Uchwała nr III/11/14Rady Gminy Wąpielskz dnia 30 grudnia 2014w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2011–2026Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.Uz 2013 poz. 594, z późniejszymi zmianami z 2013r. poz.. 645, poz.1318, z 2014r. poz.379, poz.1072/ oraz art.226, 227, 228, 230 ust.6,243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2013 r poz.885 z późniejszymi zmianami z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146 /.

Uchwała nr III/11/14
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 30 grudnia 2014


w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2011–2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.Uz 2013 poz. 594, z późniejszymi zmianami z 2013r. poz.. 645, poz.1318, z 2014r. poz.379, poz.1072/ oraz art.226, 227, 228, 230 ust.6,243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2013 r poz.885 z późniejszymi zmianami z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146 /.


 
Rada Gminy postanawia:

§ 1
W uchwale Rady Gminy Nr V/22/11 z dnia 18 lutego 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2011–2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2026 zmienionej:
Uchwałą  Nr XI/51/11 z dnia 27 października 2011 r.
Uchwałą Nr XIII/60/11 z dnia 22 grudnia 2011 r.
Uchwałą Nr XIV/62/12 z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zarządzeniem Nr 2/12 z dnia 16 lutego 2012 r.
Uchwałą Nr XVII/81/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Uchwałą Nr XVIII/84/12 z dnia 26 czerwca 2012 r.
Uchwałą Nr XXIV/105/12 z dnia 28 grudnia 2012r.
Zarządzeniem Nr 3/13 z dnia 25 stycznia 2013 r.
Uchwałą Nr XXVI/119/13 z dnia 26 marca 2013 r.
Uchwałą Nr XXVII/126/13 z dnia 18 kwietnia 2013 r.
Uchwałą Nr XXXIII/150/13 z dnia 20 grudnia 2013 r.
Uchwałą Nr XXXVI/167/14 z dnia 27 marca 2014 r.
Uchwałą Nr XXXIX/183/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.
Uchwałą Nr XLI/189/14 z dnia 23 października 2014 r.
Uchwałą Nr XLII/201/14 z dnia 14 listopada 2014 r.
 przyjąć zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2
Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 2  do Uchwały.

§ 3
Pozostała treść uchwały  Nr V/22/11 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 lutego 2011 r. nie ulega zmianie.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr /11/14 (4541kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (8 stycznia 2015, 11:09:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 320