Uchwała nr III/5/10Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 20 grudnia 2010w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy w Wąpielskua podstawie art. 18 ust.2 i punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj z 2001 r Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2002 r Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, z 2004 r Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203,Nr 214,poz.1806, z 2005 r Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337,z 2007 r Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974, Nr 173,poz.1218, z 2008 r Nr 180,poz. 1111,Nr 223,poz.1458,z 2009 r Nr 52,poz.420 ,Nr 157,poz.1241, z 2010 r Nr 28,poz. 142, i poz. 146, Nr 106,poz. 675/ oraz § 54 ust.1 Statu Gminy Wapielsk przyjętego uchwałą Nr VI/31/03 z dnia 15 kwietnia 2003 r z późn.zmian i § 3 ust.1 pkt.5, § 6 i § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych /Dz.U. Nr 50 poz.398 z 2009 r Dz.U. Nr 220 poz.1721 z 2009 r/.

Uchwała nr III/5/10
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 20 grudnia 2010


w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy w Wąpielsku

a podstawie art. 18 ust.2 i punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj z 2001 r Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2002 r Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, z 2004 r Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203,Nr 214,poz.1806, z 2005 r Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337,z 2007 r Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974, Nr 173,poz.1218, z 2008 r Nr 180,poz. 1111,Nr 223,poz.1458,z 2009 r Nr 52,poz.420 ,Nr 157,poz.1241, z 2010 r Nr 28,poz. 142, i poz. 146, Nr 106,poz. 675/ oraz § 54 ust.1 Statu Gminy Wapielsk przyjętego uchwałą Nr VI/31/03 z dnia 15 kwietnia 2003 r z późn.zmian i § 3 ust.1 pkt.5, § 6 i § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych /Dz.U. Nr 50 poz.398 z 2009 r Dz.U. Nr 220 poz.1721 z 2009 r/.


Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wynagrodzenie dla Wójta Gminy w Wąpielsku w n/w wysokości uwzględniając następujące składniki:
1. wynagrodzenie zasadnicze – 5.100,00
2. dodatek funkcyjny - 1.715,00
3. wysługa lat 20% - 1.020,00
4. dodatek specjalny 25% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 1.703,00

Razem - 9.538,00
słownie: dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści osiem zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z 01 grudnia 2010 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzesław Listkowsk

Uchwała Nr III/5/10 (25kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (29 grudnia 2010, 09:37:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1708