Strona główna  >  Uchwały  >  2015

Uchwała nr XVII/67/15
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 24 listopada 2015


w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok oraz ustalenia zasad zwalniania z podatku od nieruchomości w 2016 roku.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515) art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2016 r. (M. P. z 2015 r. poz. 735)Rada Gminy   
uchwala, co następuje:
   
§ 1.
Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:
 
1. od budynków lub ich części:
 
1)      mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej  - 0,30 zł
2)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² powierzchni użytkowej  - 21,50 zł
3)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej - 10,00 zł
4)      związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m² powierzchni użytkowej  - 4,20 zł
5)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni użytkowej  -  4,30 zł, z wyjątkiem budynków letniskowych;
 
2. od budowli 2% wartości określonej w art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r, poz. 849 ze zm.);
 
3. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni - 0,75 zł;
2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni -  4,30 zł;
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m² 0,20 zł, z wyjątkiem gruntów letniskowych i rekreacyjnych;
4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m² powierzchni  3,00 zł.
 
§ 2.
 Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
 
1) grunty, budynki i budowle zajęte na potrzeby sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
2) grunty, budynki i budowle związane z ochroną przeciwpożarową, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
3) grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności kulturalnej  z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.
 
§ 4. 
Traci moc uchwała nr XLII/196/14  Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
 
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.
 
  Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
 
  Uchwała nr 67/15 (763kB) pdf
 
 
 
Uzasadnienie
 
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Art. 40 ust. 1 cytowanej ustawy stanowi, że na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Zgodnie z art. 41 ust. 1 akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały, natomiast na podstawie art. 42 zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1484).
Zgodnie z art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774)  Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, a także może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. W obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych  w podatkach i opłatach lokalnych w 2016 r. (M. P. z 2015 r. poz. 735) ogłoszone zostały górne granice stawek kwotowych na rok 2016 określone w art. 5 w ust. 1 w pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
W niniejszej uchwale w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok oraz ustalenia zasad zwalniania z podatku od nieruchomości w 2016 roku pozostawiono stawki podatku na tym samym poziomie, co w roku 2015. Dodano zapis określający stawkę podatku od gruntów objętych obszarem rewitalizacji, wprowadzoną do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2014 poz. 849 z późn. zm.) w art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1777).

Opublikował: Marcin Rempuszewski (30 listopada 2015, 09:15:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 258

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij