Strona główna  >  Zarządzenia  >  2017

Zarządzenie nr 37/2017
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 1 sierpnia 2017


w sprawie organizowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Wąpielsk


Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7, art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.), § 3 pkt 6 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850) oraz zarządzenia Nr 143/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie organizowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
W celu wykonywania zadań związanych z monitorowaniem, wykrywaniem i identyfikacją zagrożeń związanych ze stosowaniem środków rażenia, klęskami żywiołowymi, skażeniami i zakażeniami, powodziami, pożarami lub innymi podobnymi zdarzeniami, przekazywaniem informacji o ich zaistnieniu oraz ostrzeganiem i alarmowaniem ludności, tworzy się w gminie Wąpielsk System Wykrywania i Alarmowania, zwany dalej „SWA”.
 
§ 2.
Ustala się „Zasady organizacji i funkcjonowania SWA na terenie gminy Wąpielsk” stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 3.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się referentowi ds. obronnych i obrony cywilnej gminy.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                             Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Wąpielsk nr 37/2017
z dnia 1 sierpnia 2017 r.
 
ZASADY ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA NA TERENIE GMINY WĄPIELSK
 
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Funkcjonowanie SWA odbywa się na bazie jednostek systemu wykrywania i alarmowania.
2. SWA organizuje się na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz w skali całego kraju.
 
ROZDZIAŁ II
Zadania i organizacja systemu
§ 2. SWA obejmuje następujące zadania:
1)      Wykrywanie skażeń promieniotwórczych, biologicznych, chemicznych i toksycznych środków przemysłowych, napromieniowania oraz innych nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska, a także oznaczenie stref niebezpiecznych;
2)      Wykrywanie i określanie parametrów uderzeń bronią masowego rażenia;
3)      Pobieranie próbek i określanie stopnia skażenia produktów żywnościowych, płodów rolnych, roślinności, pasz, wody pitnej i wód powierzchniowych oraz gleby i powietrza;
4)      Wstępne określanie skutków nadzwyczajnych zagrożeń;
5)      Przekazywanie danych o skażeniach, napromieniowaniu, zakażeniach i innych nadzwyczajnych zagrożeniach ludzi i środowiska do jednostek nadrzędnych, współdziałających i podległych;
6)      Przekazywanie komunikatów i sygnałów alarmowych dla ludności oraz powiadamianie sił ratowniczych.
 
§ 3. Jednostkami organizacyjnymi wykrywania i alarmowania są:
      1)   wojewódzki ośrodek analizy danych i alarmowania,
      2)   wojewódzki ośrodek analiz laboratoryjnych;
      3)   powiatowy ośrodek analizy danych i alarmowania (POADA);
4)  drużyna wykrywania i alarmowania.
 
§ 4. W skład SWA na szczeblu gminy wchodzą:
1)      Drużyna Wykrywania i Alarmowania, zwana dalej (DWA), formacja obrony cywilnej, którą tworzy Szef Obrony Cywilnej Gminy Wąpielsk;
2)      Punkty Alarmowania, zwane dalej (PA), które tworzy się w sołectwach posiadających syreny alarmowe OSP.
 
§ 5. 1. Zadania DWA:
1)      Utrzymywanie ciągłej łączności z POADA oraz punktami alarmowania na terenie gminy;
2)      Wydzielenie ze swego składu patroli do prowadzenia rozpoznania skażeń, zakażeń oraz innych zagrożeń ludzi i środowiska w przydzielonym rejonie;
3)      Pobieranie próbek materiałów skażonych lub podejrzanych o skażenie, wstępne określenie rodzaju skażenia oraz przekazywanie tych danych i próbek do właściwej jednostki laboratoryjnej;
4)      Analiza i ocena rzeczywistej i prognozowanej sytuacji zagrożeń na podstawie danych z rozpoznania na terenie gminy;
5)      Określanie warunków atmosferycznych w przyziemnej warstwie powietrza na terenie gminy;
6)      Ostrzeganie i alarmowanie zagrożonej ludności na podległym terenie;
7)      Powiadomienie Szefa OC Gminy o zagrożeniach i opracowywanie wniosków i propozycji do działania.
2. Zadania PA:
1)      Utrzymywanie stałej łączności z właściwą drużyną wykrywania i alarmowania;
2)      Ogłaszanie i odwoływanie alarmów;
3)      Rozpowszechnianie komunikatów ostrzegawczych o występujących zagrożeniach ludzi i środowiska.
 
ROZDZIAŁ III
Zasady funkcjonowania systemu
§ 6. System przygotowuje się w stałej gotowości obronnej państwa.
§ 7.1. System osiąga pełną gotowość do działania przez rozwinięcie w rejonach formowania
formacji obrony cywilnej i osiągania gotowości do wykonania określonych zadań.
2. W czasie pokoju szef obrony cywilnej może zarządzić rozwinięcie SWA w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska, a także przeprowadzenia treningów i ćwiczeń – wyłącznie na czas trwania tych zagrożeń, treningów i ćwiczeń.
3. System rozwijany jest także w przypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa (czasu kryzysu i wojny) oraz wprowadzenia stanów nadzwyczajnych (stanu wojennego, wyjątkowego lub klęski żywiołowej).
4. Całkowite lub częściowe rozwinięcie systemu następuje na podstawie zarządzenia:
      1) szefa obrony cywilnej gminy – na terenie gminy;
      2) szefa obrony cywilnej powiatu – na terenie kilku gmin lub całego powiatu;
      3) szefa obrony cywilnej województwa – na terenie kilku powiatów lub całego województwa.
5. Jednostki organizacyjne SWA po rozwinięciu systemu, działają na zasadach całodobowych dyżurów, chyba że szef obrony cywilnej postanowi inaczej.
§ 8.1. System Wykrywania i Alarmowania współdziała ze służbami i systemami, które mogą stanowić źródło informacji o zagrożeniach dla ludności, a których nie można włączyć do systemu.
2. Współdziałanie to powinno polegać na wzajemnej wymianie informacji, uzyskiwanych w ramach własnej działalności, a mających bezpośredni lub pośredni związek z występowaniem zagrożeń dla ludności i środowiska.
3. Współdziałanie na terenie gminy organizuje DWA, współdziałanie dotyczy POADA (w górę systemu), punktów alarmowania (w dół systemu) oraz jednostek współdziałających (w bok systemu). Do jednostek współdziałających należą PSP, OSP, Policja, MON i inne.
 
ROZDZIAŁ IV
Zasady przekazywania informacji i alarmowania
§ 9. 1. Ustala się następujące zasady przekazywania informacji w SWA do jednostek nadrzędnych i współdziałających:
      1)    natychmiast przekazuje się informacje dotyczące awarii i katastrof oraz wzrostu mocy    
             dawki promieniowania szkodliwego dla organizmu;
2)   okresowo przekazuje się informacje dotyczące pomiarów mocy dawki promieniowania, kontroli napromieniowania ludności, skażenia komponentów środowiska i żywności oraz warunków meteorologicznych.
2. O skali i skutkach zagrożeń nie wymagających natychmiastowych działań ochronnych informuje się ludność w komunikatach nadawanych przez środki masowego przekazu (Regionalny System Ostrzegania RSO), System Informacyjny SMS (SI SMS), lokalne rozgłośnie radiowe, telewizyjne i media internetowe, o treści ustalonej przez Szefa Obrony Cywilnej Gminy, stosownie do rodzaju i skali zagrożeń.
3. O zagrożeniach wymagających natychmiastowych działań ochronnych, informuje się ludność poprzez sygnały powszechnego ostrzegania i alarmowania wykorzystując scentralizowane systemy alarmowe:
1) radiowe systemy sterowania syrenami;
2) RSO i SI SMS;
3) lokalne rozgłośnie radiowe, telewizyjne i media internetowe;
4) urządzenia nagłaśniające na pojazdach.
 
ROZDZIAŁ V
Przepisy końcowe
§ 10. Gotowość do działania sił i środków SWA ustala się na dzień 1 września 2017 roku.

Zarządzenie Nr 37/2017 (1062kB) pdf

Opublikował: Marcin Rempuszewski (4 sierpnia 2017, 12:24:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 155

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij