Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

zamówienie na:

,,Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk.’’ - Cz. 1 - Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo - Cz. 2 - Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI 271/2/18 MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 30 stycznia 2018  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 
Ogłoszenie nr 505446-N-2018 z dnia 2018-01-15 r.


Gmina Wąpielsk: ,,Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk.’’ - Cz. 1 - Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo - Cz. 2 - Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Inwestycja będzie realizowana w ramach poddziałania ”Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Gospodarka wodno - ściekowa” objętego PROW na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąpielsk, krajowy numer identyfikacyjny 871118939, ul. Wąpielsk  20 , 87-337   Wąpielsk, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 4938321, e-mail m.rempuszewski@wapielsk.pl, faks 56 4938322.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.wapielsk.eu
Adres profilu nabywcy:


Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak

www.bip.wapielsk.eu
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.bip.wapielsk.eu
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

,,Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk.’’ - Cz. 1 - Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo - Cz. 2 - Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk
Numer referencyjny: RI 271/2/18 MR
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia:


Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. – Część nr 1 zamówienia - Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo, Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo,” o następującym zakresie rzeczowym:
I. Opis projektowanej sieci: 1. Sieći wodociągowa: Zasilanie projektowanej sieci wodociągowej poprzez włączenie do istniejącej sieci z rur PVC Dn 110 w węźle nr 1 - 7. Włączenie do sieci wodociągowej poprzez wbudowanie węzłów wodociągowych. Węzeły montażowy należy wykonać zgodnie z załączonym schematem. Do montażu sieci stosować rury do wody z PVC 110, 90, PN 10 oraz PE 40 ,63 PN 10. Ogólna długość projektowanej sieci wodociągowej z rur PVC i PE wyniesie 316,0 mb. z czego: - Przewody z PVC 90 - 159,0 mb - Przewody z PVC 110 - 18,0 mb - Przewody z PE 63 - 105,0 mb - Przewody z PE 40 - 34,0 mb W skład uzbrojenia wchodzi: - Hydranty nadziemne Dn 80 - 5,0 kpl. - Węzły montażowe - 7,0 kpl. Przeciski pod drogą powiatową rurą stalową ochronną Dn 216/10 - L=15 / kpl 1,0 Dn 159/7 - L=57 / kpl 4,0 Dn 102/6 - L=12 / kpl 1,0
Charakterystyka przewodów: 1. Rury z PVC-U zgodne z PN-EN ISO 1452-1 2. Rury i kształtki wykonane z PVC-U o średnicy od 90 mm do 225 mm na ciśnienie PN 10 zgodnie z normą PN-EN ISO 1452-1 3. Rury powinny posiadać uszczelki trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego 4. Rury powinny posiadać wydłużony kielich z zintegrowaną z kielichem uszczelką wargową z elastomeru EPDM (terpolimer etylen/propylen/dien) o twardości 50±5 IRHD z pierścieniem wzmacniającym z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym o parametrach technicznych zgodnych z normą PN-EN 681-1 WC 5. Demontaż uszczelek z rowka rur nie jest możliwy bez uszkodzenia uszczelki lub kielicha rury z użyciem narzędzi 6. Uszczelki w rurach odporne na ozon, zgodnie z PN-EN 681-1 7. Rury powinny posiadać certyfikat GIG dopuszczający do stosowania rury o dł. 6,0 m na terenach szkód górniczych do III kategorii oraz o dł. 3,0 m do IV kategorii. 8. Rury wykonane z polietylenu PE 100RC w zakresie średnic 32 mm ÷ 225 mm w szeregu SDR 17 PN 10 oraz SDR 11 PN 16 9. Rury powinny mieć konstrukcję dwuwarstwową – zewnętrzna warstwa ochronna w kolorze niebieskim (rury wodociągowe) lub brązowym/czarnym (rury kanalizacyjne) o ściance min. 1,7 mm wykonana z polipropylenu PP-HM 10. Konstrukcja rury powinna zabezpieczać przed zjawiskiem propagacji pęknięć i jej przenoszeniem z warstwy ochronnej na główny przewód, warstwa zewnętrzna rozłączna 11. Rury powinny posiadać fabrycznie wbudowany jeden lub dwa przewody miedziane umieszczone w płaszczu ochronnym, pełniące funkcje detekcji rurociągu, awarii na sieci oraz umożliwiają lokalizację uszkodzenia rury po wykonaniu w technice bezwykopowego montażu. 12. Rury powinny posiadać badania wykonane w akredytowanym Instytucie np. HESSEL Ingenieurtechnik (Niemcy) zgodnie z EN ISO/IEC 7025:2005 potwierdzające zgodność z typem 3 wg wymogów PAS 1075 ze specyfikacją PAS 1075 13. Rury powinny posiadać badania potwierdzające własności rur niezbędne do układania ich metodą przewiertu sterowanego i krakingu, tj. podwyższoną odporność na naciski punktowe i powolną propagację pęknięć oraz podwyższoną odporność na skutki zarysowań, zgodnych ze specyfikacją PAS 1075 14. Rury powinny posiadać aprobatę techniczną ITB dopuszczającą rury przeznaczone do budowy sieci ciśnieniowych wodociągowych oraz kanalizacyjnych w gruncie rodzimym w technologii bezwykopowej, bez stosowania podsypki i osypki
Do wykonania projektowanej sieci i przyłączy należy zastosować rury tego samego producenta. Prowadzenie przewodów: Przewód wodociągowy należy układać w gotowym wykopie na głębokość 1,80 m p.p.t. licząc od dna wykopu do terenu. Na ułożonym w wykopie przewodzie stosować podsypkę z gruntu o strukturze zagęszczającej się o gr. 10 cm. Nie należy zasypywać połączeń rur do czasu wykonania próby ciśnieniowej. Pozostała część przewodu winna zostać zasypana do wys. 20 cm ponad wierzch rury gruntem sypkim bez zawartości kamieni. Próbę ciśnieniową wykonać na ciśnienie 10,0 bar. Przewód pod drogą powiatową należy wykonać przeciskiem w rurach stalowych ochronnych. Wykopy należy wykonać: - mechanicznie przy użyciu sprzętu koparkowego zabezpieczonego poprzez szalowanie w szalunkach skrzyniowych. - w miejscach kolizji odkrywkę wykonać ręcznie Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z przepisami normy branżowej PN-B-10736 „Roboty ziemne”. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania. Po wykonaniu sieci wodociągowej i zasypaniu wykopów i uzyskaniu współczynnika zagęszczenia wszystkie utwardzenia jak i tereny zielone należy odtworzyć do stanu pierwotnego. Trasowanie sieci wodociągowej: Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wytyczyć oś przewodu zgodnie z niniejszą dokumentacją. Lokalizacja sieci wodociągowej: Szczegółową lokalizację projektowanej sieci przedstawiono graficznie na mapie projektu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w skali 1 : 1.000 (rys. nr 1). Oznakowanie sieci wodociągowej: Po wykonaniu sieci wodociągowej lecz przed oddaniem do eksploatacji należy oznakować specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg PN - 62/D – 09700 (dotyczy zasuw i hydrantów). Tabliczki umieścić w punktach widocznych w pobliżu przebiegających przewodów przyłącza wodociągowego na ścianach zewnętrznych budynków, trwałych parkanach. W przypadku braku trwałych obiektów na terenie tabliczki należy montować na słupkach metalowych z rury stalowej ocynkowanej DN32 na wysokości 2,0 m nad poziomem terenu. Zabezpieczenie ppoż.: Zapotrzebowanie wody dla celów ppoż. przyjmuje się zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 24.07.2009r. ( Dz.U. Nr 124, poz. 1130) w sprawie zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Zabezpieczenie stanowią projektowane HP nadziemne Dn 80 oraz istniejące na sieci wodociągowej. Próba i odbiory: Zgodnie z PN - 70 / B - 10715 sieć należy poddać próbie ciśnienia na szczelność na ciśnienie 10 bar. Przed oddaniem sieci wodociągowej do eksploatacji należy przeprowadzić jego dezynfekcję i uzyskać pozytywną próbę badania wody. 2. Opis projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej: Odprowadzenie ścieków nastąpi z 21 budynków znajdujących się w pobliżu projektowanych kolektorów grawitacyjnych. Włączenie odpływu ścieków nastąpi do istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej przy istniejącej przepompowni ścieków w Ruszkowie, które następnie zostaną przetłoczone do oczyszczalni komunalnej. Zaprojektowano kanalizację w systemie grawitacyjnym. Przebieg kolektorów grawitacyjnych, lokalizacji studni i uzbrojenia kanalizacji uwidoczniono na arkuszu mapowym projektu w skali 1:1.000 (rys. 1). 2.2. Przewody kanalizacyjne: Na wykonanie kanalizacji grawitacyjnej stosować rury kanalizacyjne z PVC Dn 200 i PP 630.PVC 160,200 Przewody PVC 200 1. Rury PVC-U SN 8 o średnicy od 160 mm do 400 mm lite o jednorodnej ściance z wydłużonym kielichem formowanym na gorąco wokół konturów uszczelki olejoodpornej z pierścieniem wzmacniającym z PP z włóknem szklanym, która stanowi integralną część kielicha, tworząc nierozerwalne połączenie 2. Rury powinny posiadać wydłużony kielich z zintegrowaną olejoodporną uszczelką wargową z elastomeru termoplastycznego TPE-V klasy 60, z pierścieniem wzmacniającym z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym o parametrach technicznych zgodnych z normą PN-EN 681-2 WH 3. Demontaż uszczelek z rowka rur nie jest możliwy bez uszkodzenia uszczelki lub kielicha rury z użyciem narzędzi 4. Kształtki wtryskowe PVC-U w szeregu SDR 41 oraz PP S 16 SDR 33 z uszczelką wargową 5. Kształtki wtryskowe PVC-U w szeregu SDR 34 z uszczelką wargową olejoodporną z elastomeru termoplastycznego TPE-V z pierścieniem z polipropylenu (PP) zgodną z normą PN-EN 681-2 WH lub z uszczelką EPDM na stałe mocowaną w kielichu bez pierścienia zgodną z normą PN-EN 681-1 6. Szczelność rur na podciśnienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego końca rury 15% i odchyleniu kątowym 4º zgodnie z normą PN-EN 1277 7. Szczelność rur na nadciśnienie: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego końca rury 15% i odchyleniu kątowym 6º zgodnie z normą PN-EN 1277 8. Rury powinny posiadać cechowanie na wewnętrznej powierzchni rury określające jej podstawowe parametry techniczne i umożliwiające identyfikację materiału podczas inspekcji CCTV 9. Rury powinny posiadać cechowanie „UD” potwierdzające możliwość układania w obszarze zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1 10. Rury powinny posiadać certyfikat GIG dopuszczający do stosowania rur DN 160-400 mm o dł. 6,0 m na terenach szkód górniczych do III kategorii oraz o dł. 3,0 m do IV kategorii Przewody PP 630: 1. Rury i kształtki kanalizacyjne powinny być wykonane z polipropylenu PP-B o średnicy zewnętrznej DN/OD od 160 mm do 630 mm, sztywność obwodowa rur SN 8 kN/m2 , zgodnie z normą PN-EN 13476-3 2. Rury i kształtki strukturalne w szeregach wymiarowych DN/OD 160-630 mm oraz studzienki kanalizacyjne muszą pochodzić od jednego producenta, ze względu na zapewnienie kompatybilności połączeń, związaną z zachowaniem tolerancji wymiarów oraz szczelnością połączeń wg PN-EN 1277 3. Kielich rur DN/OD powinien posiadać budowę umożliwiającą założenie pierścienia zatrzaskowego z uszczelką, zabezpieczającą ją przed wywinięciem 4. Rury w szeregu DN/OD powinny posiadać uszczelkę spełniającą wymagania normy PN-EN 681-1 5. Rury powinny posiadać certyfikat GIG dopuszczający do stosowania na terenach szkód górniczych do III oraz do IV kategorii w zależności od średnicy i długości Przewody należy układać na podłożu z zagęszczonej podsypki piaskowej gr. 10 cm. Wykopy należy zabezpieczyć przed zasypaniem poprzez stosowanie szalunków skrzyniowych. Ze względu na szczelność i kompatybilność systemu należy zastosować rury i studnie jednego producenta. 2.3. Studnie kanalizacyjne: Na studnie rewizyjne stosować Studzienki z polipropylenu PP-B do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej o średnicy wewnętrznej trzonu 1000 mm przelotowe i zbiorcze o średnicach króćców DN 160 mm, DN 200 mm, DN 250 mm, DN 315 mm, DN 400 mm powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 13598-2 2. Studzienki powinny posiadać głębokość posadowienia 6,0 m, zgodnie z wg PN-EN 13598-2 3. Podstawy studzienek powinny posiadać podwójne dno wykluczające wpływ parcia na spód kinety i wymaganą odporność na wodę gruntową 5 m zgodnie z testem integralności strukturalnej podstaw wg PN-EN 13598-2 i PN-EN 14830 4. 50-letnie odkształcenie pionowe oraz poziome dna podstawy powinno wynosić poniżej 2,5% w teście spójności konstrukcyjnej podstaw zgodnie z PN-EN 13598-2 oraz PN-EN 14830 5. Studzienki powinny posiadać króćce kielichowe z fabrycznie umieszczonymi uszczelkami do rur PVC-U lub z króćcami kielichowymi do połączenia z rurami gładkościennymi PVC-U i strukturalnymi PP-B umożliwiającymi założenie pierścienia zatrzaskowego z uszczelką, zabezpieczającą ją przed wywinięciem 6. Kinety powinny być przelotowe (o prostym lub kątowym przelocie) lub zbiorcze (do 3-ech dopływów) z króćcami kielichowymi lub bosymi DN 160-400 mm dla rur PVC-U oraz strukturalnych PP-B 7. Studzienki powinny mieć modułowe segmenty pierścieniowe o średnicy wewnętrznej 1000 mm lub 800 mm z drabiną ze stopniami antypoślizgowymi z GRP 8. Stożek redukcyjny 1000/630 mm lub 800/630 mm powinien umożliwiać zwieńczenie bez teleskopowe (pierścienie odciążające) lub teleskopowe 9. Do przyłączenia rur strukturalnych DN/OD należy zastosować złączki do kielicha PVC-U oraz rur strukturalnych DN/ID PP-B adaptor ID/OD 10. Studzienki powinny posiadać odporność chemiczną zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620 11. Szczelność połączeń powinna wynosić 0,5 bar zgodnie z normą PN-EN 1277 12. Studzienki powinny mieć możliwość regulacji kąta rur na połączeniu kielichowym poprzez nasuwkę z uszczelką na stałe zamontowaną w kielichu do ±7,50 lub złączki kulowe ± 150 13. Studzienka powinna posiadać teleskopowe zwieńczenia w klasie od A15 do D400 wg PN-EN 124 eliminujące przekazywanie obciążenia od ruchu pojazdów na podstawę kinety lub zwieńczenia ze stożków żelbetowych i włazów kanałowych Na właz stosować właz kl. D400 z wentylacją, okrągły, wolny prześwit 600 mm. Studnie montowane w drogach zabezpieczyć pierścieniem odciążającym żelbetowym. Studnie w drogach i terenach komunikacyjnych dostosować do poziomu dróg. Dla przewodu PP 630 projektuje się studnie kanalizacyjne Betonowe Dn 1.500. Na studnie rewizyjne stosować kręgi betonowe Dn 1.500. Na przejścia przewodem przez ścianę dla studni betonowych należy stosować uszczelki wargowe, które należy zamontować w wykonany otwór kręgu. Na właz stosować pokrywy żeliwno – betonowe właz kl. D400 z wentylacją, okrągły, wolny prześwit 600 mm, wkładka amortyzująca. Studnie wyposażyć w stopnie złazowe żeliwne. Studnie montowane w drogach zabezpieczyć pierścieniem odciążającym żelbetowym. Studnie w drogach i terenach komunikacyjnych dostosować do poziomu dróg. 2.4. Zestawienie materiałów: Ogólna długość kanalizacji wraz z przykanalikami wyniesie 1.237,0 mb. w tym: - kanalizacja grawitacyjna z rur: - PP 630 - 112,0 mb. - PVC 200 - 1.125,0 mb. W skład uzbrojenia wchodzą: - studnie rewizyjne Dn 1.000 - 62,0 kpl. - Studnie betonowe Dn 1.500 - 2,0 kpl. - Rura ochronna PE Dn 400, klasy PE 100, SDR17, PN10 - 1/46,0 szt./mb. - Zasuwa Dn 200 - 1,0 kpl Przeciski pod drogą powiatową rurą stalową ochronną Dn 343/10 - L=30 / kpl 2,0 2.5. Prowadzenie przewodów: Przewody należy układać w gotowym wykopie na głębokość zgodnie z projektowanymi rzędnymi na podsypce piaskowej o gr. 10 cm z gruntu o strukturze zagęszczającej się. Na ułożonym w wykopie przewodzie nie należy zasypywać połączeń rur do czasu wykonania próby szczelności. Pozostała część przewodu winna zostać zasypana do wys. 20 cm ponad wierzch rury gruntem sypkim bez zawartości kamieni. Wykop należy wykonać: - mechanicznie przy użyciu sprzętu koparkowego zabezpieczonego poprzez szalowanie w szalunkach skrzyniowych - w miejscach kolizji odkrywkę wykonać ręcznie Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z przepisami normy branżowej PN-B-10736 „Roboty ziemne”. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania. Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej i zasypaniu wykopów i uzyskaniu współczynnika zagęszczenia wszystkie utwardzenia jak i tereny zielone należy odtworzyć do stanu pierwotnego. 3. Prace wykonawcze: 3.1. Przygotowanie podłoża: Przed przystąpieniem do wykonywania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. Podłoża pod kanały wykonywać w suchym wykopie. W razie wystąpienia podwyższonego poziomu wód gruntowych należy dokonać obniżenia poziomu wód gruntowych poprzez zastosowanie igłofiltrów. 3.2. Montaż przewodów: Przed przystąpieniem do układania rur należy sprawdzić: - wykonanie wykopu i podłoża - zabezpieczenie przewodów i kabli energetycznych i telekomunikacyjnych napotkanych w obrębie wykopów 4. Badania odbiorcze: Po ułożeniu sieci i wykonaniu studni przelotowych i przyłączeniowych należy wykonać próbę szczelności poszczególnych odcinków przed zasypaniem wykopów. 5. Roboty ziemne i montażowe: Po trasie projektowanych sieci przewiduje się wykonanie wykopów sprzętem mechanicznym i ręcznie. Wykopy zabezpieczyć przez szalowanie w szalunkach skrzyniowych. Zasypkę rurociągów wykonywać ręcznie i mechanicznie z jednoczesnym mechanicznym zagęszczaniem gruntu, warstwami co 20 cm dla gruntu kat. III, aż do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu Wz=1,0 dla drogi i chodnika utwardzonego, oraz do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu Wz= 0,70 – 0,80 w terenie zielonym i nieużytkowym. Po wykonaniu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i zasypaniu wykopów i uzyskaniu współczynnika zagęszczenia wszystkie utwardzenia jak i tereny zielone należy odtworzyć do stanu pierwotnego. Podczas prowadzenia robót ziemnych i montażowych należy przestrzegać warunki techniczne podane w: - normie przedmiotowej PN – B-10736 oraz PN – EN1610 zawarte w wymaganiach technicznych „COBRTI INSTAL” - tymczasowej instrukcji projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur PE i PVC - pracownicy wyznaczeni do wykonywania robót ziemnych i montażowych muszą posiadać przeszkolenie BHP - Cz. 2 - Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk,” o następującym zakresie rzeczowym: Budowa 28 przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie niżej wymienionych działek; - Miejscowość Długie, oznaczenie działki 158; 48; 78/2; 121/1; 106; 109; 50/1, 64/3; 558, 104/3; - Miejscowość Bielawki, oznaczenie działki 44/2; 44/4; 8; - Miejscowość Kierz Półwieski, oznaczenie działki 58; 110/1; 116/1, 66/4; - Miejscowość Kiełpiny, oznaczenie działki 126/1;107/3;182/8; - Miejscowość Kupno, oznaczenie działki 56/3; - Miejscowość Łapinóż – Rumunki, oznaczenie działki 200; - Miejscowość Półwiesk Duży, oznaczenie działki 75/1; - Miejscowość Półwiesk Mały, oznaczenie działki 122/3; 134/2; - Miejscowość Radziki Małe, oznaczenie działki 262/1; - Miejscowość Radziki Duże, oznaczenie działki 644/2; 653; 711/1; 700/1; - Miejscowość Tomkowo, oznaczenie działki 115/1; - Miejscowość Wąpielsk, oznaczenie działki 20/4; 33; 45/1.

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45232400-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:


lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia


2018-05-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: a) dla części nr 1 zamówienia - 400 000,00 zł (słownie czterysta tysięcy złotych), b) dla części nr 2 zamówienia - 450 000,00 zł (słownie czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Gdy Wykonawca będzie składał ofertę na obie części zamówienia, suma gwarancyjna musi stanowić sumę wyżej wymienionych, tj. 850 000,00 zł (słownie; osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, opisany powyższej warunek udziału spełnić muszą łącznie ci wykonawcy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej dwie roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Zamawiający za zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia uzna wykonanie robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż - w przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia - 400 000,00 zł (słownie czterysta tysięcy złotych), - w przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia - 450 000,00 zł (słownie czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda. W zakres każdej z robót, o których mowa powyżej, powinno wchodzić co najmniej wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w przypadku oferty na cz 1 zamówienia oraz wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w przypadku cz. 2 zamówienia. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, opisany warunek udziału w postępowaniu musi spełnić co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt 4 lit. a- c składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w niniejszym postępowaniu, sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; 1.2. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt 1.1 i 1.2. niniejszego rozdziału SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) na potwierdzenie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej: a) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w rozdziale V pkt 2.2 SIWZ; 2) na potwierdzenie warunku zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ) III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 30 stycznia 2018 r. do godz. 09:50, wadium w wysokości: - dla części I zamówienia – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), - dla części II zamówienia - 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:


Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:


Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenieCena60,00Gwarancja jakości40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:


Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:


IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:


Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1Nazwa: Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:I. Opis projektowanej sieci: 1. Sieći wodociągowa: Zasilanie projektowanej sieci wodociągowej poprzez włączenie do istniejącej sieci z rur PVC Dn 110 w węźle nr 1 - 7. Włączenie do sieci wodociągowej poprzez wbudowanie węzłów wodociągowych. Węzeły montażowy należy wykonać zgodnie z załączonym schematem. Do montażu sieci stosować rury do wody z PVC 110, 90, PN 10 oraz PE 40 ,63 PN 10. Ogólna długość projektowanej sieci wodociągowej z rur PVC i PE wyniesie 316,0 mb. z czego: - Przewody z PVC 90 - 159,0 mb - Przewody z PVC 110 - 18,0 mb - Przewody z PE 63 - 105,0 mb - Przewody z PE 40 - 34,0 mb W skład uzbrojenia wchodzi: - Hydranty nadziemne Dn 80 - 5,0 kpl. - Węzły montażowe - 7,0 kpl. Przeciski pod drogą powiatową rurą stalową ochronną Dn 216/10 - L=15 / kpl 1,0 Dn 159/7 - L=57 / kpl 4,0 Dn 102/6 - L=12 / kpl 1,0
Charakterystyka przewodów: 1. Rury z PVC-U zgodne z PN-EN ISO 1452-1 2. Rury i kształtki wykonane z PVC-U o średnicy od 90 mm do 225 mm na ciśnienie PN 10 zgodnie z normą PN-EN ISO 1452-1 3. Rury powinny posiadać uszczelki trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego 4. Rury powinny posiadać wydłużony kielich z zintegrowaną z kielichem uszczelką wargową z elastomeru EPDM (terpolimer etylen/propylen/dien) o twardości 50±5 IRHD z pierścieniem wzmacniającym z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym o parametrach technicznych zgodnych z normą PN-EN 681-1 WC 5. Demontaż uszczelek z rowka rur nie jest możliwy bez uszkodzenia uszczelki lub kielicha rury z użyciem narzędzi 6. Uszczelki w rurach odporne na ozon, zgodnie z PN-EN 681-1 7. Rury powinny posiadać certyfikat GIG dopuszczający do stosowania rury o dł. 6,0 m na terenach szkód górniczych do III kategorii oraz o dł. 3,0 m do IV kategorii. 8. Rury wykonane z polietylenu PE 100RC w zakresie średnic 32 mm ÷ 225 mm w szeregu SDR 17 PN 10 oraz SDR 11 PN 16 9. Rury powinny mieć konstrukcję dwuwarstwową – zewnętrzna warstwa ochronna w kolorze niebieskim (rury wodociągowe) lub brązowym/czarnym (rury kanalizacyjne) o ściance min. 1,7 mm wykonana z polipropylenu PP-HM 10. Konstrukcja rury powinna zabezpieczać przed zjawiskiem propagacji pęknięć i jej przenoszeniem z warstwy ochronnej na główny przewód, warstwa zewnętrzna rozłączna 11. Rury powinny posiadać fabrycznie wbudowany jeden lub dwa przewody miedziane umieszczone w płaszczu ochronnym, pełniące funkcje detekcji rurociągu, awarii na sieci oraz umożliwiają lokalizację uszkodzenia rury po wykonaniu w technice bezwykopowego montażu. 12. Rury powinny posiadać badania wykonane w akredytowanym Instytucie np. HESSEL Ingenieurtechnik (Niemcy) zgodnie z EN ISO/IEC 7025:2005 potwierdzające zgodność z typem 3 wg wymogów PAS 1075 ze specyfikacją PAS 1075 13. Rury powinny posiadać badania potwierdzające własności rur niezbędne do układania ich metodą przewiertu sterowanego i krakingu, tj. podwyższoną odporność na naciski punktowe i powolną propagację pęknięć oraz podwyższoną odporność na skutki zarysowań, zgodnych ze specyfikacją PAS 1075 14. Rury powinny posiadać aprobatę techniczną ITB dopuszczającą rury przeznaczone do budowy sieci ciśnieniowych wodociągowych oraz kanalizacyjnych w gruncie rodzimym w technologii bezwykopowej, bez stosowania podsypki i osypki
Do wykonania projektowanej sieci i przyłączy należy zastosować rury tego samego producenta. Prowadzenie przewodów: Przewód wodociągowy należy układać w gotowym wykopie na głębokość 1,80 m p.p.t. licząc od dna wykopu do terenu. Na ułożonym w wykopie przewodzie stosować podsypkę z gruntu o strukturze zagęszczającej się o gr. 10 cm. Nie należy zasypywać połączeń rur do czasu wykonania próby ciśnieniowej. Pozostała część przewodu winna zostać zasypana do wys. 20 cm ponad wierzch rury gruntem sypkim bez zawartości kamieni. Próbę ciśnieniową wykonać na ciśnienie 10,0 bar. Przewód pod drogą powiatową należy wykonać przeciskiem w rurach stalowych ochronnych. Wykopy należy wykonać: - mechanicznie przy użyciu sprzętu koparkowego zabezpieczonego poprzez szalowanie w szalunkach skrzyniowych. - w miejscach kolizji odkrywkę wykonać ręcznie Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z przepisami normy branżowej PN-B-10736 „Roboty ziemne”. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania. Po wykonaniu sieci wodociągowej i zasypaniu wykopów i uzyskaniu współczynnika zagęszczenia wszystkie utwardzenia jak i tereny zielone należy odtworzyć do stanu pierwotnego. Trasowanie sieci wodociągowej: Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wytyczyć oś przewodu zgodnie z niniejszą dokumentacją. Lokalizacja sieci wodociągowej: Szczegółową lokalizację projektowanej sieci przedstawiono graficznie na mapie projektu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w skali 1 : 1.000 (rys. nr 1). Oznakowanie sieci wodociągowej: Po wykonaniu sieci wodociągowej lecz przed oddaniem do eksploatacji należy oznakować specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg PN - 62/D – 09700 (dotyczy zasuw i hydrantów). Tabliczki umieścić w punktach widocznych w pobliżu przebiegających przewodów przyłącza wodociągowego na ścianach zewnętrznych budynków, trwałych parkanach. W przypadku braku trwałych obiektów na terenie tabliczki należy montować na słupkach metalowych z rury stalowej ocynkowanej DN32 na wysokości 2,0 m nad poziomem terenu. Zabezpieczenie ppoż.: Zapotrzebowanie wody dla celów ppoż. przyjmuje się zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 24.07.2009r. ( Dz.U. Nr 124, poz. 1130) w sprawie zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Zabezpieczenie stanowią projektowane HP nadziemne Dn 80 oraz istniejące na sieci wodociągowej. Próba i odbiory: Zgodnie z PN - 70 / B - 10715 sieć należy poddać próbie ciśnienia na szczelność na ciśnienie 10 bar. Przed oddaniem sieci wodociągowej do eksploatacji należy przeprowadzić jego dezynfekcję i uzyskać pozytywną próbę badania wody. 2. Opis projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej: Odprowadzenie ścieków nastąpi z 21 budynków znajdujących się w pobliżu projektowanych kolektorów grawitacyjnych. Włączenie odpływu ścieków nastąpi do istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej przy istniejącej przepompowni ścieków w Ruszkowie, które następnie zostaną przetłoczone do oczyszczalni komunalnej. Zaprojektowano kanalizację w systemie grawitacyjnym. Przebieg kolektorów grawitacyjnych, lokalizacji studni i uzbrojenia kanalizacji uwidoczniono na arkuszu mapowym projektu w skali 1:1.000 (rys. 1). 2.2. Przewody kanalizacyjne: Na wykonanie kanalizacji grawitacyjnej stosować rury kanalizacyjne z PVC Dn 200 i PP 630.PVC 160,200 Przewody PVC 200 1. Rury PVC-U SN 8 o średnicy od 160 mm do 400 mm lite o jednorodnej ściance z wydłużonym kielichem formowanym na gorąco wokół konturów uszczelki olejoodpornej z pierścieniem wzmacniającym z PP z włóknem szklanym, która stanowi integralną część kielicha, tworząc nierozerwalne połączenie 2. Rury powinny posiadać wydłużony kielich z zintegrowaną olejoodporną uszczelką wargową z elastomeru termoplastycznego TPE-V klasy 60, z pierścieniem wzmacniającym z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym o parametrach technicznych zgodnych z normą PN-EN 681-2 WH 3. Demontaż uszczelek z rowka rur nie jest możliwy bez uszkodzenia uszczelki lub kielicha rury z użyciem narzędzi 4. Kształtki wtryskowe PVC-U w szeregu SDR 41 oraz PP S 16 SDR 33 z uszczelką wargową 5. Kształtki wtryskowe PVC-U w szeregu SDR 34 z uszczelką wargową olejoodporną z elastomeru termoplastycznego TPE-V z pierścieniem z polipropylenu (PP) zgodną z normą PN-EN 681-2 WH lub z uszczelką EPDM na stałe mocowaną w kielichu bez pierścienia zgodną z normą PN-EN 681-1 6. Szczelność rur na podciśnienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego końca rury 15% i odchyleniu kątowym 4º zgodnie z normą PN-EN 1277 7. Szczelność rur na nadciśnienie: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego końca rury 15% i odchyleniu kątowym 6º zgodnie z normą PN-EN 1277 8. Rury powinny posiadać cechowanie na wewnętrznej powierzchni rury określające jej podstawowe parametry techniczne i umożliwiające identyfikację materiału podczas inspekcji CCTV 9. Rury powinny posiadać cechowanie „UD” potwierdzające możliwość układania w obszarze zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1 10. Rury powinny posiadać certyfikat GIG dopuszczający do stosowania rur DN 160-400 mm o dł. 6,0 m na terenach szkód górniczych do III kategorii oraz o dł. 3,0 m do IV kategorii Przewody PP 630: 1. Rury i kształtki kanalizacyjne powinny być wykonane z polipropylenu PP-B o średnicy zewnętrznej DN/OD od 160 mm do 630 mm, sztywność obwodowa rur SN 8 kN/m2 , zgodnie z normą PN-EN 13476-3 2. Rury i kształtki strukturalne w szeregach wymiarowych DN/OD 160-630 mm oraz studzienki kanalizacyjne muszą pochodzić od jednego producenta, ze względu na zapewnienie kompatybilności połączeń, związaną z zachowaniem tolerancji wymiarów oraz szczelnością połączeń wg PN-EN 1277 3. Kielich rur DN/OD powinien posiadać budowę umożliwiającą założenie pierścienia zatrzaskowego z uszczelką, zabezpieczającą ją przed wywinięciem 4. Rury w szeregu DN/OD powinny posiadać uszczelkę spełniającą wymagania normy PN-EN 681-1 5. Rury powinny posiadać certyfikat GIG dopuszczający do stosowania na terenach szkód górniczych do III oraz do IV kategorii w zależności od średnicy i długości Przewody należy układać na podłożu z zagęszczonej podsypki piaskowej gr. 10 cm. Wykopy należy zabezpieczyć przed zasypaniem poprzez stosowanie szalunków skrzyniowych. Ze względu na szczelność i kompatybilność systemu należy zastosować rury i studnie jednego producenta. 2.3. Studnie kanalizacyjne: Na studnie rewizyjne stosować Studzienki z polipropylenu PP-B do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej o średnicy wewnętrznej trzonu 1000 mm przelotowe i zbiorcze o średnicach króćców DN 160 mm, DN 200 mm, DN 250 mm, DN 315 mm, DN 400 mm powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 13598-2 2. Studzienki powinny posiadać głębokość posadowienia 6,0 m, zgodnie z wg PN-EN 13598-2 3. Podstawy studzienek powinny posiadać podwójne dno wykluczające wpływ parcia na spód kinety i wymaganą odporność na wodę gruntową 5 m zgodnie z testem integralności strukturalnej podstaw wg PN-EN 13598-2 i PN-EN 14830 4. 50-letnie odkształcenie pionowe oraz poziome dna podstawy powinno wynosić poniżej 2,5% w teście spójności konstrukcyjnej podstaw zgodnie z PN-EN 13598-2 oraz PN-EN 14830 5. Studzienki powinny posiadać króćce kielichowe z fabrycznie umieszczonymi uszczelkami do rur PVC-U lub z króćcami kielichowymi do połączenia z rurami gładkościennymi PVC-U i strukturalnymi PP-B umożliwiającymi założenie pierścienia zatrzaskowego z uszczelką, zabezpieczającą ją przed wywinięciem 6. Kinety powinny być przelotowe (o prostym lub kątowym przelocie) lub zbiorcze (do 3-ech dopływów) z króćcami kielichowymi lub bosymi DN 160-400 mm dla rur PVC-U oraz strukturalnych PP-B 7. Studzienki powinny mieć modułowe segmenty pierścieniowe o średnicy wewnętrznej 1000 mm lub 800 mm z drabiną ze stopniami antypoślizgowymi z GRP 8. Stożek redukcyjny 1000/630 mm lub 800/630 mm powinien umożliwiać zwieńczenie bez teleskopowe (pierścienie odciążające) lub teleskopowe 9. Do przyłączenia rur strukturalnych DN/OD należy zastosować złączki do kielicha PVC-U oraz rur strukturalnych DN/ID PP-B adaptor ID/OD 10. Studzienki powinny posiadać odporność chemiczną zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620 11. Szczelność połączeń powinna wynosić 0,5 bar zgodnie z normą PN-EN 1277 12. Studzienki powinny mieć możliwość regulacji kąta rur na połączeniu kielichowym poprzez nasuwkę z uszczelką na stałe zamontowaną w kielichu do ±7,50 lub złączki kulowe ± 150 13. Studzienka powinna posiadać teleskopowe zwieńczenia w klasie od A15 do D400 wg PN-EN 124 eliminujące przekazywanie obciążenia od ruchu pojazdów na podstawę kinety lub zwieńczenia ze stożków żelbetowych i włazów kanałowych Na właz stosować właz kl. D400 z wentylacją, okrągły, wolny prześwit 600 mm. Studnie montowane w drogach zabezpieczyć pierścieniem odciążającym żelbetowym. Studnie w drogach i terenach komunikacyjnych dostosować do poziomu dróg. Dla przewodu PP 630 projektuje się studnie kanalizacyjne Betonowe Dn 1.500. Na studnie rewizyjne stosować kręgi betonowe Dn 1.500. Na przejścia przewodem przez ścianę dla studni betonowych należy stosować uszczelki wargowe, które należy zamontować w wykonany otwór kręgu. Na właz stosować pokrywy żeliwno – betonowe właz kl. D400 z wentylacją, okrągły, wolny prześwit 600 mm, wkładka amortyzująca. Studnie wyposażyć w stopnie złazowe żeliwne. Studnie montowane w drogach zabezpieczyć pierścieniem odciążającym żelbetowym. Studnie w drogach i terenach komunikacyjnych dostosować do poziomu dróg. 2.4. Zestawienie materiałów: Ogólna długość kanalizacji wraz z przykanalikami wyniesie 1.237,0 mb. w tym: - kanalizacja grawitacyjna z rur: - PP 630 - 112,0 mb. - PVC 200 - 1.125,0 mb. W skład uzbrojenia wchodzą: - studnie rewizyjne Dn 1.000 - 62,0 kpl. - Studnie betonowe Dn 1.500 - 2,0 kpl. - Rura ochronna PE Dn 400, klasy PE 100, SDR17, PN10 - 1/46,0 szt./mb. - Zasuwa Dn 200 - 1,0 kpl Przeciski pod drogą powiatową rurą stalową ochronną Dn 343/10 - L=30 / kpl 2,0 2.5. Prowadzenie przewodów: Przewody należy układać w gotowym wykopie na głębokość zgodnie z projektowanymi rzędnymi na podsypce piaskowej o gr. 10 cm z gruntu o strukturze zagęszczającej się. Na ułożonym w wykopie przewodzie nie należy zasypywać połączeń rur do czasu wykonania próby szczelności. Pozostała część przewodu winna zostać zasypana do wys. 20 cm ponad wierzch rury gruntem sypkim bez zawartości kamieni. Wykop należy wykonać: - mechanicznie przy użyciu sprzętu koparkowego zabezpieczonego poprzez szalowanie w szalunkach skrzyniowych - w miejscach kolizji odkrywkę wykonać ręcznie Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z przepisami normy branżowej PN-B-10736 „Roboty ziemne”. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania. Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej i zasypaniu wykopów i uzyskaniu współczynnika zagęszczenia wszystkie utwardzenia jak i tereny zielone należy odtworzyć do stanu pierwotnego. 3. Prace wykonawcze: 3.1. Przygotowanie podłoża: Przed przystąpieniem do wykonywania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. Podłoża pod kanały wykonywać w suchym wykopie. W razie wystąpienia podwyższonego poziomu wód gruntowych należy dokonać obniżenia poziomu wód gruntowych poprzez zastosowanie igłofiltrów. 3.2. Montaż przewodów: Przed przystąpieniem do układania rur należy sprawdzić: - wykonanie wykopu i podłoża - zabezpieczenie przewodów i kabli energetycznych i telekomunikacyjnych napotkanych w obrębie wykopów 4. Badania odbiorcze: Po ułożeniu sieci i wykonaniu studni przelotowych i przyłączeniowych należy wykonać próbę szczelności poszczególnych odcinków przed zasypaniem wykopów. 5. Roboty ziemne i montażowe: Po trasie projektowanych sieci przewiduje się wykonanie wykopów sprzętem mechanicznym i ręcznie. Wykopy zabezpieczyć przez szalowanie w szalunkach skrzyniowych. Zasypkę rurociągów wykonywać ręcznie i mechanicznie z jednoczesnym mechanicznym zagęszczaniem gruntu, warstwami co 20 cm dla gruntu kat. III, aż do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu Wz=1,0 dla drogi i chodnika utwardzonego, oraz do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu Wz= 0,70 – 0,80 w terenie zielonym i nieużytkowym. Po wykonaniu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i zasypaniu wykopów i uzyskaniu współczynnika zagęszczenia wszystkie utwardzenia jak i tereny zielone należy odtworzyć do stanu pierwotnego. Podczas prowadzenia robót ziemnych i montażowych należy przestrzegać warunki techniczne podane w: - normie przedmiotowej PN – B-10736 oraz PN – EN1610 zawarte w wymaganiach technicznych „COBRTI INSTAL” - tymczasowej instrukcji projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur PE i PVC - pracownicy wyznaczeni do wykonywania robót ziemnych i montażowych muszą posiadać przeszkolenie BHP
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenieCena60,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa 28 przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie niżej wymienionych działek; - Miejscowość Długie, oznaczenie działki 158; 48; 78/2; 121/1; 106; 109; 50/1, 64/3; 558, 104/3; - Miejscowość Bielawki, oznaczenie działki 44/2; 44/4; 8; - Miejscowość Kierz Półwieski, oznaczenie działki 58; 110/1; 116/1, 66/4; - Miejscowość Kiełpiny, oznaczenie działki 126/1;107/3;182/8; - Miejscowość Kupno, oznaczenie działki 56/3; - Miejscowość Łapinóż – Rumunki, oznaczenie działki 200; - Miejscowość Półwiesk Duży, oznaczenie działki 75/1; - Miejscowość Półwiesk Mały, oznaczenie działki 122/3; 134/2; - Miejscowość Radziki Małe, oznaczenie działki 262/1; - Miejscowość Radziki Duże, oznaczenie działki 644/2; 653; 711/1; 700/1; - Miejscowość Tomkowo, oznaczenie działki 115/1; - Miejscowość Wąpielsk, oznaczenie działki 20/4; 33; 45/1.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232400-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenieCena60,00Gwarancja jakości40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Wynik postępowania (332kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert (272kB) pdf
Ogłoszenie (3106kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (3253kB) pdf
Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 (55kB) word
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 (29kB) word
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 (30kB) word
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 (27kB) word
Wykaz wykonanych usług – Załącznik nr 5 (34kB) word
Projekt umowy cz. 1 – Załącznik nr 6.1 (233kB) word
Projekt umowy cz. 2 – Załącznik nr 6.2 (201kB) word
Gwarancja należytego wykonania - Załącznik nr 7 (56kB) word
Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - Załącznik nr 8 (33kB) word
Oświadczenie - Załącznik nr 9 (26kB) word
Załącznik nr 10 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (32kB) word
Przedmiar robót - wodociąg i kanalizacja (95kB) pdf
Przedmiar robót - oczyszczalnie przydomowe (550kB) pdf
Szczegółowe specyfikacje techniczne - wodociąg i kanalizacja (329kB) pdf
Szczegółowe specyfikacje techniczne - oczyszczalnie przydomowe (301kB) pdf
Projekt budowlany wodociągu i kanalizacji (6135kB) pdf
Projekty budowlane - oczyszczalnie przydomowe - cz. 1 (9728kB) rar
Projekty budowlane - oczyszczalnie przydomowe - cz. 2 (9728kB) rar
Projekty budowlane - oczyszczalnie przydomowe - cz. 3 (4501kB) rar

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 38 ust. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zapytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania ,,Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk.’’ - Cz. 1 - Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo, - Cz. 2 - Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk:
1.           Na podstawie prawa zamówień publicznych oraz następującego zapisu w dokumentacji przetargowej:
„Podane w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dokumentacji technicznej, przed-miarach robót) nazwy własne, typy materiałów, urządzeń (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.
W przypadku zastosowania innych odpowiedników rynkowych, na wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanych przez projektanta, zagwarantują uzyskanie co najmniej tych samych parametrów technicznych oraz będą posiadały niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania."
Zadajemy pytanie czy zmawiający dopuści oczyszczalnie jednozbiornikowe w technologii niskoobciążonego napowietrzanego osadu czynnego wspomaganego złożem zanurzonym posiadające deklarację własności użytkowych CE wystawiona na podstawie przeprowadzonego pełnego cyklu badań w laboratorium notyfikowanym w UE wg normy PN-EN 12566-3+A2:2013, oczyszczające ścieki do poziomu zgodnego z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku?
Odpowiedź.
Zamawiający dopuści oczyszczalnie zgodnie z dokumentacją projektową – podstawowe minimalne parametry zostały zawarte w dokumentacji projektowej w punkcie  2.9 Charakterystyka zaprojektowanych urządzeń, przydomowa oczyszczalnia ścieków.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 38 ust. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zapytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania ,,Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk.’’ - Cz. 1 - Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo, - Cz. 2 - Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk:
1.           W Projekcie budowlanym w punkcie 2.9. Charakterystyka zaprojektowanych urządzeń, Przydomowa oczyszczalnia ścieków Zamawiający wymaga aby:
„zbiornik oczyszczalni wraz z nadstawką/ami polietylenowymi ze ścianką strukturalną (min. dwuwarstwową) z „wewnętrznym płaszczem powietrza" i możliwością przykrycia warstwą gruntu 1,8m (parametr potwierdzony w raporcie z badań wystawionym przez laboratorium notyfikowane oraz w Deklaracji właściwości użytkowych wystawionej przez producenta oczyszczalni. Nie dopuszcza się zbiorników oczyszczalni jednowarstwowych, wykonanych metodą rotomoldingu, rozdmuchu, z płyt. Do oferty należy dołączyć w/w raport oraz Deklarację właściwości użytkowych wystawioną przez producenta oczyszczalni".
Czy Zamawiający podtrzymuje powyższy wymóg dotyczący zbiorników oczyszczalni?
Odpowiedź.
Zgodnie z załączonym projektem i specyfikacją techniczną.
 
2.           W Projekcie budowlanym w punkcie 2.9. Charakterystyka zaprojektowanych urządzeń, Przydomowa oczyszczalnia ścieków Zamawiający wymaga aby oczyszczalnia była:
„oznakowana znakiem CE i posiadająca zgodność z normą PN-EN 12566-3-FA2:2013, potwierdzoną raportem z badań wystawionym przez laboratorium notyfikowane w zakresie wodoszczelności, skuteczności oczyszczania (dla przebadanej oczyszczalni), trwałości i wytrzymałości, wszystkie badania powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami w/w normy. Do oferty należy dołączyć w/w raport wystawiony przez laboratorium notyfikowane oraz Deklaracje właściwości użytkowych wystawioną przez producenta przydomowych oczyszczalni ścieków".
Czy Zamawiający podtrzymuje powyższy wymóg i będzie wymagał załączenia raportów z badań potwierdzających zgodność zaoferowanych przydomowych oczyszczalni ścieków z normą PN-EN 12566-3+A2:2013?
Odpowiedź.
Zgodnie z załączonym projektem i specyfikacją techniczną.
 
3.           W Projekcie budowlanym w punkcie 2.9. Charakterystyka zaprojektowanych urządzeń,
Przydomowa oczyszczalnia ścieków Zamawiający pisze:
Przydomowa oczyszczalnia ścieków:
- oznakowana znakiem CE i posiadająca zgodność z normą PN-EN 12566-3+A2:2013, potwierdzoną raportem z badań wystawionym przez laboratorium notyfikowane w zakresie wodoszczelności, skuteczności oczyszczania (dla przebadanej oczyszczalni), trwałości i wytrzymałości, wszystkie badania powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami w/w normy. Do oferty należy dołączyć w/w raport wystawiony przez laboratorium notyfikowane oraz Deklaracje właściwości użytkowych wystawioną przez producenta przydomowych oczyszczalni ścieków.
- technologia hybrydowa: osad czynny z zanurzonym złożem biologicznym (dopuszcza się technologie złóż obrotowych)
- zblokowanie w jednym zbiorniku osadnika oraz bioreaktora (nie dopuszcza się oczyszczalni kilkuzbiornikowych)
- zbiornik oczyszczalni wraz z nadstawką/ami polietylenowymi ze ścianką strukturalną (min. dwuwarstwową) z „wewnętrznym płaszczem powietrza" i możliwością przykrycia warstwą gruntu 1,8m (parametr potwierdzony w raporcie z badań wystawionym przez laboratorium notyfikowane oraz w Deklaracji właściwości użytkowych wystawionej przez producenta oczyszczalni.
Nie dopuszcza się zbiorników oczyszczalni jednowarstwowych, wykonanych metodą rotomoldingu, rozdmuchu, z płyt. Do oferty należy dołączyć w/w raport oraz Deklarację właściwości użytkowych wystawioną przez producenta oczyszczalni.
- osadnik o minimalnej pojemności 2,0 m3
- możliwość całkowitego dostępu do dyfuzora napowietrzającego poprzez wyjęcie na zewnątrz bez konieczności wypompowania ścieków ze zbiornika oczyszczalni
- w pełni automatyczna praca kontrolowana przy pomocy programowalnego sterownika, elektrozaworów oraz dmuchawy
- sterownik z podstawowymi funkcjami: pamięć stała niewrażliwa na zaniki prądu, licznik czasu pracy poszczególnych podzespołów, funkcje zarządzania dozowaniem ścieków oraz recyrkulacją osadu,
- usytuowanie elementów automatyki (dmuchawy, sterownika, elektrozaworów) w zewnętrznej, niezależnej szafce sterującej o stopniu ochrony min. IP54,
Czy Zamawiający podtrzymuje wszystkie podstawowe wymagania z punktu 2.9. dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków?
Odpowiedź.
Zgodnie z załączonym projektem i specyfikacją techniczną.


Opublikował: Marcin Rempuszewski (15 stycznia 2018, 13:50:00)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (22 lutego 2018, 13:56:24)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 455

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij