Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr V/34/2019
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 stycznia 2019


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Wąpielsk.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z  8 marca  1990  r. o  samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 i ust. 3 oraz art. 6j ust. 1 ustawy z  13 września 1996  r. o  utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)


Rada Gminy w Wąpielsku uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Dokonuje się w odniesieniu do nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6 j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), tj. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w ust. 3 i 4.
 3. Ustala się podstawową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 10 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
4. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny, w wysokości 16 zł miesięcznie od  mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

§ 2. 
1. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ustala się stawkę opłaty za pojemnik;
a/ o pojemności 120 l – w wysokości 28 zł
b/ o pojemności 240 l – w wysokości 56 zł
c/ o pojemności 1100 l – w wysokości 140 zł
2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za pojemnik;
a/  o pojemności 120 l – w wysokości 56 zł
b/  o pojemności 240 l – w wysokości 100 zł
c/  o pojemności 1100 l – w wysokości 230 zł

§ 3. 
Z dniem 31 marca 2019 roku traci moc Uchwała Nr XXXIII/170/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Wąpielsk. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r., poz. 43)

§  4. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia  2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk 
Tomasz Czajkowski


UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 6 r ust 2. Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) Rada gminy podejmując uchwałę w przedmiocie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami jest zobowiązana do dokonania rzetelnej i wnikliwej kalkulacji wysokości stawki, tak aby pobierane opłaty pokrywały rzeczywiste koszty związane z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadami na terenie gminy. Prawidłowo skalkulowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna z jednej strony zapewniać pokrycie kosztów: odbierania, transportu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie postępowania z odpadami, z drugiej zaś nie powinna stanowić źródła dodatkowych zysków gminy.
W związku z powyższym należało uchwalić stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na takim poziomie aby pozwoliło to na zbilansowanie się sytemu gospodarki odpadami w gminie Wąpielsk.


Opublikował: Marcin Rempuszewski (6 lutego 2019, 09:52:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 44

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij