Uchwała nr XXXIX/202/10Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 10 listopada 2010w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rokNa podst. art.18 ust.2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn.zmian/1 w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 01 października 2010 r o podatkach i opłatach lokalnych/ tj./Dz. U. Nr 95 poz. 613 / oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2011 r /M.P. Nr 55 poz.755/

Uchwała nr XXXIX/202/10
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 10 listopada 2010


w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Na podst. art.18 ust.2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn.zmian/1 w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 01 października 2010 r o podatkach i opłatach lokalnych/ tj./Dz. U. Nr 95 poz. 613 / oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2011 r /M.P. Nr 55 poz.755/Rada Gminy
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:
        1. od gruntów
           a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób  zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od powierzchni 1 m2 –  0,70zł  zł   
           b/ nad jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni  wodnych od      powierzchni 1 ha  – 4,10  zł  
          c/ pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od powierzchni 1 m²   - 0,39 zł  
  
        2. od budynków lub ich części:
           a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej  - 0,45 zł      
           b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m 2 powierzchni użytkowej – 20,48 zł.       
           c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej- 9,50 zł  
           d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej  - 4,00 zł     
           e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej-4,10 zł 
                 
       3. od budowli 2 % ich wartości określonej w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7.       
 
  § 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
      1)  budynki mieszkalne lub ich części wykorzystywane na cele mieszkaniowe.
      2)  budynki wymienione w § 1, pkt 2 lit e  nie wykorzystywane na działalność gospodarczą,
      3)  budynki lub ich części oraz grunty   przeznaczone na działalność w zakresie  kulturalno-sportową i ochrony p.poż.                 .
      4) budynki, grunty i budowle  służące do zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę i odprowadzanie ścieków
 
 
 
 
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
    
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2011 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk  Szteler

Uchwała Nr XXXIX/202/10 (32kB) pdf
 
 
 
            ________________________
           
            1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz .U. z 2002r Nr. 23, poz.220, Nr. 62, poz.558, Nr 113, poz.984. Nr. 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr. 80, poz, 717 i Nr. 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr172 poz. 1441 Nr 175, poz 1457, z 2006r. Nr17, poz. 128, Nr. 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 , Nr.138, poz. 974, Nr. 173. poz. 1218,Nr 180,poz.1111,Nr 223,poz.1458, z 2009 r Nr 52,poz. 420,Nr 157,poz.1241, z 2010 r Nr 28,poz.142 i 146.
           2          1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot
                          Europejskich:
                       1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych
                           typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z
                           17.12.1992)
                        2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 Z 20.07.1999).
           Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (2 grudnia 2010, 10:45:40)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (2 grudnia 2010, 11:01:01)
Zmieniono: załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1489