Przetargi rozstrzygnięte z 2008 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Dostawa oleju napędowego do ciągników Pomocniczego Gospodarstwa Komunalnego przy Urzędzie Gminy Wąpielsk

zamawiający: Pomocnicze Gospodarstwo Komunalne przy Urzędzie Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych kwotę 14.000 EURO
nr sprawy:
wartość: -
termin składania ofert: 18 grudnia 2008  08:45
wynik postępowania: Zamawiający Pomocnicze Gospodarstwo Komunalne przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku, działając na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. Nr 19 poz 177 z póżn. Zm.) Prawo Zamówień publicznych, zawiadamia, że w postępowaniu na „Dostawy oleju napędowego do ciągników Pomocniczego Gospodarstwa Komunalnego przy Urzędzie Gminy Wąpielsku " na podstawie kryterium oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za ofertę najkorzystniejszą uznana została oferta firmy: Firma Handlowa „EMAR " Ewa i Marek Komakowscy 87-337 Wąpielsk, Radziki Duże Cena oferty wynosi: 68 564,00 zł Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert - 100 pkt.  

zamówienie na:

sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego na okres grzewczy 2008/2009, 2009/2010 dla Zamawiającego - Gospodarstwa Komunalnego - jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy Wąpielsk w ilości szacunkowej 80. m3. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie na terenie Gminy Wąpielsk

zamawiający: Pomocnicze Gospodarstwo Komunalne przy Urzędzie Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych
nr sprawy:
wartość: -
termin składania ofert: 14 października 2008  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Pomocnicze Gospodarstwo Komunalne przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku. działając na podstawie art. 92 ust. l Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. Nr 19 poz 177 z póżn. zm.) Prawo Zamówień publicznych, zawiadamia, że w postępowaniu „Dostawa oleju opałowego lekkiego na okres grzewczy 2008/2009, 2009/2010, dla potrzeb Pomocniczego Gospodarstwa Komunalnego przy Urzędzie Gminy Wąpielsk" na podstawie kryterium oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za ofertę najkorzystniejszą uznana została oferta firmy: Firma „TANK" Sp. J. W. Konczalski M. Konczalski, 87-100 Toruń, ul. Chrzanowskiego 11 Cena oferty wynosi: 216 672.00 zł Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert - 100 pkt. W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyły firmy uzyskując następującą punktację: 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe .Jaworski" Sp. z o.o. Szpetal Górny, 87-811 Fabianki- 99.86 pkt. 2. „MORFEUSZ - TECHNIKA GRZEWCZA\" Sp. z o.o. 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Dworcowa 39-99.55 pkt.  

zamówienie na:

oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat grunt pod byłą zlewnią mleka w miejscowości Radziki Duże

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 35.100,00
termin składania ofert: 5 marca 2008  10:00
wynik postępowania: podaje się do publicznej wiadomości, 1) że dnia 05 marca 2008 roku w Urzędzie Gminy w Wąpielsku odbył się przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu pod byłą zlewnią mleka, 2) działka nr 575 o pow.0,14 ha ,księga wieczysta KW 23967 położona we wsi Radziki Duże, 3) liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu -1, niedopuszczonych - O, 4) cena wywoławcza nieruchomości -35.100,00 zł, cena osiągnięta w przetargu - 35.460,00 zł 5) użytkownik wieczysty- Wiesław i Renata Pryl  

zamówienie na:

Usługa obejmująca swoim zakresem przywóz uczniów do szkół i ich odwóz w Gminie Wąpielsk od 1 marca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku

zamawiający: Zespół Administracyjny Szkół w Wąpielsku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 EURO
termin składania ofert: 29 stycznia 2008  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Zespół Administracyjny Szkół w Wąpielsku, działając na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19. póz. 177 z późn. zmianami) Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w postępowaniu „usługa obejmująca swoim zakresem przywóz uczniów do szkół i ich odwoź w Gminie Wąpielsk od 01 marca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. , na podstawie kryterium oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta Firmy „Usługi Transportowe „TRANS-ZAR\" Andrzej Zarzyński Gizynek 43 została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Cena oferty wynosi: 4,28 zł brutto za jeden kilometr przywozu i odwozu, 146 376,00 zł. brutto za okres objęty umową ( do 180 dni).  

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)