz wydatki wynikające z zaciągniętych zobowiązań (podpisanych umów, złożonych zleceń). W planowaniu wydatków należy zmierzać do ograniczenia wydatków bieżących.

§ 5.
Usta1a  się  nieprzekraczalny  termin  składania projektów planów finansowych na 2018 r. do dnia 15 października 2017 r.

§ 6.
Złożone projekty są propozycjami i mogą być zmienione w trakcie dalszych prac planistycznych.

§ 7. 
Wykonanie Zarządzenia powierza się:
1. Skarbnikowi Gminy,
2. Kierownikom Referatów Urzędu Gminy w Wąpielsku.
3. Kierownikom, Dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dariusz Górski
Wójt Gminy Wąpielsk

Opublikował: Marcin Rempuszewski (27 września 2017, 12:47:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 138

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij