Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr V/35/2019
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 stycznia 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn.zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.).


Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje:

§ 1. 
W Uchwale Rady Gminy Wąpielsk Nr III.28.2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu  na 2019 rok zmienionej:
-Zarządzeniem Nr 2/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 8 stycznia 2019 r.
wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2.1. Otrzymuje brzmienie "Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2019 rok w wysokości  19.115.080,17 zł, z tego:
1) wydatki bieżące 14.671.561,52 zł, 
2) wydatki majątkowe 4.443.518,65 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały."
2. §2.2. Otrzymuje brzmienie "Określa się:
b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały."
3. § 6.2. Otrzymuje brzmienie: "Ustala się  wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 4.230.300,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały."
4. § 7.   Otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:
1) w kwocie  52.401,86 zł na realizację  zadań określonych w Gminnym    
       Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych
2) w kwocie 12.049,22 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie  
      Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały."
5. § 10.  Otrzymuje brzmienie; "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
1)  dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 81.140,90 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 14.000,00   zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 5."
6. Pozostałe załącznik uchwały budżetowej pozostają bez zmian.

§ 2.  
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk 
Tomasz Czajkowski


UZASADNIENIE
Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Wąpielsk nie uległa zmianie.

Informatyka
W związku z realizowanym zadaniem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" zwiększa się plan wydatków w dz.720 rozdz.72095 par.2339 o kwotę 487,20 zł tj. kwotę niewykorzystanej dotacji w 2018 r., która zostanie ponownie przekazana w 2019 r.
W związku z rezygnacją z realizacji zadania "Aktywni cyfrowo mieszkańcy Gminy Wąpielsk" ulegają zmniejszeniu plany wydatków w zakresie dz.720 rozdz.72095.
W dz.720 rozdz.72095 par.4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 800,00 zł z tytuły usługi kolokacji.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W ramach działu dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 2.025,00 zł w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację projektu pn.:"Nowoczesne służby ratownicze-zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" z par. 4210 do par.4219.
W związku z planowanymi ma miesiąc luty badaniami lekarskimi członków OSP przesuwa się środki w wysokości 1.000,00 zł z dz.754 rozdz.75412 par.4300 do dz.754 rozdz.75412 par.4280.
Ochrona zdrowia
W związku z rozliczeniem wydatków poniesionych w 2018 r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wąpielsk zwiększa się plan wydatków na 2019 r. wg poniższego:
dz.851 rozdz.85153 par.4170 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł
dz.851 rozdz.85153 par.4190 zwiększenie o kwotę 1.049,22 zł
dz.851 rozdz.85154 par.4170 zwiększenie o kwotę 3.575,00 zł
dz.851 rozdz.85154 par.4190 zwiększenie o kwotę 335,37 zł
dz.851 rozdz.85154 par.4210 zwiększenie o kwotę 1.418,75 zł
dz.851 rozdz.85154 par.4220 zwiększenie o kwotę 4.237,58 zł
dz.851 rozdz.85154 par.4300 zwiększenie o kwotę 1.335,16 zł.
Pomoc społeczna
W ramach zadań zleconych na podstawie wniosku kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku przesuwa się środki w wysokości 2.250,00 zł z dz.852 rozdz.85228 par.4170 do dz.852 rozdz.85228 par.4300 z przeznaczeniem na zakup usług.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zwiększenie planowanych wydatków w dz.900 rozdz.90001 par.4300 o kwotę 17.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług.
Przesunięcie planowanych wydatków w ramach dz.900 rozdz.90002 w wysokości 2.000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup energii.
Zwiększenie planowanych wydatków w dz.900 rozdz.90005 par.4530 o kwotę 31.587,72 zł z przeznaczeniem na rozliczenie podatku VAT od dotacji.


Opublikował: Marcin Rempuszewski (6 lutego 2019, 09:56:43)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (6 lutego 2019, 10:12:16)
Zmieniono: Załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 48

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij