Uchwała nr XVII/69/15Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 24 listopada 2015w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r poz. 1515) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774). art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465)

Uchwała nr XVII/69/15
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 24 listopada 2015


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r poz. 1515) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774). art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465)Rada Gminy
uchwala, co następuje;
 
§ 1. 
Określa się wzory formularzy i deklaracji podatkowych:
 
1. wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości /IN-1/ Stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2. wzór deklaracji na podatek od nieruchomości /DN-1/ stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;
3. wzór informacji w sprawie podatku rolnego /IR-1/ Stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;
4. wzór deklaracji na podatek rolny /DR-1/ stanowiący załącznik nr 4 do uchwały;
5. wzór informacji w sprawie podatku leśnego/Il-1/ stanowiący załącznik nr 5 do uchwały;
6. wzór deklaracji na podatek leśny /DL-1/ stanowiący załącznik nr 6 do uchwały;
7. wzór deklaracji na podatek od środków transportowych /DT-1/ stanowiący załącznik nr 7 do uchwały;
8. załącznik do deklaracji DT-1/A – stanowiący załącznik nr 8 do uchwały.
 
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.
 Traci moc uchwała Nr XLI/192/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 23 października 2014 roku
 
§ 4.
Uchwała podlega publikacji w  Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego  i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Uchwała nr 69/15 (227kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (30 listopada 2015, 09:46:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 352