Uchwała nr XII/57/11Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 24 listopada 2011w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2011 rok Nr V/23/11 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 18 lutego 2011 roku z późniejszymi zmianamiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1240 )w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, póz. 1241)

Uchwała nr XII/57/11
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 24 listopada 2011


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2011 rok Nr V/23/11 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 18 lutego 2011 roku z późniejszymi zmianami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1240 )w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, póz. 1241)Rada Gminy w Wąpielsku
 uchwala, co następuje:
 
§1
   W uchwale Rady Gminy Nr V/23/11 z dnia 18 lutego  2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2011 zmienionej :
Uchwałą Nr VI/29/11 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 31 marca 2011 r.
Uchwałą Nr VII/31/11 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 25 maja 2011 r.
Uchwałą Nr VIII/37/11 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 czerwca 2011 r.
Uchwałą Nr IX/42/11 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 lipca 2011 r.
Zarządzeniem Nr 13/11 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 7 października 2011 r.
Uchwałą Nr XI/50/11 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 27 października 2011 r.
wprowadza się następujące zmiany :
1.  §1 otrzymuje brzmienie:
     1.    Ustala się dochody    w łącznej kwocie      14.764.748 zł
z tego :
a)      bieżące w kwocie               10.707.222 zł,
b)     majątkowe w kwocie           4.057.526 zł,
                       zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.
2.     Ustala się wydatki    w łącznej kwocie        15.510.970 zł
z tego :
a)      bieżące w kwocie                10.510.970 zł,
b)     majątkowe w kwocie           4.996.000 zł,
zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2 .
2. §4 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu w wysokości 746.222 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
1) zaciągniętych kredytów w kwocie                     - 146.222 zł,
2) zaciągniętych pożyczek w kwocie                     -  600.000 zł.
 
                                                               § 2  
1.   W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej ( Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały
2.   W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej ( Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
                                                                § 4
Pozostała treść uchwały Nr V/23/11Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 18 lutego 2011r. nie ulega zmianie.
                                                                 § 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.
                                                                 § 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XII/57/11 (3423kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (2 grudnia 2011, 14:03:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1218