Uchwała nr XXXIII/170/16Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 28 grudnia 2016w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Wąpielsk.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 poz.1579) oraz art. 6k ust. 1 i ust. 3 oraz art. 6j ust. 2a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

Uchwała nr XXXIII/170/16
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 28 grudnia 2016


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Wąpielsk.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 poz.1579) oraz art. 6k ust. 1 i ust. 3 oraz art. 6j ust. 2a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250)Rada Gminy w Wąpielsku
uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w art.6j ust.1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust.1 w/w ustawy.
2.Ustala się stawkę opłaty  o której mowa w ust.1 w wysokości 8 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
3. Ustala stawkę opłaty  o której mowa w ust.1 w wysokości 14 zł miesięcznie od  mieszkańca za odpady niesegregowane.

§ 2.
Ustala się stawkę dla nieruchomości o której mowa w art. 6c ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

§ 3.
1. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty za pojemnik;
a/ o pojemności 120 l – w wysokości 25 zł
b/ o pojemności 240 l – w wysokości 50 zł
c/ o pojemności 1100 l – w wysokości 125 zł
2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny, ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za pojemnik;
a/  o pojemności 120 l – w wysokości 40 zł
b/  o pojemności 240 l – w wysokości 80 zł
c/  o pojemności 1100 l – w wysokości 180 zł

§ 4.
Z dniem 31 stycznia 2017 roku traci moc Uchwała Nr XXVI/124/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 15 lipca 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Wąpielsk. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r., poz. 2703)

§  5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 lutego 2017r.


Uchwała nr XXXIII/170/16 (510kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (3 stycznia 2017, 15:42:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 220