Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwały z 2019 roku


« nowsze uchwały Uchwały o pozycjach 21 - 40 (z 58) starsze uchwały »Uchwała nr XI.67.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 czerwca 2019


w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.

Uchwała nr XI.66.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 czerwca 2019


w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Uchwała nr XI.65.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 czerwca 2019


w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąpielsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Uchwała nr XI.64.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 czerwca 2019


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wąpielsk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Uchwała nr XI.63.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 czerwca 2019


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Wąpielsk za 2018 rok

Uchwała nr XI.62.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 czerwca 2019


Udzielenia Wójtowi Gminy Wąpielsk wotum zaufania

Uchwała nr X.61.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 maja 2019


w sprawie zasad korzystania z gminnych świetlic wiejskich w Gminie Wąpielsk

Uchwała nr X.60.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 maja 2019


zmieniająca uchwałę Nr III.23.2018 Rady Gminy Wąpielsk w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wąpielsk na rok 2019

Uchwała nr X.59.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 maja 2019


w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku

Uchwała nr X.58.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 maja 2019


w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Wąpielsk do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich

Uchwała nr X.57.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 maja 2019


w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Wąpielsk.

Uchwała nr IX.56.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 kwietnia 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2019-2028.

Uchwała nr IX.55.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 kwietnia 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.

Uchwała nr IX.54.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 kwietnia 2019


w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wąpielsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała nr IX.53.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 kwietnia 2019


w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Wąpielsk uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Wąpielsk

Uchwała nr VIII.52.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 marca 2019


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2023.

Uchwała nr VIII.51.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 marca 2019


w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Wąpielsk

Uchwała nr VIII.50.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 marca 2019


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 11 a w związku z art. 11 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.122 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rypinie, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce oraz Zarządców Obwodów Łowieckich z terenu gminy Wąpielsk, uchwala się, co następuje; § 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąpielsk na 2019 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uchwała nr VIII.49.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 marca 2019


w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Wąpielsk uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Wąpielsk

Uchwała nr VII.48.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 7 marca 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2019-2028.
« nowsze uchwały Uchwały o pozycjach 21 - 40 (z 58) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij