Uchwała nr XVII/72/15Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 24 listopada 2015w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań przez Wójta Gminy związanych z zakupem nieruchomości.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r poz. 1515)

Uchwała nr XVII/72/15
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 24 listopada 2015


w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań przez Wójta Gminy związanych z zakupem nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r poz. 1515)Rada Gminy
uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 Wyraża się zgodę na podjęcie działań przez Wójta Gminy Wąpielsk związanych z zakupem   nieruchomości położonej w miejscowości Łapinóżek, działka nr 76/1 o pow. 0.21 ha do kwoty 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)  i przekazania jej do gminnego zasobu nieruchomości.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
  Uchwała nr 72/15 (275kB) pdf
 
Uzasadnienie
             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r poz. 1515) do wyłącznej właściwości rady gminy należy: podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Łapinóżek, działka nr 76/1 o pow. 0.21 ha jest niezbędna w związku z planowanym remontem drogi gminnej. Droga, w miejscu, w którym styka się z przedmiotową działką, jest zbyt wąska. Po zakupie działki droga będzie mogła zostać poszerzona i będzie spełniać minimalne wymogi szerokości dróg tego typu zawarte w odrębnych przepisach. Zakup tej nieruchomości jest wiec niezbędny.
            Wobec powyższego podjecie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
 

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (30 listopada 2015, 10:34:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 285