Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

zamówienie na:

Dostawa artykułów chemicznych dla potrzeb Urzędu Gminy w Wąpielsku oraz jednostek organizacyjnych

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 26 stycznia 2018  14:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 
Wszyscy wykonawcy
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający;                        Gmina Wąpielsk
Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk
zaprasza do złożenia oferty na realizacją zadania pn.;
Dostawa artykułów chemicznych dla potrzeb Urzędu Gminy w Wąpielsku oraz jednostek organizacyjnych
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów chemicznych dla potrzeb Urzędu Gminy w Wąpielsku oraz jednostek organizacyjnych. Dostawa artykułów odbywać będzie się do następujących jednostek:
- Urząd Gminy w Wąpielsku, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk,
- Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku, Wąpielsk, 87-337 Wąpielsk,
- Szkoła Podstawowa w Wąpielsku, Wąpielsk, 87-337 Wąpielsk,
- Szkoła Podstawowa w Długiem, Długie, 87-337 Wąpielsk,
- Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym, Półwiesk Mały, 87-337 Wąpielsk,
- Szkoła Podstawowa w Radzikach Dużych, Radziki Duże, 87-337 Wąpielsk,
- Gimnazjum w Radzikach Dużych, Radziki Duże , 87-337 Wąpielsk.
Zgodnie z opisem zawartym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia - Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego.
Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy, zapakowany, opisany, wolny od wad technicznych i dobrej jakości.
Artykuły dostarczane będą do Urzędu Gminy w Wąpielsku na koszt i ryzyko Wykonawcy.  W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.
Zamówione artykuły dostarczane będą w partiach na podstawie pisemnych lub telefonicznych zamówień z każdej jednostki w ciągu 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia zapotrzebowania do siedziby zamawiającego lub jego jednostek, w godzinach ich pracy od poniedziałku do piątku.
Zapłata nastąpi po każdorazowej dostawie na podstawie faktury zaakceptowanej przez zamawiającego w terminie 14 dni od daty zaakceptowania faktury.
Wykonawca podpisze oddzielne umowy z każdą z jednostek i każdej z nich będzie wystawiał oddzielne faktury.
Wielkość zamówienia podana w załączniku nr 2 może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o około 20% zarówno pod względem ilości jak i rodzaju zamówionych artykułów.
3.   Termin realizacji zamówienia:
Od zawarcia umowy do 31 grudnia 2018 r.
4.   Termin związania z oferta:
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu, związania ofertą rozpoczyna wraz z upływem terminu składania ofert.
5 Kryteria wyboru oferty:
Najniższa cena brutto oferty spełniającej wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
W przypadku złożenia takich samych ofert z najniższą ceną brutto przez kilku Wykonawców Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
6 Składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
Daria Szpejenkowska tel. (0-56) 49 38321, fax. (0-56) 49 38322, w godz. 800–1400, e-mail: d.szpejenkowska@wapielsk.pl
8.     Sposób przygotowania oferty;
Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami Zapytania. Ofertę należy złożyć w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ofertę należy zapakować w zamkniętą kopertę z podaniem nazwy zamawiającego, nazwy wykonawcy oraz z dopiskiem „Oferta na wykonanie zamówienia: Dostawa artykułów chemicznych dla potrzeb Urzędu Gminy w Wąpielsku oraz jednostek pomocniczych” Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Ceny w Ofercie muszą być podane w złotych polskich.
9. Miejsce i termin złożenia ofert:
Oferty należy składać osobiście, w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy w Wąpielsku,  87-337 Wąpielsk, w pokoju 7 (sekretariat). Oferty można także przesłać pocztą.
O terminowości przesłania oferty decyduje data wpływu do zamawiającego.
Ostateczny termin składania ofert do dnia 26 stycznia 2018 r. do godz. 14:00
10. Do oferty należy załączyć:
1. Wypełniony druk oferty, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Wypełniony Formularz cenowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
11. Załączniki:
1. Załącznik Nr 1 – Druk oferty.
2. Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy

Wynik postępowania (76kB) pdf
Załącznik Nr 1 – Druk oferty (26kB) word
Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy (245kB) word

Opublikował: Marcin Rempuszewski (18 stycznia 2018, 14:36:52)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (7 lutego 2018, 13:02:19)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 116

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij