Uchwała nr XXXIII/165/16Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 28 grudnia 2016w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 z 2016 r. poz. 195, poz. 1257)

Uchwała nr XXXIII/165/16
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 28 grudnia 2016


w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 z 2016 r. poz. 195, poz. 1257)Rada Gminy w Wąpielsku
uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 16 874 089,51 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie                      15 588 232,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie                  1 285 857,51 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
 
§ 2.
1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 22 431 175,08 zł,
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie                      14 042 368,53 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie                  8 388 806,55 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
 
2. Określa się:
a) limit wydatków na programy inwestycyjne w roku 2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 796 100,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
 
§ 3.
Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 5 557 085,57 zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły kredyty bankowe w kwocie 5 557 085,57 zł.
 
§ 4.
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5 827 209,57 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 270 124,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
 
§ 5.
W budżecie tworzy się rezerwy 96 000,00 zł (art. 222 ufp z 2009 r.) dział 758 rozdział
75818 § 4810:
1) ogólną (na wydatki bieżące z wyjątkiem wynagrodzeń) w kwocie 46 000,00 zł (w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetowych),
2) celową w kwocie 50 000,00 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50 000,00 zł (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym kwota nie może być mniejsza niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).
 
§ 6.
Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych JST odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
 
§ 7.
Określa się plan przychodów i wydatków Rachunku Dochodów Własnych oświatowych jednostek budżetowych:
1)      przychody      160 000,00 zł,
2)      wydatki          160 000,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 7.
 
§ 8.
Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:
1)      przychody      1 130 000,00 zł,
2)      koszty            1 130 000,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 8.
 
§ 9.
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku w kwocie 49 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 51 737,07 zł (w tym 2 737,07 zł wydatki nie wykonane w 2016 roku):
1)      na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 45 637,07 zł,
2)      na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii 6 100,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 9.
 
§ 10.
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych          1 306 583,66 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych     23 000,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 10.
 
§ 11.
Ustala się fundusz sołecki na rok 2017 w łącznej kwocie 228 618,06 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 11.
 
§ 12.
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6 580 525,49 zł, w tym na:
1)      pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 300 000,00 zł,
2)      spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 270 124,00 zł,
3)      wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 100 000,00 zł,
4)      sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 6 010 401,49 zł.
 
§ 13.
Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
1.      na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w Załączniku Nr 3,
2.      na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych Środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, określonych w Załączniku Nr 4,
3.      z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
 
§ 14.
Upoważnia się Wójta do:
1.  zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a)      pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł,
b)      spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 270 124,00 zł,
c)      sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5 557 085,57 zł,
2.      przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wykonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a także zmian w planie finansowym Rachunku Dochodów Własnych,
3.      dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne wynagrodzeń za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych,
4.      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych,
5.                        udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2017 o łącznej wysokości 50 000,00 zł, z tego:
a)      gwarancje do kwoty 20 000,00 zł,
b)      poręczenia do kwoty 30 000,00 zł.
 
§ 15.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
 
§ 16.
Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Uchwała nr XXXIII/165/16 (10220kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (3 stycznia 2017, 15:25:10)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (9 stycznia 2017, 08:18:28)
Zmieniono: załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 168