Uchwała nr XXXI/137/13Rady Gminy Wąpielskz dnia 17 października 2013wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wąpielsk. Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 r poz. 594 i poz. 645/,

Uchwała nr XXXI/137/13
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 17 października 2013


wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wąpielsk.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 r poz. 594 i poz. 645/,


Rada Gminy
 uchwala, co następuje;

§ 1.
Wyraża się wolę przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wąpielsk.

§ 2.
Warunkiem realizacji § 1 jest uzyskanie środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.


Uzasadnienie
Plan gospodarki nieskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą Planu jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, płynących z działań zmniejszających emisje gazów cieplarnianych, osiaganych m.in. poprzez wzrost innowacyjności i wdrozenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonnosci, utworzenie nowych miejsc pracy, a w konsekwencji sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki. Potrzeba sporządzenia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej wynika ze zobowiązań, określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjetym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku. Celami wyznaczonymi w polityce klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej są; - zwiekszenie udziału zuzycia energi z odnawialnych źródeł do 20% w ogólnym zużyciu energi, - redukcję zużycia energi pierwotnej o 20% w stosunku do prognoz na 2020 rok czyli podniesienie efektywnosci energetycznej. Potrzeba opracowania Planu jest zgodna z polityką Polski i wynika z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przyjetych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wąpielsk pomoże w spełnieniu obowiązków nałozonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywnosci energetycznej, określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywnosci /Dz.U. Nr 94,poz.551 z późn. Zmian/.
W ramach przygotowania Planu zostanie wykonana inwentaryzacja zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych z obszaru całej Gminy oraz zostaną przeanalizowane mozliwosci redukcji zużycia energii wraz z ekonomiczno-ekologiczną oceną efektywnosci działań. Do wybranego wariantu działań zostanie opracowany ogólny harmonogram realizacji i mozliwe źródła finansowania. Ustalone zostaną zasady monitorowania i raportowania wyników prowadzonej polityki ekologiczno-energetycznej. Ploan gospodarki niskoemisyjnej obejmie wszystkie sektory i podmioty bedące producentami i odbiorcami energii. Uwzglednione zostaną następujące elementy sektora publicznmego i prywatnego; - budynki,instalacje i urządzenia, - transport, - lokalna produkcja energi, - planowanie przestrzenne, - zamówienia publiczne, - wspólpraca z mieszkańcami,przedsiębiorcami i zainteresowanymi stronami. Adresatami planu będą; Gmina Wapielsk, jednostki organizacyjne, przedsiebiorcy, naukowcy i organizacje pozarządowe. Plan gospodarki niskoemisyjnej ma także dotrzeć do mieszkańców gminy i skłonić ich do działania na jego rzecz. Działanie obejmujące redukcję gazów cieplarnianych, podnoszenie efektywności energetycznej oraz zwiększenie udziału energi pochodzącej z odnawialnych źródeł energi mają być finansowane między innymi z budżetu państwa, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ze środków Unii Europejskiej i pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA. Warunkiem niezbędnym pozyskania środków pieniężnych jest posiadanie Planu gospodarki nieskoemisyjnej dla Gminy Wąpielsk. Brak Planu wyklucza możliwość ubiegania się o dofinansowanie na działania inwestycyjne i projekty miękkie. Wdrożenie Planu ułatwi adaptację Gminy Wąpielsk do wymogów gospodarki niskoemisyjnej.

Uchwała Nr XXXI/137/13 (1008kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (24 października 2013, 11:16:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 952