Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2018

zamówienie na:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie Gminy Wąpielsk.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI 271/5/17.MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 5 marca 2018  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku 


Ogłoszenie nr 76240 - 2017 z dnia 2017-04-28 r. Wąpielsk: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie Gminy Wąpielsk.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
RPO na lata 2014-2020 Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje: Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej)O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYPostępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąpielsk, krajowy numer identyfikacyjny 871118939, ul. Wąpielsk  20, 87-337   Wąpielsk, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 4938321, e-mail m.rempuszewski@wapielsk.pl, faks 56 4938322.
Adres strony internetowej (URL): www.wapielsk.pl

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.wapielsk.euI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) tak
www.bip.wapielsk.eu
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak
www.bip.wapielsk.eu
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie Gminy Wąpielsk.
Numer referencyjny: RI 271/5/17.MR
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem postępowania jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie Gminy Wąpielsk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, znajduje się w dokumentacji technicznej (projekt, przedmiar, specyfikacje techniczne) będącej załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 09331200-0
Dodatkowe kody CPV:09332000-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 31/05/2018

II.9) Informacje dodatkowe: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 700 000,00 zł (słownie siedemset tysięcy złotych) W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, opisany powyższej warunek udziału spełnić muszą łącznie ci wykonawcy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej dwie dostawy, odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. Zamawiający za zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia uzna dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto (słownie: siedemset tysięcy złotych) każda. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, opisany warunek udziału w postępowaniu musi spełnić co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
tak III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt 4 lit. a- c składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w niniejszym postępowaniu, sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; 1.2. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt 1.1 i 1.2. niniejszego rozdziału SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) na potwierdzenie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej: a) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w rozdziale V pkt 2.2 SIWZ; 2) na potwierdzenie warunku zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak,
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 31 października 2017 r. do godz. 09:50, wadium w wysokości: - 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji (poręczenia), gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: - nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, - kwotę gwarancji, - termin ważności gwarancji, Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Kowalewie Pomorskim Oddział Radziki Duże Nr 45 9496 0008 0056 5394 2000 0010 z dopiskiem „wadium-przetarg – Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie Gminy Wąpielsk 3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia lub gwarancji należy złożyć w opisanej kopercie przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego – w pokój nr 11, kopie należy dołączyć do oferty. 5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:


Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja wieloetapowa etap nrczas trwania etapu


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenieCena60Okres gwarancji jakości na montaż instalacji20Okres gwarancji producenta na panele solarne oraz ogniwa fotowoltaiczne oraz inwertory20
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa etap nrczas trwania etapu


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 31/10/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

-------------------------------------------------------------------------------------


Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 28 kwietnia 2017 r., dotyczącej zadania: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie Gminy Wąpielsk.” (Ogłoszenie nr 76240 - 2017 z dnia 2017-04-28 r.)
 
W związku z przesunięciem terminu zakończenia etapu oceny formalno – merytorycznej konkursu, na który został złożony wniosek na dofinansowanie realizowanego zadania, dokonuję na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zmianie ulega rozdział X punkt 1 i 2 poprzez zmianę treści z:
X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1.      Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urzędu Gminy w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk, pok. nr 7 (sekretariat), w terminie do dnia 31 października 2017 r. do godz. 10:00.
2.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 października r. o godz. 10:10 w siedzibie zamawiającego pokój nr 17 - sala narad.
 
na:
X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1.      Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urzędu Gminy w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk, pok. nr 7 (sekretariat), w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r. do godz. 10:00.
2.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2017 r. o godz. 10:10 w siedzibie zamawiającego pokój nr 17 - sala narad.
 
W związku z tym zmianie ulega także rozdział VII punkt 1 poprzez zmianę treści z:
VII. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 31 października 2017 r. do godz. 09:50, wadium w wysokości: - 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
Na:
 
VII. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 15 grudnia 2017 r. do godz. 09:50, wadium w wysokości: - 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
Oraz rozdział IX punkt 12 poprzez zmianę treści z:
IX. Opis sposobu przygotowania oferty
Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Należy stosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Na opakowaniu zewnętrznym oferty (kopercie), zaadresowanym do zamawiającego należy zamieścić następującą informację:
„Oferta na wykonanie zadania pn. ,, Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie Gminy Wąpielsk” – nie otwierać przed dniem 31 października 2017 r. godz. 10.00”
Na opakowaniu wewnętrznym oferty należy zamieścić informację j/w, z podaniem nazwy i dokładnego adresu wykonawcy.
 
Na:
 
IX. Opis sposobu przygotowania oferty
Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Należy stosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Na opakowaniu zewnętrznym oferty (kopercie), zaadresowanym do zamawiającego należy zamieścić następującą informację:
„Oferta na wykonanie zadania pn. ,, Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie Gminy Wąpielsk” – nie otwierać przed dniem 15 grudnia 2017 r. godz. 10.00”
Na opakowaniu wewnętrznym oferty należy zamieścić informację j/w, z podaniem nazwy i dokładnego adresu wykonawcy.
 
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.
-------------------------------------------------------------------------------------

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 28 kwietnia 2017 r., dotyczącej zadania: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie Gminy Wąpielsk.” (Ogłoszenie nr 76240 - 2017 z dnia 2017-04-28 r.)
 
W związku z przesunięciem terminu zakończenia etapu oceny formalno – merytorycznej konkursu, na który został złożony wniosek na dofinansowanie realizowanego zadania, dokonuję na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zmianie ulega rozdział X punkt 1 i 2 poprzez zmianę treści z:
X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1.      Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urzędu Gminy w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk, pok. nr 7 (sekretariat), w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r. do godz. 10:00.
2.      2.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2017 r. o godz. 10:10 w siedzibie zamawiającego pokój nr 17 - sala narad.
 
na:
X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1.      Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urzędu Gminy w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk, pok. nr 7 (sekretariat), w terminie do dnia 15 lutego 2018 r. do godz. 10:00.
2.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2018 r. o godz. 10:10 w siedzibie zamawiającego pokój nr 17 - sala narad.
 
W związku z tym zmianie ulega także rozdział VII punkt 1 poprzez zmianę treści z:
VII. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 15 grudnia 2017 r. do godz. 09:50, wadium w wysokości: - 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
Na:
 
VII. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 15 lutego 2018 r. do godz. 09:50, wadium w wysokości: - 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
Oraz rozdział IX punkt 12 poprzez zmianę treści z:
IX. Opis sposobu przygotowania oferty
Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Należy stosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Na opakowaniu zewnętrznym oferty (kopercie), zaadresowanym do zamawiającego należy zamieścić następującą informację:
„Oferta na wykonanie zadania pn. ,, Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie Gminy Wąpielsk” – nie otwierać przed dniem 15 grudnia 2017 r. godz. 10.00”
Na opakowaniu wewnętrznym oferty należy zamieścić informację j/w, z podaniem nazwy i dokładnego adresu wykonawcy.
 
Na:
 
IX. Opis sposobu przygotowania oferty
Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Należy stosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Na opakowaniu zewnętrznym oferty (kopercie), zaadresowanym do zamawiającego należy zamieścić następującą informację:
„Oferta na wykonanie zadania pn. ,, Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie Gminy Wąpielsk” – nie otwierać przed dniem 15 lutego 2018 r. godz. 10.00”
Na opakowaniu wewnętrznym oferty należy zamieścić informację j/w, z podaniem nazwy i dokładnego adresu wykonawcy.
 
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z przesunięciem terminu zakończenia etapu oceny formalno – merytorycznej konkursu, na który został złożony wniosek na dofinansowanie realizowanego zadania oraz przeprowadzenia wnikliwej analizy rynku urządzeń fotowoltaicznych, dokonuję na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zmianie ulega rozdział X punkt 1 i 2 poprzez zmianę treści z:
X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1.      Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urzędu Gminy w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk, pok. nr 7 (sekretariat), w terminie do dnia 15 lutego 2017 r. do godz. 10:00.
2.      2.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2017 r. o godz. 10:10 w siedzibie zamawiającego pokój nr 17 - sala narad.
 
na:
X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1.      Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urzędu Gminy w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk, pok. nr 7 (sekretariat), w terminie do dnia 5 marca 2018 r. do godz. 10:00.
2.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 marca 2018 r. o godz. 10:10 w siedzibie zamawiającego pokój nr 17 - sala narad.
 
W związku z tym zmianie ulega także rozdział VII punkt 1 poprzez zmianę treści z:
VII. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 15 lutego 2017 r. do godz. 09:50, wadium w wysokości: - 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
Na:
 
VII. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 5 marca 2018 r. do godz. 09:50, wadium w wysokości: - 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
Oraz rozdział IX punkt 12 poprzez zmianę treści z:
IX. Opis sposobu przygotowania oferty
Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Należy stosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Na opakowaniu zewnętrznym oferty (kopercie), zaadresowanym do zamawiającego należy zamieścić następującą informację:
„Oferta na wykonanie zadania pn. ,, Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie Gminy Wąpielsk” – nie otwierać przed dniem 15 lutego 2017 r. godz. 10.00”
Na opakowaniu wewnętrznym oferty należy zamieścić informację j/w, z podaniem nazwy i dokładnego adresu wykonawcy.
 
Na:
 
IX. Opis sposobu przygotowania oferty
Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Należy stosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Na opakowaniu zewnętrznym oferty (kopercie), zaadresowanym do zamawiającego należy zamieścić następującą informację:
„Oferta na wykonanie zadania pn. ,, Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie Gminy Wąpielsk” – nie otwierać przed dniem 5 marca 2018 r. godz. 10.00”
Na opakowaniu wewnętrznym oferty należy zamieścić informację j/w, z podaniem nazwy i dokładnego adresu wykonawcy.
 
Zmianie ulega także rozdział XII punkt 1 i 3 poprzez zmianę treści z:
 
1.    Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są:
Cena – 60 %
Okres gwarancji jakości na montaż instalacji – 20 %
Okres gwarancji producenta na panele solarne oraz ogniwa fotowoltaiczne oraz inwertory – 20 %
3.    Sposób przyznawania punktów:
1)    w kryterium - cena
 
 
C min
C = ------------- x 100 x 60%
C bad.
 
gdzie:  
C - ilość punktów oferty badanej w kryterium cena
C min - najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert
C bad - cena (brutto)oferty badanej
2)      w kryterium -  okres gwarancji jakości
 
(Gwbad - Gwmin)
Gw = ---------------------------- x 100 x 20%
(Gwmax - Gwmin)
gdzie:
Gw - ilość punktów oferty badanej w kryterium gwarancja jakości
Gwbad - ilość miesięcy gwarancji w ofercie badanej
Gwmax – maksymalny okres gwarancji – 60 miesięcy
Gwmin - minimalny okres gwarancji – 24 miesięcy
3)    w kryterium -  Okres gwarancji producenta na panele solarne oraz ogniwa fotowoltaiczne oraz inwertory
 
(Gwbad - Gwmin)
Gw = ---------------------------- x 100 x 20%
(Gwmax - Gwmin)
gdzie:
Gw - ilość punktów oferty badanej w kryterium gwarancja jakości
Gwbad - ilość miesięcy gwarancji w ofercie badanej
Gwmax – maksymalny okres gwarancji – 20 lat
Gwmin - minimalny okres gwarancji – 10 lat
 
Uwagi:
–     Minimalny okres gwarancji jakości na montaż instalacji – 24 miesięcy od odbioru przedmiotu umowy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszej gwarancji jakości, oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.
–     Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości na montaż instalacji – 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości licząc od daty odbioru przedmiotu umowy w liczbie miesięcy 60 i więcej – otrzyma 20 pkt.
–     Minimalny okres gwarancji producenta na panele solarne oraz ogniwa fotowoltaiczne oraz inwertory – 10 lat od odbioru przedmiotu umowy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszej gwarancji jakości, oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.
–     Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji producenta na panele solarne oraz ogniwa fotowoltaiczne oraz inwertory – 20 lat od daty odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości licząc od daty odbioru przedmiotu umowy w liczbie 20 lat i więcej – otrzyma 20 pkt.
 
Na:
 
1.        Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są:
Cena – 60 %
Okres gwarancji jakości na montaż instalacji – 15 %
Okres gwarancji producenta na ogniwa fotowoltaiczne – 15 %
Okres gwarancji producenta na inwertery – 10 %
2.    Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów z poszczególnych kryteriów oceny ofert.
3.    Sposób przyznawania punktów:
1)  w kryterium - cena
 
C min
C = ------------- x 100 x 60%
C bad.
gdzie:
C - ilość punktów oferty badanej w kryterium cena
C min - najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert
C bad - cena (brutto)oferty badanej
2)      w kryterium -  okres gwarancji jakości
(Gwbad - Gwmin)
Gw = ---------------------------- x 100 x 15%
(Gwmax - Gwmin)
gdzie:
Gw - ilość punktów oferty badanej w kryterium gwarancja jakości
Gwbad - ilość miesięcy gwarancji w ofercie badanej
Gwmax – maksymalny okres gwarancji – 60 miesięcy
Gwmin - minimalny okres gwarancji – 24 miesięcy
3)      w kryterium -  Okres gwarancji producenta na ogniwa fotowoltaiczne
(Gwbad - Gwmin)
Gw = ---------------------------- x 100 x 15%
(Gwmax - Gwmin)
gdzie:
Gw - ilość punktów oferty badanej w kryterium gwarancja jakości
Gwbad - ilość miesięcy gwarancji w ofercie badanej
Gwmax – maksymalny okres gwarancji – 20 lat
Gwmin - minimalny okres gwarancji – 10 lat
 
4)  w kryterium -  Okres gwarancji producenta na inwertery
 
(Gwbad - Gwmin)
Gw = ---------------------------- x 100 x 10%
(Gwmax - Gwmin)
gdzie:
Gw - ilość punktów oferty badanej w kryterium gwarancja jakości
Gwbad - ilość miesięcy gwarancji w ofercie badanej
Gwmax – maksymalny okres gwarancji – 10 lat
Gwmin - minimalny okres gwarancji – 5 lat
 
Uwagi:
–        Minimalny okres gwarancji jakości na montaż instalacji – 24 miesięcy od odbioru przedmiotu umowy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszej gwarancji jakości, oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.
–        Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości na montaż instalacji – 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości licząc od daty odbioru przedmiotu umowy w liczbie miesięcy 60 i więcej – otrzyma 15 pkt.
–        Minimalny okres gwarancji producenta na ogniwa fotowoltaiczne – 10 lat od odbioru przedmiotu umowy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszej gwarancji jakości, oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.
–        Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji producenta na ogniwa fotowoltaiczne – 20 lat od daty odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości licząc od daty odbioru przedmiotu umowy w liczbie 20 lat i więcej – otrzyma 15 pkt.
–        Minimalny okres gwarancji producenta na inwertery – 5 lat od odbioru przedmiotu umowy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszej gwarancji jakości, oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.
–        Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji producenta na panele solarne oraz ogniwa fotowoltaiczne oraz inwertory – 10 lat od daty odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości licząc od daty odbioru przedmiotu umowy w liczbie 20 lat i więcej – otrzyma 10 pkt.
W związku z krótkim okresem jaki pozostał na wykonanie zadania zmianie ulega również rozdział IV punkt poprzez zmianę treści z:
 IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Do dnia 31 maja 2018 r.
Na:
Do dnia 31 sierpnia 2018 r.
 Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Wynik postępowania (312kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert. (177kB) pdf
Zmiana SIWZ nr 3 (1232kB) pdf
Zmiana SIWZ nr 2 (377kB) pdf
Zmiana SIWZ (372kB) pdf
Ogłoszenie (401kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (489kB) word
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy (53kB) word
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (28kB) word
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (29kB) word
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej (26kB) word
Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych dostaw i montaży (34kB) word
Załącznik nr 6 - Dokumentacja techniczna cz. 1 (8789kB) plik
Załącznik nr 6 - Dokumentacja techniczna cz. 2 (8234kB) plik
Załącznik nr 7 - Gwarancja należytego wykonania (55kB) word
Załącznik nr 8 - Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (34kB) word
Załącznik nr 9 - Oświadczenie o zatrudnieniu (28kB) word
Załącznik nr 10 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (34kB) word
Załącznik nr 11 - Projekt umowy (420kB) word
Załącznik nr 12- Przedmiary robót (573kB) plik

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 38 ust. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zapytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie Gminy Wąpielsk”
Odpowiedź na zapytanie złożone pismem z dnia 2 lutego 2018 r.
 
Pytanie nr 1.
Panele fotowoltaiczne:
Proszę o potwierdzenie, że wymagania dotyczące badań:
- IEC 62804 — Ochrona przed indukowanym napięciem
- PN-EN 61701 - Testowanie modułów fotowoltaicznych (PV) w korozyjnym środowisku mgły solnej.
- PN-EN 62716 — Część 2: Moduły fotowoltaiczne (PV) - Badanie korozji w atmosferze amoniaku mogą być potwierdzone na podstawie deklaracji producenta?
 
Odpowiedź na pytanie nr 1.
Zamawiający dopuszcza deklarację producenta w zakresie zgodności modułów fotowoltaicznych z normami :
-  IEC 62804 – Ochrona przed indukowanym napięciem
- PN-EN 61701 - Testowanie modułów fotowoltaicznych (PV) w korozyjnym środowisku mgły solnej.
- PN-EN 62716 – Część 2: Moduły fotowoltaiczne (PV) - Badanie korozji w atmosferze amoniaku.
 
Pytanie nr 2
Inwertery:
Czy jest możliwość usunięcia lub zmiany zapisu:
„wbudowane zabezpieczenia przeciwprzepięciowe DC typu II"
gdyż zawęża to grono potencjalnych dostawców a same zabezpieczenia bez problemu można zamontować przy inwerterze zapewniając mu ochronę na tym samym poziomie.
 
Odpowiedź na pytanie nr 2.
Zamawiający podtrzymuje zapisy w dokumentacji projektowej odnośnie wbudowanego w inwerterze zabezpieczenia przeciwprzepięciowego DC typu II, zabezpieczając w ten sposób inwerter przed błędami instalacyjnymi.
 
Pytanie nr 3.
Dodatkowo, proszę o weryfikację podanych norm, gdyż nie wszystkie wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo stosowanego urządzenia.
Przykładowo:
- Dyrektywa 2014/53/UE zawiera zapisy dotyczące stosowania urządzeń radiowych nie związanych z dyrektywą 2014/30/UE
Wypis z dyrektywy:
Zasadnicze wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej określone w dyrektywie 2014/30/UE są wystarczające, aby objąć urządzenia radiowe, i w związku z tym powinny stanowić odniesienie oraz powinno się je stosować na mocy niniejszej dyrektywy. W celu uniknięcia niepotrzebnego powielania przepisów innych niż przepisy dotyczące zasadniczych wymagań dyrektywa 2014/30/UE nie powinna mieć zastosowania do urządzeń radiowych.
Wniosek: W celu zapewnienia bezpieczeństwa stosowanego urządzenia zaleca się zmianę dyrektywy 2014/53/EU Dyrektywę dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/EU
- Brak Dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/EU
Wypis z dyrektywy:
Celem niniejszej dyrektywy jest zapewnienie spełniania przez znajdujący się w obrocie sprzęt elektryczny wymagań zapewniających wysoki poziom ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób i zwierząt domowych oraz mienia, przy jednoczesnym zagwarantowaniu funkcjonowania rynku wewnętrznego.
Wniosek: W celu zapewnienia bezpieczeństwa stosowanego urządzenia zaleca się wprowadzenie wymagania posiadania Dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/EU
 
Odpowiedź na pytanie nr 3.
Falownik (inwerter) sieciowy jest produktem energoelektronicznym mogącym celowo emitować i odbierać fale radiowe na potrzeby radiokomunikacji w sieciach średnich/wysokich (<5 Ghz) częstotliwości, wyposażonym w moduł komunikacji wraz z anteną.
Dlatego zgodnie z dyrektywą 2014/53/UE falownik powinien być traktowany jako urządzenie radiowe *)
Odnosząc się do art. 3, pkt. 1. Dyrektywy 2014/53/UE:
Zasadnicze wymagania
1.   Urządzenia radiowe są konstruowane w taki sposób, aby zapewnić:
a) ochronę zdrowia i bezpieczeństwa osób i zwierząt domowych oraz ochronę mienia, w tym również realizację celów odnoszących się do wymagań dotyczących bezpieczeństwa zawartych w dyrektywie 2014/35/UE, ale bez zastosowania limitu napięcia elektrycznego;
b) odpowiedni poziom kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywą 2014/30/UE.
Zgodnie z zasadą unikania powielania przepisów:
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady  2014/53/UE
Tekst mający znaczenie dla EOG pkt. (7) i (8)

(7) Cele w odniesieniu do wymagania w zakresie bezpieczeństwa określone w dyrektywie 2014/35/UE są wystarczające, aby objąć urządzenia radiowe, i w związku z tym powinny stanowić odniesienie oraz powinno się je stosować na mocy niniejszej dyrektywy. W celu uniknięcia niepotrzebnego powielania przepisów innych niż przepisy dotyczące tych wymagań, dyrektywa 2014/35/UE nie powinna mieć zastosowania do urządzeń radiowych.  (8) Zasadnicze wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej określone w dyrektywie 2014/30/UE są wystarczające, aby objąć urządzenia radiowe, i w związku z tym powinny stanowić odniesienie oraz powinno się je stosować na mocy niniejszej dyrektywy. W celu uniknięcia niepotrzebnego powielania przepisów innych niż przepisy dotyczące zasadniczych wymagań dyrektywa 2014/30/UE nie powinna mieć zastosowania do urządzeń radiowych.

Źródło:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0053
*) def: „urządzenie radiowe” oznacza produkt elektryczny lub elektroniczny, który celowo emituje lub odbiera fale radiowe na potrzeby radiokomunikacji lub radiolokacji, lub produkt elektryczny lub elektroniczny, który musi zostać uzupełniony o dodatkowy element, taki jak np. antena, aby mógł celowo emitować lub odbierać fale radiowe na potrzeby radiokomunikacji lub radiolokacji;
W związku z tym zamawiający uważa, że zapisy w dokumentacji projektowej odnośnie wymagań co do inwerterów są prawidłowe i wystarczające i je podtrzymuje.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 38 ust. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zapytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie Gminy Wąpielsk”
Odpowiedź na zapytanie złożone pismem z dnia 13 lutego 2018 r.
 
Pytanie nr 1.
Według naszej wiedzy na temat producentów inwerterów  nie istnieją inwertery o mocy 4,5 kW; 5 kW; 6 kW; 7 kW;  z wbudowanymi zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi DC typu II.
Proszę o weryfikacje tej informacji
Pytanie nr 2
Proszę o podanie informacji czy można zastosować inwerter z wbudowanymi zabezpieczeniami przepięciowymi DC typu II  o mocy 4,4 KW, 5,5 KW,  6,6 KW ,  zamiast odpowiednio 4,5 KW, 5 KW, 6 KW, 7 KW,
Odpowiedź na pytanie nr 1 i 2.
Zamawiający w dokumentacji projektowej nie określił konkretnych mocy inwerterów a  jedynie podał moc minimalną inwerterów w poszczególnych instalacjach. Wykonawca dobierze moc inwertera z minimalnymi wymaganiami dokumentacji projektowej dla poszczególnych mocy instalacji fotowoltaicznych.
Pytanie nr 3
Jeżeli nie ma możliwości zamiany mocy inwerterów to proszę jeszcze raz odpowiedzieć na pytanie ?
Czy jest możliwość usunięcia lub zmiany zapisu:
,,wbudowane zabezpieczenia przeciwprzepięciowe DC typu II''
gdyż zawęża to grono potencjalnych dostawców a same zabezpieczenia bez problemu można zamontować przy inwerterze zapewniając mu ochronę na tym samym poziomie.
Odpowiedź na pytanie nr 3.
Zamawiający podtrzymuje zapisy w dokumentacji projektowej odnośnie wbudowanego w inwerterze zabezpieczenia przeciwprzepięciowego DC typu II, zabezpieczając w ten sposób inwerter przed błędami instalacyjnymi.


Opublikował: Marcin Rempuszewski (28 kwietnia 2017, 10:15:36)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (28 marca 2018, 14:53:35)
Zmieniono: Wynik postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1551

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij