Strona główna   >  Aktualności

Zapytanie ofertowe

04.07.2017


ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający
 
Gmina Wąpielsk
Wąpielsk 20
87-337 Wąpielsk,
NIP: 892-148-26-82
 
2. Przedmiot zapytania ofertowego
Wybór wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego z realizacji projektu „Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wąpielsk na lata 2016-2023” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 składnego do Urzędu Marszałkowskiego WK-P w Toruniu.
 
3. Opis przedmiotu zamówienia
Biegły rewident dokona badania przygotowanego sprawozdania finansowego składanego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z rozliczeniem dotacji udzielonej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i sporządzi protokół z badania sprawozdania końcowego zgodnie z udostępnionym przez Zamawiającego formularzem, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego oraz wykona pisemną opinię (w dwóch egzemplarzach) o tym, czy dane sprawozdanie finansowe jest rzetelne i prawidłowe.
Łączna ilość sprawozdań: 1
Jedno sprawozdanie wykonane do dnia 30.07.2017 r. za okres realizacji projektu od 14.04.2016 r. do 30.06.2017 r.
 
4. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
- Są samodzielnymi biegłymi rewidentami wpisanymi na listę podmiotów uprawnionych do wykonywania badań sprawozdań finansowych
- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował dwie usługi polegające na badaniu sprawozdań finansowych podmiotów realizujących zadania współfinansowane ze środków UE lub zrealizował trzy usługi polegające na badaniu sprawozdań podmiotów sektora finansów publicznych.
 
5. Opis sposobu przygotowania oferty oraz forma złożenia oferty
Oferta biegłego rewidenta powinna zawierać w szczególności:
1. Informację o biegłym rewidencie, w tym o wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu.
2. Cenę brutto za wykonanie jednego badania sprawozdania finansowego wraz z protokołem z badania, obejmującą sporządzenie opinii o badanym sprawozdaniu – ofertę należy przygotować na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wykaz usług polegających na badaniu sprawozdań finansowych podmiotów realizujących zadania współfinansowane ze środków UE lub na badaniu sprawozdań podmiotów sektora finansów publicznych – sporządzony według załącznika nr 2

6. Termin i miejsce składania ofert
 
Ofertę w formie pisemnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Wąpielsku, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk, w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta biegłego rewidenta na wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu sprawozdania finansowego z realizacji projektu” do dnia 17.07.2017 r. do godz. 12:00.
 
7. Wybór najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy
Zamawiający w ciągu dwóch dni wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert złożonych w w/w terminie, które spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
 Kryterium oceny ofert: cena 100%
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli:
- cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia;
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym;
Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy o wyjaśnienia zaoferowanej ceny oraz prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, do zmiany warunków postępowania, jak również do odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny.
Załączniki:
1.        Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2.        Wykaz doświadczenia – załącznik nr 2
Załączniki (99kB) word

Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (4 lipca 2017)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (5 lipca 2017, 07:36:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 169

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij