Uchwała nr III/7/06Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 13 grudnia 2006w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatkuNa podst. art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj z 2001 r Nr 142 póz. 1591 z późn. zmian, z 2002 r/ Dz. U. Nr 23 póz. 220 art.l ; Dz.U. Nr 62 póz. 558 art. 29 Dz. U. Nr 113 póz. 984 art. 43; Dz.U. Nr 214 póz. 1806 art. l z 2003 r Dz. U. Nr 80 póz. 717 art. 72; Dz. U. Nr 162 póz. 1568 art. 126; z 2004 r Dz.U. Nr 153 póz. 1271 art. 17; Dz.U. Nr 116 póz. 1203 art.4 ; Dz. U. Nr 214 póz. 1806 art.l;. z 2005 r Dz.U. Nr 172 póz. 1441 art. l z 2006 r Dz.U. Nr 17 póz. 128 art. 1; Dz.U. Nr 175 póz. 1457 art. 1; Dz.U. Nr 102 póz. 1055; Dz.U. Nr 181 póz. 1337 oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych /tj. z 2006 r Dz.U. Nr 121 póz. 844 z późn. zmian, z 2006 r./Dz.U. Nr 143 póz. 1199 z 2005 r przeniesienie art.5/; Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych o podatkach i opłatach lokalnych / M.P. Nr 75 póz. 758/

Uchwała nr III/7/06
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 13 grudnia 2006


w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj z 2001 r Nr 142 póz. 1591 z późn. zmian, z 2002 r/ Dz. U. Nr 23 póz. 220 art.l ; Dz.U. Nr 62 póz. 558 art. 29 Dz. U. Nr 113 póz. 984 art. 43; Dz.U. Nr 214 póz. 1806 art. l z 2003 r Dz. U. Nr 80 póz. 717 art. 72; Dz. U. Nr 162 póz. 1568 art. 126; z 2004 r Dz.U. Nr 153 póz. 1271 art. 17; Dz.U. Nr 116 póz. 1203 art.4 ; Dz. U. Nr 214 póz. 1806 art.l;. z 2005 r Dz.U. Nr 172 póz. 1441 art. l z 2006 r Dz.U. Nr 17 póz. 128 art. 1; Dz.U. Nr 175 póz. 1457 art. 1; Dz.U. Nr 102 póz. 1055; Dz.U. Nr 181 póz. 1337 oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych /tj. z 2006 r Dz.U. Nr 121 póz. 844 z późn. zmian, z 2006 r./Dz.U. Nr 143 póz. 1199 z 2005 r przeniesienie art.5/; Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych o podatkach i opłatach lokalnych / M.P. Nr 75 póz. 758/Rada Gminy
w Wąpielsku
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości: l/od gruntów
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0.57 zł
b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od l ha-3,30 zł
c/ pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 - 0,31 zł,
2/ od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,36 zł za 1 m2.
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 16,50 zł,
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 8,20 zł,
d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,20 zł,
e/ pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego od l m2 powierzchni użytkowej - 5,15 zł,
3. od budowli 2% ich wartości.
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
l/ budynki mieszkalne wykorzystywane na cele mieszkaniowe, których właścicielami są mieszkańcy gminy Wąpielsk zameldowani na pobyt stały,
2/ budynki wymienione w § l , pkt 2 lit e osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej,
3/ budynki lub ich części oraz grunty zajęte na działalność statutową w zakresie ochrony p. poż, kultury i sportu, działalności opiekuńczo-wychowawczej, przeciwdziałania alkoholizmowi.
4/ budynki, grunty i budowle gminnych jednostek organizacyjnych, wykorzystywane w celach statutowych.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

Uchwała nr II/7/06 (336kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (26 lipca 2007, 14:02:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2529